Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erkül F., Çolak C., Tatar Erkül S., Varol E., "GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF YAĞCIKÖY VOLCANIC COMPLEX, CENTRAL WESTERN TURKEY: WIDE-RIFT ALKALINE VOLCANISM ASSOCIATED WITH INCIPIENT STAGES OF SLAB TEARING", JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, vol.179, pp.112-126, 2019
Tatar Erkül S., Erkül F., Aysal N., "Evidence for continuous mixing of individually fractionated, coeval felsic and mafic magmas forming syn-extensional plutons, the Menderes core complex, western Turkey", JOURNAL OF GEOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-1, 2018
Erkül F., Tatar Erkül S., Manap H.S., Çolak C., "An extensional and transtensional origin of elongated magmatic domes and localised transfer faults in the northern Menderes metamorphic core complex, western Turkey", GEODİNAMİCA ACTA, vol.29, pp.139-159, 2017 (Link) (Abstract)
Erkul S.T., Özmen S.F., Erkül F., Boztosun İ., "Comparison between natural radioactivity levels and geochemistry of some granitoids in western Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.25, pp.242-255, 2016
Karaoğlu Ö., Erkül F., "Comment on "Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex" by Uzel et al. (Earth Planet. Sci. Lett. 415 (2015) 108-125)", EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, vol.427, pp.309-311, 2015 (Link)
Erkül F., Tatar Erkül S., Ersoy Y., Uysal İ. , Klötzli U., "Petrology, mineral chemistry and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of granitoids in the central Menderes metamorphic core complex: Constraints on the evolution of Aegean lithosphere slab", LITHOS, pp.74-91, 2013
Tatar Erkül S., Erkül F., "Comment On “Al-In-Hornblende Thermobarometry And Sr-Nd-O-Pb Isotopic Compositions Of Early Miocene Alaçam Granite In Nw Anatolia (Turkey). ", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, pp.354-358, 2013
Erkül F., Tatar Erkül S., "Magma interaction processes in syn-extensional granitoids: The Tertiary Menderes Metamorphic Core Complex, western Turkey", LITHOS, pp.16-33, 2012
Erkül F., "Tectonic Significance Of Synextensional Ductile Shear Zones Within The Early Miocene Alacamdag Granites, Northwestern Turkey", GEOLOGICAL MAGAZINE, pp.611-637, 2010
Helvaci C. , Ersoy Y., Sözbilir H. , Erkül F., Sümer Ö., Uzel B. , "Geochemistry And 40ar/39ar Geochronology Of Miocene Volcanic Rocks From The Karaburun Peninsula: Implications For Amphibole-Bearing Lithospheric Mantle Source, Western Anatolia", JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, pp.181-202, 2009
Tatar Erkül S., Sözbilir H. , Erkül F., Helvaci C. , Ersoy Y., Sümer Ö., "Geochemistry Of I-Type Granitoids In The Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence For Triassic Continental Arc Magmatism Following Closure Of The Palaeotethys", ISLAND ARC, pp.394-418, 2008
Ersoy Y., Helvaci C. , Sözbilir H. , Erkül F., Bozkurt E. , "A Geochemical Approach To Neogene-Quaternary Volcanic Activity Of Western Anatolia: An Example Of Episodic Bimodal Volcanism Within The Selendi Basin, Turkey", CHEMICAL GEOLOGY, pp.265-282, 2008
Erkül F., Helvaci C., Sozbilir H., "Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-arid lake: An example from the Early Miocene Bigadic basin, western Turkey", JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, vol.149, pp.240-262, 2006
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Stratigraphy And Geochronology Of The Early Miocene Volcanic Units In The Bigadiç Borate Basin, Western Turkey", TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, pp.227-253, 2005
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Evidence For Two Episodes Of Volcanism In The Bigadiç Borate Basin And Tectonic Implications For Western Turkey", GEOLOGICAL JOURNAL, pp.545-570, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgiç Gencer S. , Tatar Erkül S., Erkül F., "Dilim yırtılması ile ilişkili yüksek potasyumlu bimodal volkanizmanın gelişimi: Emirdağ ve İscehisar volkanik birimlerine ait petrojenetik veriler ", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-1, 2020
Erkül F., Tatar Erkül S., "Geology Of The Early Miocene Alaçamdağ (Dursunbey-Balıkesir) Magmatic Complex And Implications For The Western Anatolian Extensional Tectonics", Bulletin of the Mineral Research and Exploration, no.141, ss.1-25, 2010
Erkül F., Tatar Erkül S., "Erken Miyosen Alaçamdağ (Dursunbey-Balıkesir) Magmatik Kompleksi’Nin Jeolojisi Ve Batı Anadolu Genleşme Tektoniğindeki Konumu", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.141, ss.1-27, 2010
Tatar Erkül S., Erkül F., "Erken Miyosen Bigadiç Bor Havzasındaki Volkanik Kayaçların Petrografik Analizi: Magma Karışımının Kanıtları, Batı Anadolu.", Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.31, ss.141-168, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Sözbilir H. , Sümer Ö., Uzel B. , Ersoy Y., Erkül F., İnci U., Helvaci C. , Özkaymak Ç., "17-20 Ekim 2005-Sığacık Körfezi (İzmir) Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi Ve Bölgedeki Gerilme Alanları Ile Ilişkisi, Batı Anadolu", Türkiye Jeoloji Bülteni, ss.217-238, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Erkül F., Karaoglu O., Tatar Erkül S., Varol E., "AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİ TRAKİT VOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMA SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ: TEKTONİK EVRİM", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Karaoğlu Ö. , Varol E., "AFYON VE CİVARINDAKİ ALKALİ VE KALK-ALKALİ KARAKTERLİ VOLKANİZMANIN JENETİK ÖNEMİ, BATI ANADOLU, TÜRKİYE", VIII. JEOKİMYA SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Varol E., Tatar Erkül S., Erkül F., Karaoglu O., "Orta Anadolu'da Trakitik Volkanizma İçerisinde Gözlemlenen Ksenolitlerin Jenetik Anlamı: Öncel Sonuçlar", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23 Nisan - 27 Ocak 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Karaoğlu Ö. , Erkül F., Tatar Erkül S., Varol E., "AFYON VOLKANİK KOMPLEKSİ ALTINDA DİLİM YIRTILMASININ TETİKLEDİĞİ MAGMA POMPALAMA SİSTEMLERİ", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., "MİLONİTİK KAYAÇLARIN ELEKTRON GERİ YANSIMALI DİFRAKSİYON (EBSD) YÖNTEMİ İLE MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", VIII. JEOKİMYA SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.1-1
Tatar Erkül S., Özmen S.F., Erkül F., "NATURAL RADIOACTIVITY LEVELS OF MODERN BUILDING MATERIALS: TURKISH INDUSTRIAL GRANITOIDS ", ICFAS-2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 21-25 Ağustos 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Bilgiç S., Erkül F., Tatar Erkül S., "EMİRDAĞ (AFYON) VOLKANİZMASININ PETROJENEZİ ", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, vol.1, no.1, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., "MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTICS OF GRANITE ULTRAMYLONITES ASSOCIATED WITH STRIKE-SLIP SHEAR ZONES: AN SEM-EBSD STUDY", ICFAS-2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 21-25 Ağustos 2017, cilt.1, no.1, ss.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Aysal N., "BALYA VE ÇEVRESİNDEKİ VOLKANO-PLÜTONİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASAL VE PETROJENETİK ÖZELLİKLERİ, BALIKESİR, TÜRKİYE ", VII. Uluslararası Ktılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.1-1
Erkül F., Manap H.S., Tatar Erkül S., Çolak C., "HETEROJEN GENİŞLEME ALTINDA GELİŞEN SIĞ YERLEŞİMLİ GRANİTOYİDLERİN YAPISAL ANALİZİ: EĞRİGÖZ VE KOYUNOBA GRANİTLERİ, BATI ANADOLU", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11 Nisan - 15 Ocak 2016, ss.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Özmen S.F., Boztosun İ., "Batı Anadolu’daki bazı granitoyidlerin doğal radyoaktivitesi ve jeokimyasal özelliklerinin karşılaştırılması", VII. Uluslararası Ktılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., "ORTA MENDERES ÇEKİRDEK KOMPLEKSİNDEKİ YARI DERİNLİK KAYAÇLARININ PETROLOJİK, Sr-Nd İZOTOPİK ÖZELLİKLERİ VE GRANİTOYİDLER İLE PETROJENETİK İLİŞKİSİ", VII. Uluslararası Ktılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., "ANTALYA KOMPLEKSİ İÇERİSİNDEKİ TRİYAS YAŞLI MAFİK VOLKANİK KAYAÇLARIN TETİS EVRİMİNDEKİ JEODİNAMİK KONUMU ", VII. Uluslararası Ktılımlı Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.1-1
Çolak C., Tatar Erkül S., Erkül F., "DUMLUPINAR VOLKANİK BİRİMLERİNİN PETROJENEZİ VE ESKİŞEHİR-AFYON-ISPARTA ÇİZGİSELLİĞİ İLE JEODİNAMİK İLİŞKİSİ", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-16 Nisan 2016, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Uysal İ., "Thermal, chemical and isotopic homogenization of syn-extensional I-type plutons and mafic microgranular enclaves. ", EGU 2015, VİYANA, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Manap H.S., Çolak C., "Exhumation and emplacement of a shallow-seated granitoids in extensional coupled with compressional setting: the Eğrigöz granite, western Turkey.", EGU-2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, vol.17, no.1, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Tiepolo M., Klötzli U., "LA-ICP-MS U-Pb zircon ages of syn-extensional Salihli and Turgutlu granitoids, western Turkey.", 6. ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Erkül F., Gürboğa Ş., Tatar Erkül S., Deveci Z., "Structural And Petrographic Analysis Of Hybabyssal Rocks In The Central Menderes Massif: Implications Fort He Role Of Transfer Zones During Detachment Faulting", European Geosciences Union General Assembly, VİENNA, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, pp.1-1
Tatar Erkül S., Aysal N., Erkül F., Yılmaz Şahin S., "Kuzeybatı Anadolu I-Tipi Granitoyid Kuşağındaki Anklavların Petrojenetik Anlamı", VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.129-131
Erkül F., Tatar Erkül S., Klötzli U., Tiepolo M., "Genişleme Ile Eş Yaşı Salihli Ve Turgutlu Granitoyidlerinin La-Icp-Ms U-Pb Zirkon Yaşları, Batı Anadolu", VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Klötzli U., Tiepolo M., "Menderes Masifi’Ne Ait Metagranitoyidlerin Magmatik Evrimi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Uysal İ., "Origin Of Enclaves In Syn-Extensional Eğrigöz And Koyunoba Granitoids, Western Turkey: Geochemical And Sr-Nd-Pb Isotopic Variations", GOLDSCHIMIDT, Sacramento, ABD, 8-13 Haziran 2014, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Klötzli U., Tiepolo M., "La-Icp-Ms U-Pb Zircon Ages Of Syn-Extensional Granitoids In The Alaçamdağ Metamorphic Core Complex, Western Turkey", GOLDSCHIMIDT, Sacramento, ABD, 8-13 Haziran 2014, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Karaoğlu Ö. , Ersoy Y., "Batı Anadolu’da Erken-Orta Miyosen yaşlı ortaç ve mafik volkanizmanın yerleşim şekli ve bölge tektoniğindeki konumu", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.352-353
Tatar Erkül S., Erkül F., Klötzli U., Tiepolo M., "U-Pb La-Icp-Ms Zircon Geochoronology And Geochemistry Of The Pan-African, S-Type Metagranitoids: Implications For Melting Of Crustal Sources, Western Turkey", EGU, VİENNA, AVUSTURYA, 7-12 Nisan 2013, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., Ersoy Y., Uysal İ. , Klötzli U., "Petrology, Mineral Chemistry And Sr–Nd-Pb Isotopic Compositions Of Granitoids In The Central Menderes Metamorphic Core Complex: Constraints On The Evolution Of Aegean Lithosphere Slab", Goldschimdt 2013, Floransa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, no.77 (5), pp.1046-1046
Erkül F., Tatar Erkül S., Ersoy Y., Uysal İ., Klötzli U., Tiepolo M., "Salihli ve Turgutlu Granitoyidlerinin LA-ICP-MS U-Pb zirkon jeokronolojisi, mineral kimyası ve petrojenetik modellemesi: Kaynak kayacına bir yaklaşım", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Nisan 2013, ss.376-377
Tatar Erkül S., Erkül F., "Genişleme Ile Eş Zamanlı Gelişmiş Granitoyidlerde Magma Etkileşim Süreçleri: Tersiyer Yaşlı Menderes Metamorfik Çekirdek Kompleksi, Batı Türkiye", V. Jeokimya Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2012, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., "Genişleme Ile Ilişkili Granitoyidlerde Ana-, Eser- Element Ve Sr-Nd-Pb Izotop Verilerinin Incelenmesi: Menderes Ve Kikladik Metamorfik Çekirdek Kompleksindeki Granitoyidlerin Karşılaştırılması", V. Jeokimya Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2012, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Ersoy E.Y., "Geochemical And Sr-Nd Isotopic Constraints From Volcanic And Plutonic Associations In The Central Part Of The Menderes Metamorphic Core Complex: Role Of Crust And Mantle Components", IESCA, İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.77-77
Erkul S.T., Erkül F., "PETROGENESIS OF PAN-AFRICAN METAGRANITOIDS IN THE CENTRAL MENDERES MASSIF, TURKEY: CONTRIBUTION OF GEOCHEMICAL AND Sr-ND ISOTOPIC DATA TO THE STUDY OF SOURCE ROCK CHARACTERISTICS", 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, BULGARISTAN, 17-23 Haziran 2012, pp.241-248
Erkül F., Erkul S.T., Ersoy E.Y., Karaoğlu Ö., "PEPERITES ASSOCIATED WITH ULTRAPOTASSIC LAVA FLOWS, WESTERN TURKEY", 12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, BULGARISTAN, 17-23 Haziran 2012, pp.233-240
Tatar Erkül S., Erkül F., "Petrology And Petrogenesis Of Syn-Extensional Granitoids In The Menderes Metamorphic Core Complex, Western Turkey – Geodynamic Implications For Aegean Extension", European Union of Geosciences, VİENNA, AVUSTURYA, 3-8 Nisan 2011, pp.1-1
Erkül F., Tatar Erkül S., "Kinematic Analyses Of Ductile Shear Zones And Brittle Faults In The Alaçamdağ Region, Northwestern Turkey-Implications For Extensional And Compressional Deformation In The Aegean Extensional Province", European Geosciences Union General Assembly, VİENNA, AVUSTURYA, 3-8 Nisan 2011, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Bozkurt E., Sözbilir H., Helvaci C., "Petrolojik, Izotopik Ve Jeokronolojik Veriler Işığında Erken Miyosen Yaşlı Alaçamdağ Volkano-Plütonik Kompleksinin Jeodinamik Konumu: Kuzeybatı Anadolu", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2009, ss.180-181
Erkül F., Tatar Erkül S., Bozkurt E., Sözbilir H., Helvaci C., "Alaçamdağ Granitlerinde Genişlemeli Tektonizma Ile Eşyaşlı Sünümlü Makaslama Kuşaklarının Tektonik Özellikleri", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2009, ss.178-179
Erkül F., Bozkurt E., Sözbilir H., Helvaci C., Tatar Erkül S., "Synchronous High-Angle And Detachment-Related Shear Zones Associated With Magmatism: Data From The Early Miocene Alaçamdağ Granitoids, Western Turkey", The 33. World Geology Congress, OSLO, NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008, pp.1-1
Tatar Erkül S., Erkül F., Bozkurt E., Sözbilir H., Helvaci C., "Petrologic, Geochoronologic And Isotopic Characteristics Of The Syn-Tectonic I-Type Granitoids: The Early Miocene Alaçamdağ Volcano-Plutonic Complex, Western Turkey", The 33. World Geology Congress, OSLO, NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008, pp.1-1
Erkül F., Helvaci C., Sözbilir H., Ersoy Y., Tatar Erkül S., Sümer Ö., "Karaburun Yarımadası’Ndaki Iki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi Ve Fasiyes Özellikleri, Batı Anadolu", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-22 Nisan 2007, ss.244-246
Ersoy Y., Helvaci C. , Sözbilir H. , Erkül F., Bozkurt E. , ""Superimposed" Selendi Havzası‘Nın Stratigrafik Revizyonu, Batı Anadolu", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-22 Nisan 2007, ss.403-405
Sözbilir H., Helvaci C., Sümer Ö., Uzel B., Ersoy Y., Erkül F., Tatar Erkül S., Oskay M., "Batı Anadolu’Da Tortullaşmayla Yaşıt Ve Tortullaşma Sonrası Doğrultu Atım Tektoniğine Ait Arazi Verileri: Miyosen Yaşlı Volkanosedimanter Istifinden Örnekler, Çeşme Yarımadası, İzmir", Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2007, ss.189-190
Ersoy Y., Helvaci C. , Sözbilir H. , Erkül F., Bozkurt E. , "Selendi Havzası‘Nın Geç Senozoyik Volkanik Evrimi, (Batı Anadolu): Çok Evreli Bimodal Volkanizmaya Bir Örnek", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-22 Nisan 2007, ss.232-235
Tatar Erkül S., Erkül F., Sözbilir H., Helvaci C., Ersoy E.Y., Sümer Ö., "Karaburun Melanjı (Batı Anadolu) Içerisine Sokulan Erken Triyas Yaşlı I-Tipi Kalk-Alkali Magmatizmanın Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri.", 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 16-22 Nisan 2007, ss.266-269
Bozkurt E., Sözbilir H., Tatar Erkül S., Erkül F., "Buldan Ve Çevresinin Yapısal Özellikleri Ve Aktif Tektoniği", Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2006, ss.14-14
Tatar Erkül S., Bozkurt E., Sözbilir H., Erkül F., "Buldan Sıyrılma Fayının Taban Bloğunda Yeralan Granitik Kayaçların Petrografik Ve Yapısal Özellikleri. [Petrographic And Structural Chracteristics Of Granitic Rocks In The Footwall Of Buldan Detachment, Western Anatolia]", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.393-394
Ersoy E.Y., Sözbilir H., Helvaci C., Sümer Ö., Erkül F., Tatar Erkül S., Aktaş U., Leblebicioğlu O., "Karaburun Çevresinin Aktif Tektoniği", Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2006, ss.30-30
Ersoy Y., Helvaci C. , Bozkurt E., Sözbilir H. , Erkül F., "Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı Ilişkili Bimodal Volkanizma Ve Sedimantasyon, Batı Anadolu", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.41-42
Sözbilir H. , Sümer Ö., Uzel B. , Ersoy Y., Erkül F., İnci U., Helvaci C. , "17 Ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi Ve Bölgedeki Gerilme Alanları Ile Ilişkisi, Batı Anadolu", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.85-86
Ergene A., Sözbilir H. , Sümer Ö., Erkül F., Ersoy Y., Uzel B. , "The Role Of Reactivated Faults Under Different Stress Regimes And Their Tectonic Significance In Western Anatolia Extensional Province, The İzmir Bay Region, Turkey", IESCA, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2005, pp.37-37
Ersoy Y., Helvaci C. , Bozkurt E. , Erkül F., Sözbilir H. , "Evidence For Bimodal Volcanism Within The Selendi Basin: Early Miocene Alkaline And Calc-Alkaline Volcanic Association In Western Anatolia", IESCA, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2005, pp.38-38
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Bigadiç Bor Havzasındaki Iki Evreli Volkanizmaya Ait Veriler Ve Bunların Batı Anadolu Tektoniğindeki Önemi", 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.50-51
Sümer Ö., Sözbilir H. , İnci U., Erkül F., "Cross-Cut Relationship Between Ne- And E-Trending Faults In Western Anatolia: An Example From The Quaternary Urla Basin", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.132-132
Ersoy Y., Helvaci C. , Bozkurt E., Sözbilir H. , Erkül F., "Selendi Havzasının Stratigrafisi, Hacıbekir Grubuna Ait Yeni Bulgular", Stratigrafi Komitesi 5. Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2005, ss.16-17
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Bigadiç Bor Havzasının Stratigrafisi", Stratigrafi Komitesi 5. Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2005, ss.14-15
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Olivine Basalt And Trachyandesite Peperites And Associated Hydrothermal Mineralisation Within The Early Miocene Bigadiç Borate Basin, Western Turkey", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.264-264
Ersoy Y., Erkül F., Bozkurt E. , Helvaci C. , Sözbilir H. , "Oligocene-Lower Miocene Olistostromal Sedimentary Sequence Structurally Above The Menderes Metamorphic Core Complex, Selendi Basin, Western Anatolia And Its Tectonic Implications", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.75-75
Sözbilir H. , Sari B., Akgün F., Gökçen N. , Akkiraz S., Sümer Ö., Erkül F., "First Example Of A Transtensional Supradetachment Basin In Western Anatolia: The Kemalpaşa-Torbalı Basin, Turkey", 32nd International Geological Congress, FLORANSA, ITALYA, 20-28 Ağustos 2004, pp.173-173
Ersoy Y., Helvaci C. , Sözbilir H. , Erkül F., "Evidence For Top-To-Northeast Movement Of The Neo-Tethyan Ophiolites On The Menderes Metamorphic Massif, Kula Detachment Fault, Western Anatolia, Turkey", 32nd International Geological Congress, FLORANSA, ITALYA, 20-28 Ağustos 2004, pp.695-695
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Miyosen Bigadiç Borat Havzasında Peperit Oluşumu Ile Ilgili Arazi Verileri, Batı Anadolu", 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Nisan 2003, ss.267-268
Sözbilir H. , Erkül F., Sümer Ö., "Gümüldür (İzmir) Ve Bigadiç (Balıkesir) Arasında Uzanan Miyosen Sonrası Yaşlı Kd-Doğrultulu “Accomodation” Zonuna Ait Saha Verileri, Batı Anadolu", 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Nisan 2003, ss.85-86
Sümer Ö., Erkül F., Sözbilir H. , İnci U., "Urla Çöküntüsü Miyosen Istifinin Stratigrafisi Ve Volkanik Fasiyesleri, Batı Anadolu", 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-20 Nisan 2003, ss.83-84
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Subduction-Related Ne-Trending Volcanic Ridges And Associated Volcano-Sedimentary Succession: The Miocene Bigadiç Borate Basin, West Anatolia, Turkey", Milos Conference Center - South Aegean Active Volcanic Arc: Present Knowledge and Future Perspectives, MILOS, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2003, pp.44-44
Sözbilir H. , İnci U., Erkül F., Sümer Ö., "An Active Intermittent Transform Zone Accomodating N-S Extension In Western Anatolia And Its Relation To The North Anatolian Fault System", International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems , ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 12 Eylül 2003, pp.87-87
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Bigadiç Bor Havzası Ve Çevresindeki Volkanik Fasiyesler", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.83-84
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Bor Çökelleriyle Ilişkili Volkanik Kayaçların Stratigrafisi Ve Tektonik Ortamı, Bigadiç-Soma-Sındırgı Sahası", 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Mart 2002, ss.80-82
Erkül F., Helvaci C. , Sözbilir H. , "Geology Of The Volcanosedimentary Succession In Lacustrine Environment: An Example From The Area Between Soma And Bigadiç, Western Turkey", 1st International Symposium of Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Temmuz 2002, pp.180-180
Erkül F., "Alteration Types And The Petrological Features Of Balya Volcanics Hosting Pb-Zn-Ag Mine, Balıkesir - Turkey", IESCA, İZMİR, TÜRKIYE, 25-29 Eylül 2000, pp.149-149
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erkül F., "Yapısal Jeoloji", Çeviri, Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu, İSTANBUL, 2010
Helvaci C. , Erkül F., "Volkaniklastik Kayaçlar: Oluşumu, Genel Özellikleri Ve Sınıflaması", Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları, İZMİR, 2000
DİĞER YAYINLAR
Varol E., Erkül F., Tatar Erkül S., Erdoğmuş C.D., "Batı Anadolu’daki Eosen-Miyosen Yaşlı Granitoyidlerin Nadir Toprak Element Değişimleri: Element Dağılımlarının Yorumlanmasında Kontur Harita Yöntemi", Diger, pp.1, 2019
Erdoğmuş C.D., Erkül F., Tatar Erkül S., "Batı Anadolu’da Erken Miyosen Yaşlı Plütonlardaki Jeokimyasal Değişimlerin İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile İlişkisi, Batı Anadolu", Diger, pp.1, 2019
Tatar Erkül S., Erkül F., "Quantifying pyrite and mica contents within concrete aggregates using petrography and whole-rock geochemistry. ", Diger, ss.1, 2015
Erkül F., Tatar Erkül S., Ersoy E.Y., Karaoğlu Ö., "Erkül F., Erkul S.T., Ersoy E.Y., Karaoğlu Ö., "PEPERITES ASSOCIATED WITH ULTRAPOTASSIC LAVA FLOWS, WESTERN TURKEY.", Diger, pp.233-240, 2013
Tatar Erkül S., Erkül F., "Petrogenesis Of Pan-African Metagranitoids In The Central Menderes Massif, Turkey: Contribution Of Geochemical And Sr-Nd Isotopic Data To The Study Of Source Rock Characteristics"", Diger, pp.241-248, 2012
İnci U., Sözbilir H., Sümer Ö., Erkül F., "Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay", Diger, ss.7-8, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi