Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin H., "6,7 ve 8. Sınıflarda İngilizce Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.1, ss.123-136, 2018 (Link)
Şahin H., "Yabancı Dil Öğretiminde Bellek Destekleyicilerden Anahtar Sözcük Yönteminin Öğrencilerin Sözcük Dağarcığını Geliştirmeye ve Kalıcılığa Etkisi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.493-506, 2018 (Link)
Şahin H., Uslu Ö., "5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarıları ve Demokratik Tutumlarına Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.184-201, 2017
Şahin H., "Emotional intelligence and self-esteem as predictors of teacher self-efficacy", Educational Research and Reviews, vol.12, pp.1107-1111, 2017
Şahin H., "YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM MODELİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YANSIMALARI", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.151-170, 2014
Şahin H., Göçer G., "İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.131-146, 2013
Şahin H., "Self-efficacy and attitudes of the teacher candidates who participated in pedagogical formation training", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.2083-2092, 2013
Şahin H., Uyar M., "Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.164-177, 2013
Ekici G., Gökmen A., Atik A.D., Çimen O., Altunsoy S., Şahin H., "Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: a scale development study", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.5, pp.395-406, 2013
Aydıntan S., Şahin H., Uysal F., "“Kesirler” Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğrenme Stili Modelinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.408-427, 2012
Şahin H., "PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.145-166, 2012
Şahin H., Ekici G., "Teknik öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin gregorc öğrenme stili modeliyle incelenmesi (Gazi Üniversitesi örneği)", Milli Eğitim, ss.188-210, 2012
Şahin H., Çakar E., "Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejileri ve akademik güdülenme düzeylerinin akademik başarılarına etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.519-540, 2011
Şahin H., Çelen G., Çaylı E., "Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimindeki modeller hakkında görüşlerinin incelenmesi", Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.38-60, 2011
Şahin H., Ekici G., "Okul öncesi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik düzeylerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi", Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.13-22, 2011
Aydın R., Şahin H., Topal T., "Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.119-142, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin H., "İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı İçeriğinin Sarmallık Yaklaşımı Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi", V. International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.47-47 (Link)
Şahin H., "1950-2016 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları(Hükümet Programlarına Göre)", International Social Research and Bihavioral Sciencess Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2018, pp.77-77 (Link)
Ersoydan M.Y., Şahin H., "Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Eğitimi Ön Yaşantı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research(ISCER), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.192-192
Şahin H., Yıldız , İkbal N., "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilköğretim belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi", 7th International Congress on New Trends in Education-Iconte, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, pp.151-151
Göçer G., Karaoğlu H., Şahin H., "Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algıları: Nitel bir çalışma", I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.181-190
Şahin H., Özkan A.M., "Eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımına yönelik yapılan araştırmaların incelenmesi", Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2016, ss.100-100
Şahin H., Tozkoparan H., "Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ilkeler, yöntemler ve teknikler", I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.191-216
Şahin H., Kil G., "Yabancı dil öğretiminde bellek destekleyicilerden anahtar sözcük yönteminin öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmeye etkisi. ", 3rd International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.385-386
Göçer G., Şahin H., "Ortaokul bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programlarının karşılaştırılması ", I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, SIRBISTAN, 20-23 Ekim 2016, pp.173-180
Şahin H., Uslu Ö., "5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarıları ve demokratik tutumlarına etkisi", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.80-81
Çelik F., Şahin H., "Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği)", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.75-75
Şahin H., Sucuoğlu H., Gökdağ Baltaoğlu M., "Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarının Öğrencilerin Başarı/ Başarısızlık Yüklemeleri ve Özyeterliklerine Etkisi", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.84-84
Şahin H., Göçer G., "İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları (Burdur İli Örneği)", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.389-389
Şahin H., Çakar E., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Kuramına Göre Zeka Alanlarıyla Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ", I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.90-90
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin H., Eds., "MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4 (EDUCATIONAL SCIENCES)/ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4 (EĞİTİM BİLİMLERİ) ", Institut za GEOGRAFIJU, Podgorica, 2018 (Link)
Şahin H., "1950-2018 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Ve Uygulamaları (Hükümet Programları Bağlamında) ", in: MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4 (EDUCATIONAL SCIENCES)/ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4 (EĞİTİM BİLİMLERİ), ŞAHİN, H., Eds., Institut za GEOGRAFIJU, Podgorica, pp.213-247, 2018 (Link)
Şahin H., Eds., "EĞİTİM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR", IVPE, Cetinje, 2018 (Link)
Şahin H., Eds., "ACADEMIC STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES ", IVPE, Cetinje, 2018 (Link)
Şahin H., "Temel Kavramlar", Öğretim ilke ve yöntemleri, Uzunboylu H.,Öner, G., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.9-23, 2011 (Link)
Şahin H., Ed., "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2011 (Link)
Şahin H., "Görsel - İşitsel Medya Teknolojileri ve Öğretimde Uygulamaları", Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı, Şahin H., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.221-240, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi