Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köç A., "Osmanlı Devleti’nde Devlet- Tekke İlişkisinin Önemli Bir Tanığı: Halveti Şeyhi Sofyalı Bâlî Efendi ve Vakıfları", BELLETEN, pp.798-821, 2016
Köç A., "Mevlevîler ve Devlet: Ankara Mevlevîhânesi Örneği(Ekonomik Statü, Vakıflar ve Yönetim)", BELLETEN, pp.527-552, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köç A., "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Osmanlı Devlet Algısı", Journal of Innovative Research in Social Studies, cilt.2, ss.31-45, 2019
Köç A., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin 2023 Vizyonuna Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", Journal of Innovative Research in Social Studies, cilt.1, ss.65-79, 2018
Köç A., "“Sultan II. Murad Vakfı’nın Rumeli’deki Yağcı Reayası”", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.41-64, 2018
Köç A., "XV- XVII. Yüzyıllarda Silistre’de Su Vakıfları", Vakıflar Dergisi, ss.9-20, 2018
Köç A., "Ortaokul Öğrencilerinin farklılıklara Saygı değerini Edinimleri ve Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Uyum Becerileri", Journal of Innovative Research in Social Studies, cilt.1, ss.40-51, 2018
Köç A., "Ankara’da Eşkıya Tarafından Gerçekleştirilen Vakıf Gayrimenkullerinin Tahribatı Hakkında Bazı Görüşler", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi , ss.61-78, 2017
Köç A., "Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıfın Hayırseverliği: Ümerâ ve Ulemâ Vakıfları Üzerine Bazı Düşünceler", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.303-322, 2016
Köç A., "Askerî Müzenin Kuruluş Hikayesi", Yedikıta, ss.56-61, 2016
Köç A., "1828-1829 Rus İşgali Sonrasında Silistre Vakıflarının Vaziyeti", Vakıflar Dergisi, ss.59-76, 2015
Köç A., "XVIII. yüzyılın İlk Yarısında Sarıprut Palankası’nın Yeniden İnşâsı ve Mübaşir Mehmed Ağa", Yeni Türkiye, ss.1237-1247, 2015
Köç A., "İdari ve Mali Açılardan XVIII. Yüzyılda Seyyid Hüseyin Gazi Tekkesi", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.15-42, 2014
Köç A., "Sicillerden İhtidaları Okumak: Tanzimat Öncesinde Ankara’da Mühtediler", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.1-13, 2014
Köç A., "Osmanlı Devleti’nde Hazine Gelirlerinden Vakıflara Yapılan Tahsisatlar", Vakıflar Dergisi, ss.103-114, 2013
Köç A., "Ankara Sancağı’nda Karakeçililerin Sosyo-ekonomik Vaziyeti(1620-1720)", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.151-176, 2013
Köç A., "Sultan, Waqf and Benevolence", Arşiv Dünyası Dergisi, ss.64-75, 2013
Köç A., "Osmanlı Taşrasında Konargöçer - Devlet İlişkisi: Ankara’da Tabanlı Türkmen Aşireti’nin İskânı", Yeni Fikir, ss.124-149, 2012
Köç A., "Ankara'da Yakub Abdal Zaviyesi'nin İdari Sorunları", Gazi Akademik Bakış, ss.211-236, 2012
Köç A., "Sultan II. Murad Vakfı’nın Edremit Mukataaları(1530- 1641)", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, ss.41-72, 2012
Köç A., "Osmanlı Klasik Dönem Şehirciliğinde Çarşı Merkezinin Gelişiminde Bedestenin Rolü", Çağdaş Yerel Yönetimler, ss.1-26, 2009
Köç A., "XV. yüzyılda Ümerâ Vakıfları ve Ankara'nın Kentsel Gelişimi", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.179-191, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köç A., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Değerler Eğitimi Açısından Mehmet Akif", 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2019, vol.1, pp.576-591
Köç A., "Sicillere Göre Hacı Bayram-ı Veli Vakfı", Köklü Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2019, vol.1, pp.43-56
Köç A., "XVIII-XIX. Yüzyıl Belgelerinde Murad Paşa Vakıfları", 2. Uluslararası Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2019, vol.1, pp.562-578
Köç A., "Sosyal Bilimler Öğretmen Adaylarının Osmanlı ve Fetih Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Yoluyla Analizi", 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2019, vol.1, pp.546--559
Köç A., "Ankara Sicillerine Göre Ahi Zaviyeleri Arasındaki Rekabet", Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2018, vol.1, pp.256-281
Köç A., "XVI. Yüzyılda Silistre Sancağında Para Vakıflarının Gelişimi", XVIII. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, vol.2, pp.311-328
Köç A., "Şeriye Sicillerine Göre Ankara'da Bektaşi Zaviyeleri", Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2018, vol.1, pp.105-124
Köç A., "Çubuk Kazası’nda Bulunan Zaviyelerde Yaşanan İdari Sorunlar", Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, vol.1, pp.12-27
Köç A., "XIX. Yüzyıl Ortalarında Derbent Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı", II. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2017, vol.2, pp.1057-1072
Köç A., "Kırım Savaşı Sonrasında Anadolu’ya Göç Eden Silistreli Muhacirlerin İskanı", Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2017, vol.1, pp.29-55
Köç A., "Ankara Sancağı’nda Haremeyn Evkafı Reayası ve Mülkleri Üzerine Bir Değerlendirme", Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, vol.1, pp.36-48
Köç A., "Osmanlı Arşiv Belgesinden Mekana: Vakıf Araştırmalarında Coğrafya Bilgisinin Kullanımına Dair Bazı Gözlemler", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Milano, ITALYA, 28 Mayıs - 1 Haziran 2016, vol.1, pp.861-874
Köç A., "Vakıfların Finansal Yönetiminde Öngörülen ve Öngörülemeyen Giderler Üzerine Bir Değerlendirme", CIEPO 22, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016, vol.1, pp.23-40
Köç A., "Sosyal Açıdan Balıkesir’de Yıldırım Külliyesi", I. Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 27 Kasım - 29 Ekim 2015, pp.115-129
Köç A., "XVIII. yüzyılda Ortakol Yol Sistemi Üzerindeki Halkalıpınar Menziline Palanka İnşası ve Yaşanan Sorunlar", III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Bükreş, ROMANYA, 22-26 Mayıs 2015, vol.1, pp.167-196
Köç A., "15. Yüzyıl Sonlarına Doğru İskenderiye Sancak Beyinin Hasları", II. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Potgorica, KARADAĞ, 21-24 Mayıs 2014, vol.1, pp.45-70
Köç A., "XVIII. Yüzyıl Başlarında Ankara’lı Bir Kadı: Muslu Efendi ve Terekesi", Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2011, vol.1, pp.323-344
Köç A., "Osmanlı Klasik Dönem Ankara’sında Kurulan Ümerâ Vakıflarının Ekonomik Potansiyeli: Mahmud Paşa Vakıfları Örneği", XVI. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Eylül 2010, vol.4, pp.43-66
Köç A., "XVII. yüzyılda Mahmud Paşa’nın Rumeli’deki Vakıf İşletmelerinin Mâlî Durumuna Dair Bazı Gözlemler", I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Priştina, KOSOVA, 10-16 Mayıs 2009, vol.1, pp.25-40
Köç A., Koç Y., "Orta Karadeniz Bölgesinde Avam ve Havas", Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu Bildiriler, ORDU, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2005, cilt.1, ss.313-330
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köç A., "De Facto that International Crisis Introduced on Foundations After 93 War: The Case of Çorlulu Ali Pasha Foundations in Cyprus ", in: Recent Advances in Social Sciences, Efe R.- Koleva I- Ozturk M.- Arabacı R. , Eds., Cambridge Scholars Publishing , London, pp.1-12, 2019
Köç A., "Başlangıcından Günümüze İstanbul'un Belediyeleri", Başlangıcından Günümüze İstanbul'un Belediyeleri, Köç, Ahmet, Ed., İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.1-415, 2018
Köç A., "Hacı Bayrâm-ı Velî Vakfı Yönetimi Üzerine Bazı Tespitler", in: Hacı Bayram-ı Velî, Arıoğlu İ. E, Eds., TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.631-654, 2018
Köç A., "Taceddin Külliyesi ve Mehmed Akif", İdeal Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2018
Köç A., "”Vazife, Maaş ve Tahsisat: Osmanlı Hayırseverliğinin Ankara Vakıflarına Yansımaları”", in: Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri İle Ankara, İ. Ethem Arıoğlu, Eds., Akçağ Basım Yayım, Ankara, pp.419-432, 2018
Köç A., "1878 Uluslararası Krizinin Ardından Kıbrıs’ta Ali Paşa Vakıfları", in: Adalarda Türk- İslam Kültürü, İ. Güleç- O. Karakartal, Eds., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, pp.189-200, 2018
Köç A., Önal E.F. , "Dahiliye Nezareti Sicil-i Ahval Defterlerine Göre Bandırmalı Memurlar", Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma ve Yakın Çevresi Tarihi, U. Töre Sivrioğlu, Ed., Dora Yayınları, Bursa, ss.387-404, 2018
Köç A., "Bandırma Kazası’nın İzmir- Kasaba Demiryolu Hattı’na Bağlanması", Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma ve Yakın Çevresi Tarihi, U. Töre Sivrioğlu, Ed., Dora Yayınları, Bursa, ss.371-386, 2018
Köç A., "Vakfiyelere Göre Vakıflarda Köle İstihdamı", Osmanlı Devleti’nde Kölelik, Z. G. Yağcı- F. Yaşa, Ed., Tezkire Yayınları, İstanbul, ss.227-248, 2017
Köç A., "Osmanlı Arşiv Belgesinden Mekana: vakıf Araştırmalarında Coğrafya Bilgisinin Kullanımına Dair Bazı Gözlemler", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan, H- S. Özer, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.861-874, 2016
Köç A., "Two City One Comment: Bandit Force on Foundations in XVII. and XVIII. Centuries", in: New Perspective on Turkey, R. Efe,İ. Cürebal, G. Nyussupova, E. Atasoy , Eds., St. Klıment Ohrıdskı University Press, Sofia, pp.256-268, 2016
Köç A., "Free Food Distribution in Ottoman Imarets or the Social Aspects of Power of Nutrition", in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, R. Efe-M. Ayışığı, Ö. Düzbakar- M. Arslan, Eds., St. Klıment Ohrıdskı University Press, Sofia, pp.11-30, 2015
Köç A., Ed., "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bayrampaşa", Bayrampaşa Belediyesi Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2015
Köç A., "Osmanlı Topçuları", İdeal Kültür Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Köç A., Araslantürk A. , Aydın B., Şakul K., "Muâhedât Mecmuası Osmanlı Antlaşmaları", Metamorfoz Yayıncılık, İSTANBUL, 2013
Köç A., "Âyîne-i Derûn", Çamlıca Yayınları, İSTANBUL, 2012
Köç A., Önal E.F. , "Muhteşem Süleyman'ın Veziriazamı Kara Ahmet Paşa ve Vakıfları", Sarayburnu Kitaplığı, İSTANBUL, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi