Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt B., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşmada Yaptıkları Dilsel Hatalar ve İletişim Stratejileri Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.8, no.1, pp.51-70, 2020 (Link)
Kurt B., "Etkileşimsiz Dinlemede Veri Kaybı Üzerine Bir Durum Çalışması", Researcher:Social Science Studies, vol.8, no.1, pp.295-312, 2020 (Link)
Caner M., Kurt B., "DERS KİTABI DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARITEXTBOOK EVALUATION APPROACHES", ZfWT Journal of World of Turks, vol.12, no.1, pp.365-382, 2020 (Link)
Kurt B., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programına İlişkin Kurşiyer Görüşlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2019
Caner M., Direkci B., Kurt B., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.76-92, 2019 (Link)
Kurt B., Direkci B., Caner M., "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri", Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1017-1037, 2018
Kurt B., Özer E.D., "TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMINA UYGUNLUĞU", Journal of World of Turks, vol.10, no.3, pp.126-147, 2018 (Link)
Kurt B., "Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve BunlarınTürkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları", Dede Korkut Dergisi, vol.6, no.12, pp.48-61, 2017 (Link)
Kurt B., "İŞİTME ENGELLİLER OKULLARINDA ÇALIŞAN TÜRKÇEÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", The Journal of Academic Social Science, no.43, pp.381-392, 2017 (Link)
Kurt B., "Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Sözlü Anlatım Çalışmalarının“Konuşma Becerisi Değerlendirme Ölçeği”ne Göre Analizi: Gagauz Örneği", , vol.6, no.2, pp.358-384, 2017 (Link)
Kurt B., Demir N., "Gagauz Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Konuşma Becerisinin Değerlendirilmesi", TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, no.2, ss.69-88, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülmez M., Kurt B., "ISPARTALI HAKKI EFENDİ’NİN DİL BİLGİSİNE İLİŞKİNFİKİRLERİ VE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ", III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, TÜRKIYE,
Demir N., Kurt B., "Avrupa Ortaokullarında Okutulan Ana Dili Ders Kitaplarında Türk İmgesi", INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, PARİS, FRANSA, , pp.139-147
Kurt B., Demir N., "Türkiye, Avusturya ve Macaristan’daki Ana Dili Ders Kitaplarında Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme", INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, PARİS, FRANSA, , pp.148-157
Demir N., Kurt B., "AVRUPA ORTAOKULLARINDA OKUTULAN ANA DİLİ DERSKİTAPLARINDA TÜRK İMGESİ", INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, FRANSA, , pp.138-146
Kurt B., Demir N., "TÜRKİYE, AVUSTURYA VE MACARİSTAN’DAKİ ANA DİLİ DERSKİTAPLARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME", INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONINTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, FRANSA, , pp.147-157
Kurt B., Gülmez M., "ISPARTALI HAKKI EFENDİ’NİN LİSAN-I OSMANİ TEDRİSATIHAKKINDAKİ KONFERANSLARINA GÖRE DÖNEMİNRÜŞTİYE MEKTEPLERİNDE TÜRKÇE EĞİTİMİ", III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE,
Kurt B., Çakmakcı C.C., "Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları", II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, MAKEDONYA,
Kurt B., Çakmakcı C.C., "Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları", 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, MAKEDONYA,
Kurt B., "ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA : TÜRKİYE VE MACARİSTAN ÖRNEĞİ", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., "ÖMER SEYFETTİN ÖYKÜLERİNDEN HAREKETLE DÖNEMİN TÜRKÇE EĞİTİMİ ÜZERİNE ÇIKARIMLAR", ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KONGRESİ, ,
Kurt B., "ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Anadolu Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ,
Kurt B., "Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür,İçerik ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine BirKarşılaştırma", 2. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ,
Kurt B., "Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştıma", II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, MAKEDONYA, 20-22 Nisan 2018, pp.0-1
Kurt B., "Yabancı Dil Öğretim İlkelerine Göre Gagauz Öğrencilere Verilen Türkiye Türkçesi Eğitiminin İncelenmesi", 1. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.533-550
Kurt B., "MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.407-407
Kurt B., "TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI", INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, , , pp.407-407
Kurt B., "MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI", II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.407-407
Kurt B., "Türkiye Türkçesi Öğrenen Gagavuz Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi", V. INTERNATIONALTURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES, KOMRAT, MOLDOVA,
Kurt B., "Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türkçe ve Türkçe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Macaristan Elte Örneği)", X. International Turkic Culture, Art And Protection Of Cultural Heritage Symposium, ,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurt B., "Türkçe Eğitiminde Dinleme Eğitimi", in: Türkçe Eğitimine Genel Bir Bakış, GÜVEN, Ahmet Zeki, Eds., Pegem Akademi, Ankara, 2020
Kurt B., "TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİNLEME EĞİTİMİ", in: TÜRKÇE EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ, Ahmet Zeki Güven, Eds., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, pp.39-63, 2020
Kurt B., "Sözcük Eğitiminin Temel Kavramları", in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Ülker Şen, Eds., PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.131-156, 2019
Kurt B., Gül O.K., Çakmakcı C.C., Eds., "III. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı", Diğer, Ankara, 2019 (Link)
Kurt B., "Dil Bilgisi Öğretiminin Temel Kavramları", in: Dil Eğitiminin Temel Kavramları, Ülker Şen, Eds., PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.105-130, 2019
Kurt B., "Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretilmesiyle Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Arasındaki Farkalar", in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Ülker Şen, Eds., PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.68-95, 2019
Kurt B., Gül O.K., Çakmakcı C.C., Eds., "II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı", -, Ankara, 2018
Kurt B., Eds., "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Yayına Hazırlayan: Mevlüt GÜLMEZ)", Palet, Konya, 2018
Kurt B., Gül O.K. , Çakmakcı C.C., Eds., "II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri", -, Ankara, 2018
Kurt B., "GAGAUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ", SON ÇAĞ, ANKARA, 2017
Kurt B., "GAGAUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİ", SONÇAĞ YAYINLARI, ANKARA, 2017
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kurt B., "TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II", ,AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, 2019
Kurt B., "TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II", ,AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, 2019
Kurt B., "TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II", ,AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, 2019
Kurt B., "TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II", ,AHHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, 2019
Kurt B., "TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II", ,AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ,, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi