Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Ögke A. , "Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi’de Aşk", Sufi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.17-27, 2010
Ögke A. , "İbnü’l-Arabi’nin Fususu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, cilt.9, ss.75-89, 2009 (Link)
Ögke A. , "Mevlana’nın Mesnevi’sinde “Öküz” Metaforu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.9, ss.9-22, 2008 (Link)
Ögke A. , "2007 Dünya Mevlana Yılı Münasebetiyle", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.203-210, 2007 (Link)
Ögke A. , "Mevlana’nın Mesnevi’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.19-41, 2007 (Link)
Ögke A. , "Mevlana’nın Mesnevi’sinde Avcı Metaforu", Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.83-100, 2007 (Link)
Ögke A. , "Mevlana’nın Mecalis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.251-266, 2005 (Link)
Ögke A. , "Mevlana’nın Mecalis-i Seb’a’daki Sohbet Metodu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, cilt.6, ss.251-266, 2005 (Link)
Ögke A. , "Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye Göre Sohbet Adabı", İslami Araştırmalar, cilt.17, ss.84-90, 2004 (Link)
Ögke A. , "İzz b. Abdisselam’da Fıkıh – Tasavvuf İlişkisi", Dini Araştırmalar, cilt.6, ss.183-199, 2004 (Link)
Ögke A. , "Tasavvufta “Kenz-i Mahfi” Düşüncesi ve Sofyalı Bali Efendi’nin (960-1553) “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, cilt.5, ss.9-24, 2004 (Link)
Ögke A. , "Bir Fakih Olarak İzz b. Abdisselam (660/1262)’ın Tasavvuf Yaklaşımı", EKEV Akademi Dergisi, cilt.7, ss.133-150, 2003
Ögke A. , "Yiğitbaşı Veli’nin Vefat Tarihi Üzerine", Kubbealtı Akademi Mecmuası, cilt.30, ss.55-64, 2001
Ögke A. , "Türk Tasavvuf Düşüncesinde Şeriat–Tarikat–Hakikat–Marifet Kavramları ve Marmaravi’de Dört Kapı–Kırk Makam Anlayının İzleri", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.63-74, 2001 (Link)
Ögke A. , "Yiğitbaşı Veli’nin “Tasavvuf” ve “Tarikat” Kavramlarına Bakışı ve Tarikatleri Tasnifi", Dini Araştırmalar, cilt.4, ss.147-162, 2001 (Link)
Ögke A. , "Bir Tasavvuf Terimi Olarak Ricalü’l-Gayb -İbn Arabi’nin Görüşleri", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, cilt.2, ss.161-201, 2001 (Link)
Ögke A. , "Tasavvuf Düşüncesinde “Sır” Kavramı ve Marmaravi’nin “Keşfü’l-Esrar” İsimli Risâlesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.225-262, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ögke A. , "Feyzullah Efendi’nin Tasavvufî Silsilesi ve Şeceresi", Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 31 Ekim - 2 Kasım 2015, ss.119-132
Ögke A. , "Alvarlı Efe Hz.’nin Hülâsatü’l-Hakayık’ında Bir Mâsivâ İmgesi Olarak Dünya", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-26 Nisan 2013, vol.2, pp.483-491
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kara Ö., Ögke A. , "Feyzullah Efendi’nin Kendi Kaleminden Şeceresini ve Silsilesini Anlattığı Risâle: Tenkitli Neşir", Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi Sempozyumu, Prof. Dr. Ömer KARA, Ed., Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, ss.133-143, 2015
Tatci M., Ögke A. , "Elmalılı Vâhib Ümmî Halvetî: Dîvân-ı İlâhiyât", H Yayınları, İSTANBUL, 2012 (Link)
Ögke A. , "Varlık Meselesi: Vahdet-i Vücûd, Varlık Mertebeleri (Merâtib-i Vücûd) ve İlgili Bazı Misaller", Tasavvuf, Özköse K., Ed., Grafiker Yayınları, ANKARA, ss.97-490, 2012 (Link)
Ögke A. , "Mevlâna'nın Mesnevî'sinden Metaforlar", E-Kopi Dijital Yayıncılık, KONYA, 2011
Ögke A. , "Kur'an'da Nefs Kavramı", İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2007
Ögke A. , "Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili", Bizim Büro Basımevi, ANKARA, 2007
Ögke A. , "Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin-i Marmaravi: Hayatı, Eserleri, Görüşleri", İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2001
Ögke A. , "Osmanlı Dönemi Tekke Hayatına Bir Örnek: Yiğitbaşı Veli ve Tarikat Usulü", Osmanlı, Güler E., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, ANKARA, ss.IV/521-530, 1999 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ögke A. , "(Editör) Elmalı’da Dost", Diger, ss.., 2015
Ögke A. , "(Editör) Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu", Diger, ss.., 2015
Ögke A. , "(Editör) Elmalı’da Vahdet Bilinci ve Anadolu’nun Birliği", Diger, ss.., 2014
Ögke A. , "(Editör) Elmalı’da Kişilik Oluşumu ve Nefsin Terbiyesi", Diger, ss.., 2013
Ögke A. , "(Editör) Elmalı’da İlmî ve İrfanî Eğitim Geleneğimiz", Diger, ss.., 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi