Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tosun Ö., Akyüz G., "A Fuzzy Todim Approach For The Supplier Selection Problem", International Journal of Computational Intelligence Systems, no.2, pp.317-329, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akyüz G., Tosun Ö., Aka S., "Performance Evaluation of Non-Life Insurance Companies with Best-Worst Method and TOPSIS", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.1, pp.108-125, 2020
Aka S., Akyüz G., "Fuzzy Goal Programming Approach on Location-Routing Model for Waste Containers", International Journal of Industrial and Systems Engineering, no.4, pp.413-427, 2018
Aka S., Akyüz G., "Yapay Sinir Ağları Analizi İle İmalat Süreçlerinin İyileştirilmesi", Ege Akademik Bakış, vol.18, pp.261-271, 2018
Akyüz G., Tosun Ö., Aka S., "Multi criteria decision-making approach for evaluation of supplier performance with MACBETH method", international journal of information and decision sciences, no.3, pp.249-262, 2018
Akyüz G., Aka S., "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Tedarikçi Performansı Değerlendirmede Toplamsal Bir Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), vol.15, no.2, pp.28-46, 2017
Erdoğan Aktan H., Akyüz G., "Positioning the decoupling point along a supply chain: a case study", , International Journal of Productivity and Quality Management, vol.22, no.3, pp.309-339, 2017
Akyüz G., Kılınç E., "Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.590-608, 2016
Aka S., Akyüz G., "The Effect of Production Management Course on The Self-Efficacy of Employees", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.197, pp.108-112, 2015 (Link)
Akyüz G., Aka S., "İmalat Performansı Ölçümü Için Alternatif Bir Yaklaşım: Tercih İndeksi (Psi) Yöntemi", Business and Economics Research Journal, no.1, pp.63-77, 2015 (Link)
Aslangiray A., Akyüz G., "Bulanık Kontrol Grafikleri: Tekstil Firmasında Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.43, pp.70-89, 2014 (Link)
Akyüz G., "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Ile Fabrika İmalat Performansının Ölçümü", Ege Akademik Bakış, vol.12, pp.323-338, 2012
Akyüz G., "Bulanık Vikor Yöntemi Ile Tedarikçi Seçimi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, pp.197-214, 2012
Akyüz G., Kuruüzüm O., "A Modelling Approach In Process Industry For Improving Manufacturing Performance", International Journal of Productivity and Quality Management, vol.7, pp.74-89, 2011
Akyüz G., Uysal F., Kuruüzüm O., "Coordinating A Three-Stage Closed-Loop Supply Chain Considering The Effects Of Changes In The Return Rates And Number Of Plants", International Journal of Mathematics in Operational Research, vol.3, pp.541-564, 2011
Kuruüzüm O., Akyüz G., "Modelling The Relationship Between Product Quality And Process Characteristics In Process Industry: An Application", International Journal of Productivity and Quality Management, vol.4, pp.461-475, 2009
Akyüz G., Sekreter M.S., "Türk İmalat Sanayiinin Bölgeler İtibariyle Verimlilik Farklılaşması Ve Gruplanması", Bilig Dergisi, pp.63-84, 2005
Sekreter M.S., Akyüz G., İpekçi Çetin E., "Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, vol.4, pp.139-155, 2004
Sekreter M.S., Akyüz G., "Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Ölçeklere İlişkin Bir Yazın Taraması (1995-2002)", Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, vol.3, pp.123-150, 2003
Akyüz G., Kuruüzüm O., "İmalat Sanayiinde Ölçeğe Dayalı Verimlilik Farklılaşmaları", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, pp.115-124, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akyüz G., Aka S., "Preference Selection Index (PSI) Method on Evaluation of Supplier Performance", III.AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Barselona, ISPANYA, 4-7 Şubat 2016, pp.31-31
Aka S., Akyüz G., "Üretim Yönetimi Dersinin İşletme Bölümü Öğrencileri Özyeterlilikleri Üzerine Etkisi", 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.315-321
Akyüz G., Erdoğan Aktan H., "Bütünleştirilmiş Bulanık Ahp Ve Bulanık Todim Yöntemleri Ile Tedarikçi Seçimi", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKİYE, 25-27 Eylül 2013, ss.377-388
Kuruüzüm O., Akyüz G., Sekreter M.S., Özbey N., "Üniversite Yönetiminde Kalite Yönetim Sistemi (Kys) Tasarımı: Akdeniz Üniversitesi Örneği", II. Kalite Sempozyumu Bildiri Kitabı, İZMİR, TÜRKİYE, 28-30 Mayıs 2003, ss.227-233
Kuruüzüm O., Özbey N., Sekreter M.S., Akyüz G., "Üniversite İdari Birimlerinde İş Süreçleri Kurgulaması Ve Bir Uygulama", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-20 Nisan 2003, ss.207-213
Kuruüzüm O., Akyüz G., "Kobi'Lerin Fonksiyonel Sorunlarını Aşmada Organize Çoklu Takasın (Barter) Yeri", Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri, ADANA, TÜRKİYE, 23-24 Mayıs 2000, ss.303-316
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi