Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. AYDIN ÇİVİLİDAĞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Psikoloji
Ana Bilm Dalı : Endüstri/Örgüt Psikolojisi
Sabit Telefon : +90 242 3102334
+90 242 3102334
E Posta Adresi : aydincakdeniz.edu.tr | aydin-civilidaghotmail.com
Mobil Telefon : +90 +905078562507
Web Adresi : http://aves.akdeniz.edu.tr/acivilidag/
Ofis : Edebiyat Fakültesi 2.Kat No: 226
Posta Adresi : Akdeniz Universitesi Edebiyat Fakultesi Psikoloji Bolumu Endustri/Orgut Psikolojisi ABD
Eğitim Bilgileri
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REH., 2006-2011
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ, 1999-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, PSİKOLOJİ, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "Üniversitelerdeki Öğretim Elemanlarının Psikolojik Taciz (mobbing), İş Doyumu ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik/ Eğitim Bilimleri Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, "Anadolu lisesi ve Özel Lise Öğretmenlerinin İş Tatmini, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Analiz ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji/ Endüstri Örgüt Psikolojsi Mayıs, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
PSİKOLOJİ
calisma psikolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi
Çalışma Psikolojisi
Örgütsel Davranış
Örgüt ve Grup İletişimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Psychology, Social
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2019 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAK., 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAK., 2014 - 2018
Yrd.Doç.Dr., NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAK., 2011 - 2013
Mesleki ve İdari Deneyimler
Psikolojik Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı , , 17.11.1997 - 16.11.2011
Verdiği Dersler
Kültürlerarası Psikoloji, Yüksek Lisans, 2019-2020
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Yüksek Lisans, 2019-2020
Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Lisans, 2019-2020
Sosyal Psikoloji, Lisans, 2019-2020
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Lisans, 2019-2020
Kültürlerarası Psikoloji, Yüksek Lisans, 2018-2019
Kariyer Danışmanlığı, Lisans, 2018-2019
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Lisans, 2018-2019
Kişilerarası İletişim, Lisans, 2018-2019
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2018-2019
Alan Çalışması II, Lisans, 2018-2019
Yüksek Lisans Tez Danışmanlık, Yüksek Lisans, 2018-2019
Kişiler arası iletişim , Lisans, 2017-2018
Endüstri Psikolojisi , Lisans, 2017-2018
Psikolojiye Giriş, Lisans, 2016-2017
Gelişim Psikolojisi, Lisans, 2015-2016
Rehberllik ve Psikolojik Danışma, Lisans, 2015-2016
Sosyal Psikoloji, Lisans, 2015-2016
Gelişim Psikolojisi, Lisans, 2014-2015
Kişilik, Lisans, 2014-2015
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Rehberllik ve Psikolojik Danışma, Lisans, 2014-2015
Gelişim Psikolojisi, Lisans, 2014-2015
Rehberlik, Lisans, 2014-2015
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2020
Tez Savunma, Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mayıs, 2019
Tez Savunma, Tez Savunması, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Akdeniz Üniversitesi, Eylül, 2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çivilidağ A., "İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.9, no.2, ss.197-218, 2019 (Link)
Çivilidağ A., Yanar A., Kızılırmak B. , Denizli T., "Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.3, pp.45-60, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Üniversitede rektör adaylarının liderlik davranışlarının ve liderlik stillerinin rektörlük seçimleri bağlamında incelenmesi", International Journal of Human Sciences, vol.15, pp.77-97, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu", The Journal Of Academic Social Science Studies, pp.387-400, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.249-270, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.7, pp.143-146, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın İş Stresi ve İş Doyumu İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Akademik Bakış Dergisi, pp.355-373, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Günbayi İ., Yörük T., "Mesleki Rehberlik Çalışmalarına İlişkin Nitel Bir Analiz: Antalya Örneği ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.573-594, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Farklı Örgütsel Yapılarda İşyerinde Psikolojik Tacizin(Mobbing)Yaygınlığı, Önlenmesi ve Cinsiyet Değişkeni Üzerine Nitel Bir Analiz", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.118-146, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Öğretim Elemanlarinda Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü", Is Guc Endüstri Iliskileri ve Insan Kaynakları Dergisi, vol.17, pp.259-286, 2015 (Link)
Yavuzer Y., Karataş Z., Çivilidağ A., Gündoğdu R., "The Role of Peer Pressure, Automatic Thoughts and Self Esteem on Adolescents'Agression.", eurasian journal of educational research, pp.61-78, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Yavuzer Y., Çivilidağ A., "Sağlık Çalışanlarında İş Yerinde Mobbing ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Depresyonun Aracı Rolü", Düşünen Adam, vol.27, pp.115-125, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Hotel Employees’ Mobbing,Burnout,Job Satisfaction And Perceived Organizational Support: A Research On Hospitality In Turkey", European Scientific Journal, vol.10, no.35, pp.1-22, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Cooper H.T., "Ergenlerde Siber Zorba Ve Öfkenin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde İli Örneği / An Investigation On Adolescents’ Cyber Bullying And Anger: A Case Study In Niğde Province In Turkey", The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science , vol.6, pp.497-511, 2013 (Link)
Çivilidağ A., Sargin N. , "Academics’Mobbing and Job Satisfaction Levels", The Online Journal Of Counseling and Education (TOJCE), cilt.2, ss.55-66, 2013 (Link)
Çivilidağ A., "Ortaöğretimde Öğrenim Gören Ergenlerin Sosyal Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Analiz: Antalya İli Örneği", Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.38-50, 2012 (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Psikolojik Taciz Ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.129-144, 2012 (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Sargin N. , "Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerde Psikolojik Taciz (Mobbing) Antalya İli Örneği", Uluslar arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi (IJOESS), pp.11-22, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çivilidağ A., "İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu", Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2019, pp.111-111
Çivilidağ A., Yanar A., Kızılırmak B. , Denizli T., "Mesleki Benlik Saygısı, Sürekli Kaygı ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi", Ist International Social Research and Behavioral Sciences Symposium (SADAB Sempozyum), ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.71-71
Çivilidağ A., "Psikolojinin Alt Bilim Alanı Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Kapsamındaki Bazı Araştırmalarda Etik Sorunu", I St International Symposium on Social Sciences and Educational Research (ISCER, 2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.61-61 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi", 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), MADRİD, ISPANYA, 19-22 Mayıs 2016, pp.1-1
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., " Ise Personel Alma, Nepotizm ve Orgutsel Gelisme Hakkinda Insan Kaynaklari Calisanlarinin Goruslerine Iliskin Nitel bir Analiz", 4.Orgutsel Davranış Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2016, ss.619-625 (Link) (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Şekercioğlu G., "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", 5.Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2016, ss.1-1 (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., "Ergenlerde İnternet Kullanımına İlişkin Bazı Risk Faktörleri: İnternet Bağımlılığı Ve Siber Zorbalık", Uluslar arası Gençlerde Demokrasi ve İletişim, ANKARA, TÜRKIYE, 2-2 Haziran 2014, pp.11-30 (Özet) (Abstract)
Çivilidağ A., Sargin N., "Academics’ Mobbing And Job Satisfaction Levels Who Works At University", International Counseling And Education Conferrence, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2012, pp.37-37
Bozkurt M., Benlier E., Dikkatli S., Çivilidağ A. , Tarlan Ş., "Güneydoğu Bölgesindeki İnsanlarda Estetistik Beklenti Ve Psikiyatrik Profil", 23.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2001, ss.11-11
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çivilidağ A., "Rol Çatışması, Rol Belirsizliği, İşe Yabancılaşma ve Duygusal Emek Davranışlarının Okul Psikolojik Danışmanlarında Araştırılması", in: AYBAK 2020 Sosyal Bilimler, İsmail S., Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.41-65, 2020
Çivilidağ A., "Ülkelerin Ekonomik Kalkınmalarında Rol Oynayan Psikolojik Sermaye ve Bazı Paradigmalar Üzerinde Bir Değerlendirme", in: Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019, Kırmızı, B., İşigüzel, B., Karacaoğlu, K., Çam, S., Eds., Ekin Yayıncılık, Bursa, pp.510-527, 2019 (Link)
Çivilidağ A., "Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanlarında İş Yerinde Pskolojik Taciz (Mobbing) ve Algılanan Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2 , Çoban, O., Ağacakaya, S., Enderhan, K., Karasioğlu, F., Çoban, A., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.241-259, 2019 (Link)
Çivilidağ A., "Örgütlerde Kayırmacılık (Favoritizm) Üzerine Bir İnceleme", in: Akademisyen Kitabevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Erdoğan, T., Eds., AKADEMİSYEN KİTABEVİ, ANKARA, pp.281-292, 2018 (Link)
Çivilidağ A., "Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden İnsan", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2018
Çivilidağ A., "Örgütlerin Karanlık Yüzü: Üretim Karşıtı İş Davranışları", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, Çobanoğlu, Y., Eds., Gece Kitabevi, ANKARA, pp.773-794, 2018 (Link)
Çivilidağ A., "Gelişim Süreci Odağında Ergenlik Psikolojisi", Nobel Yayınları, ANKARA, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımı ve Bağımlılık Eğilimleri (Smartphone use and addiction tendency of turkish students)", BAP Arastırma Projesi, 2711, Araştırmacı, 2019
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Psychology and Behavioral Sciences, Editörler Kurulu Üyesi, 30.11.2018 - Devam Ediyor
Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 16.05.2016 - Devam Ediyor
American journal of educational research, Editörler Kurulu Üyesi, 04.05.2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Turk Psikologlar Derneği, , Üye, 07.10.2007 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Farklı Disiplinlerin Gözünden Nörobilim Sempozyumu / Nöropazarlama, Antalya, Ekim 2017
Çocuk ve Travma Sempozyumu "Çocuk İşçiliği", Antalya, Nisan 2017
EPOD- 2016 "Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması", Antalya, Eylül 2016
İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın Kişilik ve Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi, Madrid, Mayıs 2016
4.Örgütsel Davranış Kongresi "İşe Personel Alma, Nepotizm ve Örgütsel Gelişme", Adana, Kasım 2016
İş Yaşamında Stres, Antalya, Nisan 2015
İş Yaşamında Psikolojik Taciz ve Kişilik, Antalya, Ekim 2014
Etkinlik Organizasyonu
Fechner Day 2019, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2019
Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Bugünü ve Geleceği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2018
Çocuk ve Travma Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
Farklı Disiplinlerin Gözünden Nörobilim Sempozyumu / Nöropazarlama, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Uluslararasi Ankara Sosyal Arastirmalar Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Farkli Disiplinlerin Gözünden Norobilim Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 219
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 9
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 29
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 177
Ödüller ve Burslar
Çivilidağ A, "2.En iyi Bildiri Ödülü, I. Uluslararasi Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Kasım 2017
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Industrial and Organizational Psychology, Workplace Mobbing, Relationships Between Employees.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Industrial and Organizational Psychology, Workplace Mobbing, Relationships Between Employees.
Research Areas : Çok Boyutlu İş Motivasyon Ölçeği Türkçe Uyarlaması
Current Research Activities :

the studying adaptation of MWMS to Turkish version 

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi