Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sabanci A., Yucel E., "Mobbing Behaviours Towards Parents in Elementary Schools in Teacher-Parent Relations", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.348-363, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Mansuroglu S., Sabanci A., "Evaluating primary schools' gardens in terms of environmental contribution to student learning: A case study in Antalya, Turkey", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.1097-1102, 2010 (Link) (Abstract)
Sabanci A., "Views of Primary School Administrators, Teachers and Parents on Parent Involvement in Turkey", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.9, pp.245-262, 2009 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Sahin A., "The extent inspectors realize their guidance duties for state primary school teachers by means of professional competencies", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.32, pp.85-95, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin A., Sabanci A., "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ÇALIŞMASI", Turkish Studies, vol.13, pp.1057-1082, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Şahin A. , Sabanci A., "The Perception of Pedagogical Formation Students have towards Educational Concepts: Metaphoric Study", Journal of Education and Future, pp.1"79-207, 2018 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Emiroğlu S.E. , Düztepe H. , "Milli Eğitim Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Antalya İli Örneği", Milli Eğitim, cilt.47, ss.111-130, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Altun M. , Altun S.U., "Okul Yöneticilerinin, Öğretmenlerin ve Velilerin Görüşlerine Göre Ana Sınıfı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.24, pp.339-385, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A. , Özdemir I. , "THE CORRELATION BETWEEN INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS OF INSPECTION GROUPS AND THEIR CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.176-196, 2018 (Link) (Abstract)
Şahin A., Sabanci A., "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması", E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi,, vol.9, pp.83-101, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Sönmez M.A., Yılmaz O., "Views of School Managers and Teachers about School Culture", e-International Journal of Educational Research, vol.8, pp.28-45, 2017 (Link)
Berhanu K.Z., Sabanci A., "Turkısh And Ethiopian Teachers’ Views About Students’ Undesirable Behaviours In The Classroom And The Techniques They Use To Cope Up With: A Case Study", European Journal of Education Studies, vol.3, pp.307-337, 2017 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Çimili Gök E.B., Özyıldırım G., "Okul Müdürlerinin Elektronik İletişim Tercihleri ve Gelecek İçin Çıkarımları", kastamonu eğitim fakültesi dergisi, vol.25, pp.1083-1098, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Özdemir İ., "Conflict Management Strategies of the Leaders of Inspection Groups in Turkey", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6, pp.88-98, 2016 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Sönmez M.A., Yilmaz O. , "School Managers’ Interpersonal Communication Skills in Turkey", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences., vol.6, pp.13-30, 2016 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Sönmez M.A., Yilmaz O. , "The correlation between school managers’ communication skills and school culture", International Journal of Progressive Education, vol.12, pp.155-171, 2016 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Özdemir İ., "Interpersonal Communication Skills of the Leaders of Inspection Groups in Turkey", International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, vol.5, pp.148-159, 2016 (Link)
Hicks R.E., Sabanci A., Bahr M., "Assessing Stress at Work across Occupations and Cultures Using the Occupational Stress Inventory Revised", World Journal of Management, vol.6, pp.1-9, 2015 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Ömeroğlu M., "Preschool Teachers' Views and Experiences about ICT Use in Instruction: A Case Study", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.5, pp.170-183, 2015 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Gök R., "Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çalışma koşullarına İlişkin Görüşleri", Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi/Journal of Theoretical Educational Science, vol.8, pp.507-538, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Özdemir İ., "Team Leadership: Leadership Role Achievement in Supervision Teams in Turkey", International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.5, pp.243-260, 2015 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Yücel E., "Denetmenlerin Etik Dışı Davranışlarının Betimlenmesi", e-International Journal of Educational Research/e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi , vol.6, pp.71-86, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Urhan M.U., "Teachers' use of social networks in Turkey:Educational Outcomes", International Journal of Academic Research in Progresive Education and Devolopment, vol.4, pp.67-78, 2015 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Şekerci R., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlere Yönelttikleri Yıldırma Davranışları Ve Bu Davranışların Nedenleri ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.18-48, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Kasalak G., "Characteristics Of A School Leader According To The Views Of School Principals: A Qualitative Study", International Journal of Business and Social Science, vol.5, pp.177-185, 2014 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Yücel E., "Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Denetmenlerin Etik Dışı Davranma Düzeyleri", e-International Journal of Educational Research, vol.5, pp.1--19, 2014 (Link)
Sabanci A., Yücel E., "İlk Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Velilere Yönelik Psikolojik Yıldırma Davranışları Gösterme Düzeyi", Turkish Journal of Education, vol.3, pp.40-55, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Urhan M.U., "Profiles Of Secondary School Students’ Use Of Social Media And Their Views About Its Outcomes To Learning", International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, vol.3, pp.271-284, 2014 (Link)
Sabanci A., Özyıldırım G. , Imsir R., "The Effect of ICT Usage on the Classroom Management: A Case Study in Language Teaching", INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, vol.7, pp.232-245, 2014 (Link)
Sabanci A., Rodoplu D.E., "Halk Eğitim Merkezlerinin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar/Problems Of The Supervision Of The Public Education Centres", e- International Journal of Educational Research, vol.4, pp.61-77, 2013 (Link)
Sabanci A., Şahin A., Kasalak G., "Understanding School Leaders’ Characteristics And Estimating The Future ", Open Journal of Leadership, vol.2, pp.56-62, 2013 (Link)
Sabanci A., Ömeroğlu M., "Views Of Independent Kindergarten Teachers About Inspection Done By Province Inspectors ", International Online Journal of Educational Sciences, vol.5, pp.667-700, 2013 (Link)
Sabanci A., "The Effect Of Teachers’ Stress On Educational Organizations’ Health", International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.91-100, 2011 (Link)
Sabanci A., Nezihioğlu G.Ö., "İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları Ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.41-53, 2010 (Link)
Sabanci A., Howe J. , "Yaşlılık Ve Eğitim Bilimi: Yeni Bir Bakış Açısı", [Contemporary Education Journal] Çağdaş Eğitim Dergisi, pp.8-14, 2009
Sabanci A., Kayıkçı K. , "Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi", [National Education] Millî Eğitim, pp.240-252, 2009 (Link)
Sabanci A., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, ss.271-303, 2009
Sabanci A., "School Principals’Assumptions About Human Nature ", Educational Management Administration & Leadership, pp.511-529, 2008 (Link)
Sabanci A., "The Effect Of Primary School Teachers’ Burnout On Organizational Health", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.195-205, 2008 (Link) (Abstract)
Sabanci A., "Müdürlerin Vizyoner Liderlik Özelliklerine İlişkin Müdürlerin, Müdür Yardımcılarının Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", [National Education] Milli Eğitim, pp.333-342, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Sönmez M.A., "Özel İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlik Alanlarına Göre Denetmenlerin Rehberlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri", Çağdaş Eğitim Dergisi, pp.8-14, 2007 (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., Fidan N. , "Sınıf Öğretmenlerin Davranışlarının Demokratik Tutum Geliştirme Açısından Denetlenmesi", Çağdaş Eğitim Dergisi, pp.25-31, 2007 (Link)
Sabanci A., Şahin A., "Farklı Branşlardan Atanan İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeyleri", [Educational Administration: Theory and Practice] Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.12, pp.531-556, 2006 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., "Çağdaş Okul Liderliği Açısından Karizmatik, Dönüşümcü Ve Vizyoner Liderlik Yaklaşımları", Çağdaş Eğitim Dergisi, pp.26-33, 2005 (Link)
Sabanci A., Günbayı İ., "İlköğretim Denetmenlerinin Görev Alanlarının Ve Yüklerinin Yeterlik Alanları Açısından Değerlendirilmesi (Antalya İli Örneği)", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.114-121, 2004
Sabanci A., "Ödül Sisteminin İlköğretim Okullarındaki Öğretmenler Ve Müdür Yardımcıları İçin Önem Derecesi Gereksinimleri Karşılama Ve İş Doyumu Sağlama Düzeyi", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, pp.363-391, 1999 (Link)
Sabanci A., "Güdüleme Düzeyi Açısından Türk Milli Eğitim Örgütünde Mevcut Ödül Ve Terfi Sistemine Bir Bakış", Çağdaş Eğitim Dergisi, pp.45-48, 1998 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sabanci A., Engür A., "İngiltere Eğitim Sisteminde Ortaokuldan Liseye Geçişte Gerçekleştirilen YönlendirmeUygulamalarının İncelenmesi", V th International Eurasian EducationalResearch Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-8 (Link) (Özet) (Abstract)
Özyıldırım G. , Sabanci A., "The reliability and validity study of Behaviour and Instructional Management Scale in Turkish context", International AGP Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, MALTA, 26-29 Ocak 2018, pp.59-60 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Zelalem Berhanu K., "FACTORS INFLUENCING PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ MOTIVATION AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE THEIR MOTIVATION", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.64-64 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Özyıldırım G., "Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyi İle Sınıf Yönetimi İnançları Arasındaki İlişki", V th International Eurasian EducationalResearch Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.487-488 (Link) (Özet)
Sabanci A., Zelalem Berhanu K., "FACTORS INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND STRATEGIES TAKEN TO IMPROVE ACHIEVEMENT", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.63-63 (Link) (Abstract)
Şahin A., Gök R., Sabanci A., "Warwick-Edinburgh Zihinsel İyi Oluşluk Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması", V th International Eurasian EducationalResearch Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.551-552 (Link) (Özet)
Sabanci A., Asifi R., "OKUL MÜDÜRLERİNİN, MÜDÜR YARDIMCILARININ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK BİÇEMLERİ", 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, pp.127-146 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Çimili Gök E.B. , "ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ GRUPLARIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ İLE BİÇİMSEL VEDOĞAL GRUP İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", 9th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.96-96 (Link) (Özet)
Sabanci A., Akcan N., "Evaluation Of The School Principals’ Classroom Supervision Duties By Means Of Guidance Effectiveness", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.848-851 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Berhanu K.Z., "Turkish and Ethiopian Teachers’ Views About Students’ Undesirable Behaviours In The Classroom and The Techniques They Use To Cope Up With: A Comparative Case Study", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.747-748 (Link) (Abstract)
Sabanci A., Özyıldırım G., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN ETİKSEL OLAYLARA YÖNELİK ALGILARI", 9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2017, pp.10-10 (Link) (Özet)
Sabanci A., Erol Emiroğlu S., Düztepe H., "Milli Eğitim Müdürlükleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Antalya İli Örneği) ", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.155-155 (Link) (Özet)
Şahin A., Sabanci A., "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Maarif Müfettişlerine İlişkin Algıları: Metafor Çalışması", 3rdnternational Congress on Education, Distance Education and Educational Technology-, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2017, pp.37-37 (Link) (Özet)
Sabanci A., Ünver A., Akcan N., "Devlet Okullarında Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personelin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi ", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.117-117 (Link) (Özet)
Sabanci A., Engür A., "İlköğretim Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminde Öğrenci Tanılama ve Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi", IV nd International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.436-437 (Link) (Özet)
Şahin A., Sabanci A., "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Okul Yöneticileri İle Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2017, pp.58-59 (Link) (Özet)
Şahin A., Sabanci A., "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.22-22 (Link) (Özet)
Sabanci A., Altun M. , Uçar Altun S., "Ana Sınıfı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müdür, Öğretmen ve Veli Görüşleri", IV nd International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.428-429 (Link) (Özet)
Sabanci A., Özyıldırım G., Engür A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Ve Bilgiyi Değerlendirmedeki Tutum Ve Davranışları İle Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar ", EYFOR VII, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.144-145 (Link) (Özet)
Sabanci A., Özyıldırım G., Engür A., "Denetmenlerin Karşılaştıkları Sorun Durumlarına İlişkin Çözümlemelerinin Etik Türleri Açısından Değerlendirilmesi", EYFOR VII, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Kasım 2016, pp.146-147 (Link) (Özet)
Sabanci A., Kayıkçı K., Özdemir İ., "Öğretmenlerin Öğretim Becerileri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi", V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.80-81 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Özyildirim G., Engür A. , "Akademisyenlerin Görüşlerine Göre Soruşturmacı Olarak Soruşturma Süreçlerinde Etik İlke ve Kurallara Uygun Davranma Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması", VIII. Uluslararasi Eğitim Denetimi Kongres, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.19-19 (Özet)
Sabanci A., Özdemir İ., Kılıç İ., "Denetim Grup Başkanlarının Takım Liderliği Rolünü Gerçekleştirme Düzeyi", 6. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2014, ss.128-129 (Link)
Hicks R.E., Sabanci A., Bahr M., "Assessing stress at work across occupations and cultures using the occupational stress inventory revised", 26th International Business Research Conference, LONDRA, INGILTERE, 7-8 Nisan 2014, pp.1-9 (Abstract)
Sabanci A., Şekerci R., "İşgörenlere Yönelik Yıldırma Davranışları, Nedenleri Ve İşgörenlerin Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri ", 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, pp.73-73 (Özet)
Sabanci A., İmşir R. , Özyildirim G., "English Language Teachers’ Views About The Effect Of Ict On The Classroom Management: A Case Study", The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.87-99 (Abstract)
Sabanci A., Atıcı M., "Akran Denetimi Yaklaşımının Eğitim Denetiminde Etik Kavramı Açısından Doğurguları", II.KAMU ETİĞİ, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Mart 2013, cilt.1, ss.466-483 (Link) (Özet)
Sabanci A., Ömeroğlu M., "Pre-school teachers;'views and experiences about ICT Use instruction: A case study", The 8th international topical conference EcoMEDIA europe Network, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.48-49 (Abstract)
Sabanci A., Urhan M.U., "Profiles of Secondary School Teachers’ Use of Social Media and Their Views about the Role of Social Media in Education", 8th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2013, pp.59-60 (Abstract)
Sabancı A., Şahin A., Kasalak G., "Characteritics of a school leader: Understanding the time, estimating the future", European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.48-48 (Abstract)
Sabanci A., Ömeroğlu M., "Bağımsız Anaokulu Öğretmenlerinin İl Eğitim Denetmenlerinin Gerçekleştirdiği Denetime İlişkin Görüşleri", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.91-92 (Özet)
Sabanci A., "Local and global values dilemma in educational leadership: Inferences for future” in Educational Leaders as Change Agents”, Meeting an Uncertain Future. ", 21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM)., ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.149-170 (Abstract)
Sabanci A., Yücel E., Canlı Tetik Ş., "Inspectors and Teachers Perceptions about The Probable Unethical Behaviours Of Inspectors In Relation to Their Guidance and Supervision Duties", 220th Annual Meeting of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Reykjavik, IZLANDA, 22-24 Eylül 2011, pp.149-170 (Abstract)
Sabanci A., "Lisansüstü Öğrenim Gören Öğretmenlerin Öğrenimlerine Yönelik Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri ve Beklentileri", V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2011, ss.44-54 (Özet)
Sabanci A., "İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi", 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2009, ss.271-303 (Özet) (Abstract)
Sabanci A., "The effect of primary school teachers' burnout on organizational health", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.195-205 (Abstract)
Sabanci A., "Leadership Issue In Educational Organizations: Who Is The Leader? ", Erasmus Intensive Programmes, LİNZ, AVUSTURYA, 17-31 Ağustos 2008, pp.165-177
Sabanci A., "İlköğretim Okulu müdürlerinin, Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Benimsedikleri Liderlik Biçemi", 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.42-48 (Özet) (Abstract)
Sabanci A., Şahin A., "Öğretmen Etkinlik Odaklı Hayat Bilgisi Öğretiminde Sınıf Yönetimi Değişkeni Açısında Değerlendirilmesi: Bilen Öğretmenden Bulduran Öğretmene Doğru”. Kayseri: Eğitimde Yansımalar", Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2005, ss.383-393 (Özet) (Abstract)
Sabanci A., "A Comparative Analysis of Duties of the Inspectors with Relation to Their Organizational Structures in Turkey and European Union Countries", Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective, Linz, AVUSTURYA, 28 Ağustos - 9 Eylül 2005, pp.135-158 (Abstract)
Sabanci A., "Different Cultures Living Together: What is the role of the teachers for orientation of multicultural and bilingual students in classroom settings in primary schools", BASIC Intensive Programme , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Ağustos - 9 Eylül 2005, pp.1-16 (Abstract)
Sabanci A., "Türk Milli Eğitim Örgütünde Mevcut Ödül ve Terfi Sisteminin Öğretmenlerin Gereksinimlerini Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyine Üst Düzey Yöneticiler Açısından Bir Bakış", Eğitimde Yansımalar: Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim 1. Ulusal Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 27-28 Kasım 1998, ss.148-159
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sabanci A., "",
Sabanci A., Özyıldırım G., Engür A., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Ve Bilgiyi Değerlendirmedeki Tutum Ve Davranışları İle Bu Süreçte Karşılaştıkları Sorunlar", Eğitime Dönüş, Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN Yard. Doç. Dr. Erkan KIRAL Dr. Adem ÇİLEK, Ed., Eyuder Yayınları, Ankara, ss.54-70, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., "Eğitim-Temel Kavramlar", Eğitbilim:Pedandragoji, Erdal TOPRAKÇI, Ed., Ütopya Yayınları, ANKARA, ss.11-37, 2016
Sabanci A., Özyıldırım G., Engür A., "Denetmenlerin Karşılaştıkları Sorun Durumlarına İlişkin Çözümlemelerinin Etik Türleri Açısından Değerlendirilmesi", Eğitime Dönüş, Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN Yard. Doç. Dr. Erkan KIRAL Dr. Adem ÇİLEK, Ed., Eyuder Yayınları, Ankara, ss.35-53, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Sabanci A., "Sınıf Yönetiminin Temelleri", Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi, Çelikten M., Teyfur, M., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-24, 2014 (Link)
Sabanci A., "Farklılıklara Yönelme [Addressing Diversity]", Denetim ve Öğretimsel Liderlik:Gelişimsel Bir Yaklaşım [Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach], Mualla Bilgin Aksu-Esmahan Ağaoğlu, Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.369-394-, 2014 (Link)
Sabanci A., Şahin A., Yılmaz O., Eds., "The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. e-Competence: Needs and Demands of Innovative Education.", Kutlu Avcı Ofset Form , Antalya, 2014
Aksu M., Sabanci A., Aksu T., Eds., "Educational Leaders As Change Agents Meeting an Uncertain Future.Meeting an Uncertain Future", Anı Publishing, Ankara, 2013 (Link)
Sabanci A., "Local and global values dilemma in educational leadership: inferences for future", in: Educational Leaders As Change Agents Meeting An Uncertain Future , Aksu, M., Sabancı, A., Aksu T., Eds., Anı Yayıncılık, Ankara, pp.149-170, 2013 (Link) (Abstract)
Bluma D., Bonfield T., Kiefer S., Sabanci A., Eds., "The very best of Acep and Sinex Erasmus Intensive Programmes 2009 in Linz", Rudolph Trauner Druck Gmbh & Co. KG, Köglstrasse 14, 4020 Linz, Liz, 2011
Sabanci A., "Eğitimin Temel Kavramları", Eğitbilimine Giriş, Erdal TOPRAKÇI, Ed., Ütopya Yayınları, Ankara, ss.13-40-, 2008
Kiefer S., Michalak J., Sabanci A., Winter K., Eds., "Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. Poceedings of BIP Intensive Programme", Trauner Verlag, Liz, 2005
DİĞER YAYINLAR
Sabanci A., "Transformation of Turkish Education System in E.U. Participation Process", Sunum, pp.1-10, 2006 (Abstract)
Sabanci A., "The Turkish Education System", Sunum, pp.1-26, 2004 (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi