Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Dozlardaki Sülfitin Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkilerinde Asetilkolinin Rolü", BAP Doktora, TDK-2018-3762, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sıçanlarda 2100 MHz frekansında farklı dozlarda RF-EMA uygulamasının öğrenme performansı ve kolinerjik yolaktaki etkilerinin davranışsal testler ve moleküler yöntemlerle araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3846, Yönetici, Devam Ediyor
"Prenatal postnatal sülfit maruziyetinin davranış ve öğrenme üzerine etkilerinin ve moleküler mekanizmalarının araştırılması", BAP Diğer, TDK-2018-4286, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yaşlılığa Bağlı Öğrenme Değişikliklerine LKarnitinin Etkisi ve Moleküler Mekanizmaları", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-2884, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Prenatal, Postnatal Sülfit Maruziyetinin Davranış ve Öğrenme Üzerine Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 116S382, Araştırmacı, Devam Ediyor
"900-2200 MHz frekans aralığında kullanılan cep telefonlarından yayılan elektromanyetik kirliliğin çevre sağlığı üzerine etki ve mekanizmalarının deneysel olarak araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-38, Yönetici, Devam Ediyor
"Protein veritabanlarındaki reaktif sistein (Cys) rezidülerinin yüksek verimli tahmini için algoritma geliştirilmesi ", TÜBITAK Projesi, 113Z524, Araştırmacı, 2015
"Sıçan hipokampusunda mekansal öğrenmenin farklı safhalarında bazı Sitokrom P450 (CYP450) enzim tiplerinin ekspresyon seviyelerinin “İyi” ve “kötü” öğrenen hayvanlarda incelenmesi ve karşılaştırması", TÜBITAK Projesi, 114S807, Araştırmacı, 2015
"Mekansal bellek becerisi ile Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enziminin farklı izoformlarının öğrenme ve bellek oluşumu açısından kritik bir beyin bölgesi olan sıçan hipokampusundaki lokalizasyon ve ekspresyonu arasındaki korelasyonun immünokimyasal metotlarla araştırılması", BAP Arastırma Projesi, BAP-01.08-2012-007, Araştırmacı, 2013
"Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması", TÜBITAK Projesi, 109R012, Araştırmacı, 2012
"Genç Sıçanlarda Mekansal Bellekteki Bireysel Varyasyonun Moleküler Temelinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 109S133, Araştırmacı, 2012
"İnsan ve Hayvan Sağlığı ve Peynir Verimi ile İlşkisi Olan Süt Proteinlerinden b-Kazaen, b-Laktoglobulin ve k-kazein'in Bazı Genotiplerinin DNA'ya Dayalı Yöntemlerle Tanısı", TÜBITAK Projesi, 104V137, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi