Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Almaz F., "TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 1998-2019 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DERLEME", Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, no.1, ss.17-32, 2020 (Link)
Almaz F., Barca M., Çizel B., "Discipline Foundations of Strategic as Practice: Giddens's Structure Theory (Uygulamada Strateji Yaklaşımının Disiplin Temelleri: Giddens’ın Yapılaşma Kuramı)", Anadolu University Journal of Social Science, vol.20, no.1, pp.319-338, 2020 (Link)
Almaz F., Gazi M.A., Çakı C., Çakı G., "Goebbels Liderliğinde Nazi Almanyası'nda Propaganda Sineması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.1-14, pp.149-164, 2019
Karaca M., Çaki C., Almaz F., "Türkiye'deki Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Büyükelçilikleri'nin Kamuyu Bilgilendirme Modeli Bağlamında Sosyal Medya Kullanımları", Middle Black Sea Journal of Communication Studies, vol.3, pp.1-18, 2018 (Link)
Almaz F., Çizel B., "Strategy as Practice: Reflections from University Hospitals", International Journal of Innovation, Management and Technology, vol.7, no.4, pp.161-165, 2016 (Link)
Sarvan E.F.D., Özdemir A.E., Köksal C.D., Başer G., Dirlik O., Atalay M., et al., "Network Based Determinants of Innovation Performance in Yacht Building Clusters", Procedia-Sciences and Behavioral Sciences, vol.24, pp.1671-1685, 2012 (Link)
Sarvan E.F.D., Başer G., Köksal C.D., Özdemir A.E., Dirlik O., Atalay M., et al., "Network Based Determinants of Innovation Performance in Yacht Building Clusters: Findings of the SOBAG Project", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.58, pp.830-841, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Almaz F., Barca M., Çizel B., "Uygulamada Stratji Yaklaşımının Entellektüel Temelleri: Giddens ve Yapısallaşma Teorisi", II. International Social Research and Behevioral Sciences Syposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2018, pp.545-553 (Link)
Almaz F., "Bir Nitel Araştırma Tasarımı", Inovation and Global Issues Congress IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1210-1217 (Link)
Derin N., Demirtaş Ö., Almaz F., "Siyasal Reklamlarda Korku Çekiciliği Üzerine Bir Çalışma", 1. International Journal of Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2018, pp.1-1
Almaz F., "Örgütlerde Çok Yönlü Karşılıklı Bağımlı İş İlişkisinin Bireyler Arası Çatışma Dinamikleri Üzerine Etkisi: Antalya Serbest Bölgesinde Faaliyette Bulunan Yat Üretim Firmalarında Bir Pilot Çalışma", Inovation and Global Issues Congress IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1131-1148 (Link)
Almaz F., "Türkiye’de Stratejik Yönetim Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Derlemesi: 1994-2018 Dönemi", II. International Social Research and Behevioral Sciences Syposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2018, pp.511-518 (Link)
Almaz F., "Uygulamada Strateji Yaklaşımı İçinde Yöntem", Inovation and Global Issues Congress IV, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, pp.1165-1173 (Link)
Derin N., Demirtaş Ö., Almaz F., "Halkla İlişkiler Bağlamında Kent Konseylerinin Sosyal Medya Kullanımı", 1. International Journal of Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2018, pp.1-1
Demirtaş Ö., Karaca M., Almaz F., Biçkes D.M., "Dönüşümcü Lider Davranışının Çrgütlerde Yaratıcılık ve Örgütsel Seslilik Davranışları Üzerindeki Etkisinde Lidere Güven ve Psikolojik Güven Algısının Aracılık Rolü", V. Örgütsel Davranış Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2017, ss.38-44
Karaca M., Demirtaş Ö., Almaz F., "Moderated Mediation Model of Transformational Leadership", III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.1-248
Demirtaş Ö., Bayram A., Almaz F., "The Role of Culture on Organizational Citizenship Behavior", I. International Symposium on Social Sciences and Educational Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.1-1
Demirtaş Ö., Almaz F., "The Stress Factors in the Managerial Decision Process", International Turkish World Strategic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2017, pp.265-266
Demirtaş Ö., Karaca M., Almaz F., "Dönüşümcü Liderliğin Yaratıcılık ve Çalışan Sesliliği Üzerindeki Etkisinde Lidere Güven Algısının Artacılık Rolü", V. Örgütsel Davranış Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-4 Kasım 2017, ss.1-1
Demirtaş Ö., Karaca M., Almaz F., "The Criticale Factors in the Organizational Failure", III. International Symposium on Multidisciplinary Studies, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2017, pp.1-248
Almaz F., Çizel B., "Strategy as Practice: Reflections from University Hospital", International Economics Development and Research Center (IEDRC), Roma, ITALYA, 14-16 Temmuz 2016, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Almaz F., Çizel B., "Pratik Olarak Strateji: Merkezi ve Faaliyet Alanı Antalya Olan Bir Özel Hastane Üzerinde Nitel Bir Çalışma", 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2016, ss.771-782 (Link)
Almaz F., Çizel B., "Stratejik Yönetim Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Pratik Olarak Strateji (Strategy as Parctice)", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.182-189 (Link)
Sarvan E.F.D., Başer G., Köksal C.D., Özdemir A.E., Dirlik O., Atalay M., et al., "Network Based Determinants of Innovation Performance in Yacht Building Clusters: Findings of the SOBAG Project", 8th International Strategic Management Conference, BARSELONA, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.830-841 (Link)
Sarvan E.F.D., Özdemir A.E., Köksal C.D., Başer G., Dirlik O., Atalay M., et al., "Network Based Determinants of Innovation Performance in Yacht Building Clusters", 7th International Strategic Management Conference, Paris, FRANSA, 30 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.1-1
Sarvan E.F.D., Özdemir A.E., Almaz F., "Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretim Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçleri", Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, YOZGAT, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.165-182
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Almaz F., "Rekabetçi Dinamikler Yaklaşımı: Temelleri, Kapsamı ve Araştırma Temaları Üzerine Bir Değerlendirme", in: YÖNETİM, LİDERLİK VE PAZARLAMA, Dr. Serkan Gün, Eds., İKSAD, Ankara, pp.269-305, 2020 (Link)
Almaz F., "Havalimanı Güvenliği", Güvenlik Yönetimi, Gazi Uçkun ve Orkun Konak, Ed., Umuttepe, Kocaeli, ss.237-255, 2019
Almaz F., "Antalya Serbest Bölgesi Yat üretim Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi", Eğitim Yayınevi, Antalya, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi