Yavuzer Y., Çivilidağ A., "Sağlık Çalışanlarında İş Yerinde Mobbing ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Depresyonun Aracı Rolü", Düşünen Adam, cilt.27, ss.115-125, 2014