Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilyurt E., Ulas A.H., Akan D., "Teacher self-efficacy, academic self-efficacy, and computer self-efficacy as predictors of attitude toward applying computer-supported education", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.64, pp.591-601, 2016 (Link)
Celik V., Yeşilyurt E., Korkmaz O., Usta E., "From the Perspective of Loneliness and Cognitive Absorption Internet Addiction as Predictor and Predicted", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.10, pp.581-594, 2014 (Link)
Yeşilyurt E., "Academic Locus of Control, Tendencies towards Academic Dishonesty and Test Anxiety Levels as the Predictors of Academic Self-efficacy", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1945-1956, 2014 (Link)
Celik V., Yeşilyurt E., "Attitudes to technology, perceived computer self-efficacy and computer anxiety as predictors of computer supported education", COMPUTERS & EDUCATION, vol.60, pp.148-158, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilyurt E., "Öğretmenin pusulası: Genel öğretim ilkeleri", EKEV Akademi Dergisi, cilt.24, no.83, ss.263-288, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Democratic tendency, the fear of positive and negative evaluation as the predictor of attitude towards multicultural education", International Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.66, pp.3070-3083, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: Tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması", OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.25, pp.3374-3915, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Tam öğrenme yaklaşımı", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-İTOBİAD, vol.9, no.2, pp.1548-1580, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., Okudan Ü., Kızılaslan B., "Öğretim stili modelleri: Teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.72, pp.722-745, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Güncellenen öğretim programları bağlamında okul yöneticilerinin program liderliğinin değerlendirilmesi", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.1119-1142, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi: Tüm teknikleri kapsayıcı bir derleme çalışması", Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, pp.1941-1970, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Kuramsal temelleri açısından öğretim stratejilerinin temel özellikleri: Bir derleme çalışması", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.57-78, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Değerler eğitimine uygunluğu açısından öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi: Bir derleme çalışması", EKEV Akademi Dergisi, cilt.23, no.77, ss.121-146, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Eğitim fakültesi lisans programları ders öğrenme çıktılarının kazanımını etkileyen değişkenlerin etkisi ve nedenleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.904-925, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğrenme stili modelleri: Teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması", OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, pp.2169-2226, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretim durumları modeli: Kuramsal temelleri bağlamında kapsamlı bir derleme çalışması", Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, pp. 2767-2785 , 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Eklemeli bir bakışla öğretim yöntem ve teknik seçimini etkileyen faktörler", Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.11, pp.57-64, 2019 (Link)
Yeşilyurt E., "Toplumsal sorunların çözümüne katkısı ve karşılaşılan engeller açısından duyuşsal alanın değerlendirilmesi", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.237-308, 2016 (Link)
Yeşilyurt E., "Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre okulların sahip olduğu yaşam kalitesi düzeyi", Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.16, pp.95-124, 2014 (Link)
Yeşilyurt E., Çelik V., "Values education on the basis of education administrator, teacher and curricula", Mevlana International Journal of Moral and Values Education, vol.1, pp.1-19, 2014 (Link)
Yeşilyurt E., "Teacher’s competency and self-efficacy beliefs as the predictor of attitude towards teaching profession", Mevlana International Journal of Moral and Values Education, vol.1, pp.1-20, 2014
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.999-1021, 2014 (Link)
Yeşilyurt E., Kılıç M.E., " Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerinin değerlendirilmesi", EKEV Akademi Dergisi, cilt.18, no.60, ss.471-486, 2014 (Link)
Yeşilyurt E., Semerci Ç., "Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli değerlendirme modeli ışığında değerlendirilmesi", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.5, pp.188-210, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "İlköğretim okulu öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.6, pp.1587-1609, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "An analysis of teacher candidates’ usage level of metacognitive learning strategies: Sample of a university in Turkey", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.218-225, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilişsel farkındalık ölçeği geliştirme çalışması: Bir ölçek revizyonu", e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) Education Sciences, vol.8, pp.285-307, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmenlerin öğrenme stratejilerine ilişkin algıladıkları farkındalık düzeyi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.17, pp.113-135, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Metacognitive awareness and achievement focused motivation as the predictor of the study process", International Journal of Social Sciences and Education, vol.3, pp.1013-1026, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Academic self-efficacy perceptions of teacher candidates", Mevlana International Journal of Education , vol.3, pp.93-103, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.163-188, 2013 (Link)
Çelik V., Yeşilyurt E., "Kalkınmada eğitimin rolü: Sayısal veriler ışığında KOP bölgesi eğitim göstergeleri", KOP Bölgesel Kalkınma Dergisi, cilt.1, ss.141-152, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Bir eğitim programının nasıl olması gerektiğine ilişkin öğretmen adayı inançları", e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) Education Sciences, vol.8, pp.133-145, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğrenim gördüğü ortamların yapılandırmacı öğrenme açısından değerlendirilmesi (Bir eğitim fakültesi örneği)", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.1-29, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.88-104, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Program geliştirme dersinin öğretmen adaylarının program geliştirmeye ilişkin bilişsel farkındalık düzeyine etkisi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, ss.316-342, 2013 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin genel yeterlik algıları", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.377-395, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının bilişsel alanla ilgili sınama durumu soruları yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.519-530, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., Semerci Ç., "Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öğretim programı bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri", Journal of Human Sciences, vol.9, pp.475-499, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., Kurt İ., "Değerleri kazandırmasındaki etkililik açısından resmî ve örtük program ile okul dışı etmenlerin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi ", Turkish Studies, vol.7, pp.3253-3272, 2012 (Link)
Çankaya İ., Yeşilyurt E., Yörük S., Şanlı Ö., " Öğretmen adaylarında yaratıcı düşünmenin yordayıcısı olarak değişime açıklık ve hayal gücü", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.46-62, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., Semerci Ç., "Öğretmenlik uygulaması öğretim programına yönelik paydaşların görevlerini yerine getirme düzeylerinin değerlendirilmesi", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.5, pp.1345-1357, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., "Teachers’ application levels of common teaching principles and the problems they encounter", International Journal of Social Sciences and Education, vol.2, pp.207-223, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., "Fen ve teknoloji dersinde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler", Turkish Studies, vol.7, pp.1183-1205, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., "Yapılandırmacı öğrenme konusunda öğretmen adaylarının yeterliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.29-45, 2012 (Link)
Yeşilyurt E., Semerci Ç., "Uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri", Akademik Bakış Dergisi, vol.27, pp.1-23, 2011 (Link)
Yeşilyurt E., Yaraş Z., "Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin algıladıkları bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.95-118, 2011 (Link)
Yeşilyurt E., "Yapılandırmacı öğrenme temelli bir öğretim programının oluşturulmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi ", Turkish Studies, vol.6, pp.865-885, 2011 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.71-100, 2011 (Link)
Yeşilyurt E., Karakuş M., "Öğretmenlerin adaylık sürecinde karşılaştıkları problemler", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.3, pp.261-293, 2011 (Link)
Yeşilyurt E., Eser Y., "Öğretmen adaylarının hedefler taksonomisi hakkındaki bilgi düzeyleri", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.77-90, 2010 (Link)
Yeşilyurt E., " Öğretmen adayları niteliklerinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine uygunluğunun değerlendirilmesi", DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.14, ss.25-37, 2010 (Link)
Yeşilyurt E., "Okul kültürünün öğretim başarısına olan etkisine yönelik öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği)", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.195-214, 2009 (Link)
Yeşilyurt E., "İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrenci davranışları üzerindeki etkisine ilişkin öğrenci görüşleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.161-178, 2009 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmenlerin sahip oldukları niteliklere yönelik algıları (Elazığ ili örneği)", Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.169-189, 2009 (Link)
Kazu H., Yeşilyurt E., "Öğretmenlerin öğretim araçlarını kullanım düzeyleri", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.33, ss.25-33, 2008 (Link)
Kazu H., Yeşilyurt E., "Öğretmenlerin öğretim araç-gereçlerini kullanım amaçları", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.175-188, 2008 (Link)
Yeşilyurt E., "Eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarına olan kazanımları", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.1, ss.23-42, 2008 (Link)
Yeşilyurt E., Çankaya İ., "Sınıf yönetimi açısından öğretmen niteliklerinin belirlenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.274-295, 2008 (Link)
Yeşilyurt E., "Akademik ve yönetimsel liderlik", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.76-80, 2007 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretim araç-gereçleri kullanımına etki eden faktörler", e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) Social Sciences, vol.2, pp.300-312, 2007 (Link)
Yeşilyurt E., Çankaya İ., "Toplantı yönetimi", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.188-193, 2007 (Link)
Yeşilyurt E., "Yeni ilköğretim programları temel niteliklerinin öğretim yöntem ve tekniklerine göre değerlendirilmesi", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.164-167, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yeşilyurt E., "İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde yer alan güncel teknikler", Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2020, vol.1, no.1, pp.228-229 (Link)
Yeşilyurt E., "Yeterlik ve öz-yeterliğin öğretmen bağlamında analizi", 8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Aralık 2020, vol.1, no.1, pp.247-255 (Link)
Yeşilyurt E., "Kapsamlı bir bakışla genel öğretim ilkeleri", International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS 2020), KONYA, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2020, vol.1, pp.123-124 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretim yöntem ve teknik seçimini etkileyen örtük faktörler", Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2020, vol.1, no.1, pp.317-318 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğrenme-öğretme süreci bağlamında iletişim", 8. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Aralık 2020, vol.1, no.1, pp.237-246 (Link)
Yeşilyurt E., "Eğitimde yaratıcı düşünme", 7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2020, vol.1, no.1, pp.199-199 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğrenme stili modelleri", International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON) , KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2020, vol.1, no.1, pp.22-22 (Link)
Yeşilyurt E., "Genel bakış ve kuramsal temelleri açısından öğretim stratejileri", Uluslararası VI. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2020, vol.1, no.1, pp.217-218 (Link)
Yeşilyurt E., "Eğitimde yaratıcılık", 7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2020, vol.1, no.1, pp.200-200 (Link)
Yeşilyurt E., "Genel özellikleri açısından “öğrenme stili”", International Marmara Social Sciences Congress (IMASCON) , KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2020, vol.1, no.1, pp.18-18 (Link)
Yeşilyurt E., "Öğretmen eğitimi lisans programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonunda kullanılan standartlar", III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.2-2
Yeşilyurt E., "Bilişsel ve duyuşsal alanın basamakları doğrultusunda değerler eğitiminde kullanılabilirliği bakımından öğretim yöntem ve tekniklerine teorik bakış", 5th Human and Civilization Congress From Past to Future, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.1-1
Yeşilyurt E., "Eğitim fakültesi lisans programları ders öğrenme çıktılarının kazanımını etkileyen değişkenlerin etkisi ve nedenleri", 5th Human and Civilization Congress From Past to Future, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.2-2
Yeşilyurt E., "Öğretmen eğitiminde kalite güvencesi ve program akreditasyonu", III. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2019, pp.1-1
Yeşilyurt E., "Öğretmen yetiştirme sürecinde genellikle yapılan nedir? Etkileyici öğretim mi, etkili öğretim mi? Bir matematik dersi örneği", Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.1-1
Yeşilyurt E., "Temel kavramlar, faydalar, standartlar, süreç ve sorumluklar bağlamında eğitim fakültesi lisans programlarının akreditasyonu", Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Haziran 2019, pp.1-1
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi", YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.99-99
Yeşilyurt E., Çelik V., "Güncellenen öğretim programları bağlamında öz-değerlendirme yöntemiyle okul yöneticilerinin program liderliği", V. Eğitim Yönetimi Forumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.91-92
Çelik V., Yeşilyurt E., "Kop Bölgesi’nde yükseköğretime ilişkin temel göstergelerin analizi", II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 23-24 Eylül 2014, ss.623-629
Yeşilyurt E., "Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun yordayıcısı olarak öğretmen yetkinlik ve öğretmenlik öz-yeterlik inancı", YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2014, pp.98-98
Çelik V., Yeşilyurt E., "Etik hikâyelerin analizi yoluyla okullardaki etik liderliğin değerlendirilmesi", V. Eğitim Yönetimi Forumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.176-177
Çelik V., Yeşilyurt E., "Kalkınmada eğitimin rolü: Sayısal veriler ışığında KOP bölgesi eğitim göstergeleri", Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2013, ss.553-564
Yeşilyurt E., "Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre okulların sahip olduğu yaşam kalitesi düzeyi", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, pp.---
Yeşilyurt E., Kılıç M.E., "Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeylerinin değerlendirilmesi", Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, pp.---
Çelik V., Yeşilyurt E., "Eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğretim programı sarmalında değerler eğitimi", I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 1 Kasım 2013, ss.23-23
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algıları", I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, , UŞAK, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, ss.97-97
Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları", I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, , UŞAK, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, ss.101-101
Yeşilyurt E., Kurt İ., "Değerleri kazandırmasındaki etkililik açısından resmi ve örtük program ile okul dışı etmenlerin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi", II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.285-286
Yeşilyurt E., "Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi", II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, ss.138-139
Semerci N., Yeşilyurt E., "Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına yönelik bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi", 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.718-723
Yeşilyurt E., "Fen ve teknoloji dersinde (6., 7. ve 8. sınıf) kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler", 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.78-79
Semerci N., Yeşilyurt E., "Öğretmen adaylarının akademik başarısını değerlendirme tercihleri", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, , ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2010, pp.1455-1464
Yeşilyurt E., Eser Y., "Öğretmen adaylarının aşamalı hedefler hakkındaki bilgi düzeyleri", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.379-379
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yeşilyurt E., "Bilgiyi işleme kuramı", Öğrenmede klasik ve güncel yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Ed., Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.189-243, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Yapılandırmacı öğrenme kuramı", Öğrenmede klasik ve güncel yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Ed., Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.291-330, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Eğitimin analizi", in: Eğitim sosyal ve beşeri bilimlerine multidisipliner bakış, Etem Yeşilyurt, Eds., Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.10-48, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., "Beyin temelli öğrenme kuramı", Öğrenmede klasik ve güncel yaklaşımlar, İsmail Seçer & Sümeyye Ulaş, Ed., Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.245-289, 2020 (Link)
Yeşilyurt E., Eds., "Eğitim sosyal ve beşeri bilimlerine multidisipliner bakış", Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2020 (Link)
Öztürk C., Duru M.K., Doğanay A., Ayaz A., Yeşilyurt E., Ogan F., et al., "Öğretmen eğitiminde program değerlendirme ve akreditasyon el kitabı", EPDAD, İSTANBUL, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi