Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Demirkaya H., "Traditional Weather Forecasting Methods Use In Antalya", MILLI FOLKLOR, pp.174-186, 2013
Yazıcı H., Demirkaya H., "Views Of Student Teachers On Information Technology Integration In Geography Teaching", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.1746-1753, 2010 (Link)
Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınma Kavramı Algılamaları Ve Öğrenme Stilleri: Fenomenografik Bir Analiz", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.32-58, 2008 (Link)
Demirkaya H., "The Effects Of The Yazıköy-Epicentre Burdur Earthquake (12 May 1971) On The Residents Of The Village", Journal of Beliefs & Values, vol.29, pp.243-252, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Demirkaya H., Karacan H., "Middle School Sixth Graders’ Level of Understanding and Misconceptions About The Some Geographical Concepts in Social Studies Course", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, pp.38-57, 2016 (Link)
Demirkaya H., Karacan H. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Soruları Bağlamında TEOG Sınavına İlişkin Görüşleri", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), vol.2, pp.79-91, 2016 (Link)
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’Nin Uluslararasi İlişkilerine Bakişi: Bir Coğrafya Okuryazarliği Analizi", IJOSES- International Journal of Social and Educational Sciences, vol.2, pp.57-86, 2015 (Link)
Ayas C., Demirkaya H., "Sosyal BilgiLer ÖğRetmen Adaylarinin CoĞrafya YeterliLiKler Açisindan CoĞrafya Derslerİni Ve KendiLeriNi DeğErlendiRmelerİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.8, pp.638-647, 2015 (Link)
Demirkaya H., Ayas C., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ALGILARI", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.503-518, 2015 (Link)
Kocalar A.O., Demirkaya H., "Coğrafya Öğrenmek Niçin Önemlidir? Lise Öğrencilerinin Algilari", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.19, ss.123-144, 2014 (Link)
Sağdıç M., Demirkaya H., "Evaluation Of Interdisciplinary Teaching Approach In Geography Education", Electronic Journal of Social Sciences, vol.13, pp.386-410, 2014 (Link)
Demirkaya H., Sağdıç M., Kocalar A.O., "Geography Teachers’ Candidates Perceptions Of Geotourism", Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.4, pp.123-140, 2014 (Link)
Öcal A., Demirkaya H., Altinok A., "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sosyal Duyarlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi", Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.3, ss.58-67, 2013 (Link)
Genç H., Demirkaya H., Deniş H., "The Investigation Of Eight Grade Students’ Attitudes Toward Forest", Archives of Applied Science Research, vol.4, pp.740-747, 2012 (Link)
Demirkaya H., Çakar E., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değişkenlere Göre Incelenmesi", Ege Eğitim Dergisi, cilt.12, ss.33-49, 2012 (Link)
Akyol Ş., Demirkaya H., "Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi", Mediterranean Journal of Humanities, vol.2, pp.17-25, 2012 (Link)
Yılmaz O., Demirkaya H., "Opinions Of Local People In Turgutköy (Marmaris) On Ecosystem-Based Tourism", Archives of Applied Science Research, vol.3, pp.465-471, 2011 (Link)
Demirkaya H., Kaya H., Aydin F., "Undegraduate Students’ Experiences In A Geography Fieldwork", Middle-East Journal of Scientific Research, vol.6, pp.637-641, 2010 (Link)
Demirkaya H., Çetin T., "Alanya’Da (Antalya-Türkiye) Yerli Halkın Turizmin Sosyal Ve Kültürel Etkileri Hakkında Algıları", Ekev Akademi Dergisi, cilt.42, ss.383-393, 2010 (Link)
Genç H., Demirkaya H., Karasakal G., "İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Orman Kavramını Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.34-48, 2010
Genç H., Deniş H., Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimi Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Incelenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.133-149, 2010
Genç H., Demirkaya H., Karasakal G., "İlköğretim Öğrencilerinin Ormana Ilişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma", Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.150-166, 2010
Çakmak D., Demirkaya H., Can D., "Perception Of Teacher Of Primary School Students’ Parents", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.6, pp.1309-1317, 2010 (Link)
Demirkaya H., "Prospective Primary School Teachers’ Understanding Of The Environment: A Qualitative Study", European Journal of Educational Studies, vol.1, pp.75-81, 2009 (Link)
Demirkaya H., Sağdıç M., "Views Of The Workers In Burdur Small Industrial Sites", Yeni Fikir, vol.1, pp.35-51, 2009 (Link)
Sağdiç M., Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Gelişim Planlarına İlişkin Yaklaşımları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.233-246, 2009 (Link)
Demirkaya H., "Views Of The Workers In Burdur Small Industrial Sites", Yeni Fikir, vol.1, pp.35-51, 2009 (Link)
Demirkaya H., "Kış Turizmine Bağlı Olarak Gelişen Bir Kırsal Yerleşme: Çobanisa Köyü (ISPARTA)", Doğu Coğrafya Dergisi, ss.79-94, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri Ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.89-117, 2008 (Link)
Demirkaya H., "Using Goal Accomplishment Style To Predict Geography Academic Achievement Of Prospective Teachers", Electronic Journal of Social Sciences, vol.7, pp.281-305, 2008 (Link)
Tomal N. , Karadeniz C., Demirkaya H., "Gazete Haberlerinin Coğrafya Öğretimindeki Önemi", Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.73-85, 2008 (Link)
Deniş H., Genç H., Demirkaya H., "Milli Parka Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.95-107, 2008 (Link)
Demirkaya H., Tomal N. , "Öğretmen Adaylarının Burdur Gölü Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-11, 2008 (Link)
Demirkaya H., "İlköğretim 5. 6. 7. Sınıf Öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.37-51, 2007 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Davraz Dağı’Nın Turizm Potansiyeli Ve Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Makü Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.27-43, 2007
Demirkaya H., Tokcan H., "Öğretmen Adaylarının İklim Kavramı Algılamaları: Fenomenografik Bir Çalışma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.105-119, 2007 (Link)
Demirkaya H., "İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Kavramı Algılamaları Ve Depreme İlişkin Görüşleri", Makü Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.68-76, 2007 (Link)
Demirkaya H., Genç H., "Ormana İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi", Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.14, ss.39-46, 2006 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Dim Mağarasının (Alanya) Kaynak Değerleri, Turizmde Kullanımı Ve Sürdürülebilirliği", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.11, ss.199-222, 2006 (Link)
Ceylan S., Demirkaya H., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı Ve Program Dahilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri", MAKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.146-160, 2006
Aribaş K., Demirkaya H., "Burdur İli Merkez İlçe, Bucak, Ağlasun Ve Çeltikçi İlçelerindeki Yerleşme Adlarının Kaynakları", GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi, cilt.26, ss.39-74, 2006 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Melli Yöresi'Sinin (Bucak) Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.141-179, 2006 (Link)
Demirkaya H., Tokcan H., "Coğrafya Öğretiminde Televizyon Ve Video Kullanımı", Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, ss.287-298, 2006 (Link)
Demirkaya H., "Çevre Eğitiminin Türkiye'Deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri Ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.207-222, 2006 (Link)
Demirkaya H., Aribaş K., "Gölhisar, Çavdır Ve Altınyayla (Burdur) İlçelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Kaynakları", Türk Coğrafya Dergisi, ss.77-88, 2006 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Tarafından Öğrenme-Öğretme Süreci Açısından Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.403-428, 2005 (Link)
Aribaş K., Demirkaya H., "Tefenni'Den Irak'A İşçi Göçü", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.147-162, 2005
Demirkaya H., "Yaşantısal Öğrenme Kuramının Coğrafya Öğretimine Uygulanması", SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.54-75, 2004
Demirkaya H., Aribaş K., "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi", S.Ü. Sosyal Bilgiler Enst. Dergisi, ss.179-186, 2004 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Eğitiminde Uluslararası Araştırma Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.321-339, 2004 (Link)
Demirkaya H., Çetin T., Tokcan H., "İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğrencilerine Yön Kavramının Öğretiminde Kullanılan Metotlar", http://www.gefad.gazi.edu.tr/, cilt.24, ss.39-70, 2004 (Link)
Demirkaya H., "4mat Öğretim Modeli’Nin Coğrafya Eğitimine Uygulanması", Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt.2, ss.40-45, 2003
Demirkaya H., Uşak M., Mutlu M., "4mat Öğretim Sistem Modeli’Nin Çevre Eğitimine Uygulanması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.68-82, 2003 (Link)
Demirkaya H., "Eleştirel Düşünme Kuramının Lise Coğrafya Programı Üzerindeki Etkileri", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.97-106, 2003 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması", Milli Eğitim, Eğitim Kültür Sanat, ss.10-14, 2003 (Link)
Demirkaya H., Tomal N. , "Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Ve Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri", Marmara Coğrafya Dergisi , ss.153-169, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demirkaya H., Ünal O., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ADALET ALGILARI", INES (1st INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.554-563
Demirkaya H., Ateş R.C., "ANTALYA-ELMALI ARASI YAYLACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ALGILAR", INES 1 INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.563-572 (Link)
Demirkaya H., "A Review of Studies on the Role of GIS on K-12 Geography Education", ISNITE 2015 New Issues on Teacher Education, Volos, YUNANISTAN, 11-13 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.99-99 (Link)
Demirkaya H., "The Role of Teachers in GIS Instruction:Literature Review", Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning , Prague, CEK CUM., 4-6 Aralık 2015, vol.1, pp.16-17 (Link)
Demirkaya H., "Opportunities And Challenges Of Teacher Innovation From The Perspective Of Geography Teachers", 2014 IGU Regional Conference, Kraków, POLONYA, 18-22 Ağustos 2014, pp.144-144 (Link)
Demirkaya H., "Active Learning Based Geography Teaching: A Case Study Of Settlement Functions", International Congress of the Turkish Association of Geographers, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.3-4 (Link)
Demirkaya H., "The Harmonisation Of Courses Of Social Studies Teachers Within The Daily Life", International Symposium on Social Studies Education II. An International Approaches to Social Studies Education: Disadvantageous Groups and Social Attendance, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, vol.1, pp.67-77 (Link)
Yilmaz O., Demirkaya H., "Eğirdir'De (Isparta) Yerli Halkın Ekoturizm Algılamaları", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.10-10 (Link)
Demirkaya H., "The Harmonisation Of Courses Of Social Studies Teachers Within The Daily Life", International Symposium on Social Studies Education II. An International Approaches to Social Studies Education: Disadvantageous Groups and Social Attendance, AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, vol.1, no.1, pp.67-77
Demirkaya H., Sağdıç M., Kocalar A.O., "Geography Teacher Candidates’ Perceptions Of Geotourism", VI. International Tourism Congress. The Image and Sustainability of Tourist Destinations, Proceedings Book, Peniche, PORTEKIZ, 27-29 Kasım 2013, vol.1, no.1, pp.11-17
Sari C., Demirkaya H., "The Use Of Yoruk Migration Routes In The West Of Antalya For Tourism Purposes", 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.10-10 (Link)
Demirkaya H., "Evaluation Of Geography Lessons Textbooks In Terms Of Sustainability", Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2013, vol.1, no.1, pp.12-16
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’Nin Uluslar Arası İlişkilerine Bakışı: Bir Coğrafya Okuryazarlığı Analizi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, cilt.1, no.1, ss.24-24
Demirkaya H., "A Qualitative Research On Cultural Heritage Tourism In Antalya", VI. International Turkic Culture, Art and Cultural Heritage Symposium/Art Activity, Milano, ITALYA, 17-21 Eylül 2012, vol.1, no.1, pp.121-125 (Link)
Demirkaya H., Sari C., Ertürk M., "Burdur Halkının Kültürel Miras Turizmine Yönelik Düşünceleri", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.100-106 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "Mağara Turizmi Ve Antalya Mağaralarının Turizm Potansiyeli", II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, vol.1, no.1, pp.167-172 (Link)
Akyol Ş., Demirkaya H., "Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi", 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, cilt.1, no.1, ss.11-11
Demirkaya H., Atayeter Y., "A Study Of The Experiences Of University Lecturers And Students In Geography Field Trip", Geomed 2010, The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.1, no.1, pp.10-15 (Link)
Demirkaya H., Artvinli E., "Migration Towards Tarsus, Antalya And Fethiye: Reasons And Results", Geomed 2010, The Second International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Haziran 2010, vol.1, no.1, pp.80-85 (Link)
Güngördü E., Demirkaya H., "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Ve Coğrafya Algılamaları", Uluslar arası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-16 Mayıs 2008, vol.1, no.1, pp.98-102
Demirkaya H., Güngördü E., "The Perception Of The Geography And Global Change Concepts Of The Social Science And Primary School Teacher Candidates: A Phenomenographic Research", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.50-56
Demirkaya H., Eser Ünaldi Ü., Aydin F., "Primary Prospective Social Studies Teachers’ Perspective Towards Ict Use In Geography Teaching", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.2, no.2, pp.100-110
Eser Ünaldi Ü., Demirkaya H., Özcan E., Güngördü E., Aydin F., "Prospective Geography Teachers’ Internet Access Facilities And Their Internet Usage", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.80-90
Ceylan S., Demirkaya H., "Research On Contributions Of Winter Tourism To Local Societies (In Terms Of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta)", International Symposium on Geography. Environment and Culture in the Mediterranean Region, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.1-10
Güngördü E., Demirkaya H., "Distribuion Of Anatolian Wild Sheep In Turkey Zoogeographical Basis And Konya Bozdağlar Protection Zone", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.176-180
Güngördü E., Demirkaya H., "Teaching Turkey Geography Through Cooperative Learning Pair-Check Technique", International Scientific Conference under the Heading ‘Science, Education and Time as Our Concern, Smolyan, BULGARISTAN, 30 Kasım - 1 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.90-100
Demirkaya H., "Residents’ Perception On The Social And Cultural Impacts Of Tourism In Alanya, Turkey", KCTOS Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, Vien, AVUSTURYA, 6-9 Aralık 2007, vol.1, no.1, pp.35-36 (Link)
Demirkaya H., "Antalya’Ya Yönelik İç Göç: Psiko-Sosyal Ve Kültürel Sonuçları", Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2007, cilt.1, no.1, ss.297-302
Demirkaya H., Eser Ünaldi Ü., Aydin F., "An Evaluation Of The Attitudes Of Geography Teacher Candidates Towards Computer Use", Fourth Balkan Congress, Education, The Balkans, Europe, Stara Zagora, BULGARISTAN, 22-24 Haziran 2007, vol.1, no.1, pp.111-117
Demirkaya H., "Burdur’Da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Burdur’Un Ekonomik Durumuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", MAE I. Burdur Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.2, no.2, ss.976-980
Demirkaya H., "Burdur Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Burdur Gölü’Nü Algılama Biçimleri Ve Burdur Gölü’Ne Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi", MAE I. Burdur Sempozyumu, BURDUR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.2, no.2, ss.982-989
Aribaş K., Demirkaya H., "Social And Economic Geography Of Melli District, Bucak, Antalya: A Regional Approach", The Third Turkish-Romanian Academic Seminar , BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-24 Eylül 2004, vol.1, no.1, pp.177-192
Demirkaya H., "Using Information And Communications Technologies For Collaborative Learning In Geography", IV. International Educational Technologies Conference, SAKARYA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2004, vol.1, no.1, pp.1-5
Demirkaya H., Aribaş K., "Socio- Economic Characteristics Of Rural Areas: A Case Study From The Ağlasun District, W Of Taurus Mountains, Turkey", The Third Turkish-Romanian Academic Seminar , BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-24 Eylül 2004, vol.1, no.1, pp.191-203
Demirkaya H., Tomal N. , "Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Eğitim Ve Öğretimdeki Yeri Ve Değerlendirilmesi", Türk Coğrafya Kurumu COĞRAFYA KURULTAYI. Bildiriler, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz 2002, cilt.1, no.1, ss.99-103 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirkaya H., "",
Demirkaya H., "Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenme", Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun DİLEK, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.389-399, 2016 (Link)
Demirkaya H., "MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE COĞRAFYA: CİLT I", Türk Kültüründe Coğrafya II, Turhan ÇETİN ve Ali MEYDAN, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.41-61, 2016 (Link)
Demirkaya H., "Günümüz Dünya Sorunlarına Genel Bir Bakış", Günümüz Dünya Sorunları, Fatih AYDIN, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-14, 2016 (Link)
Sağdıç M., Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafi Mekânlara Dayali Öğrenme Ortamlari", Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamları, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.379-396, 2015 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Düşünme Ve Soru Sorma Becerileri", Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bayram TAY ve Adem ÖCAL, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.399-436, 2014 (Link)
Yilmaz O., Demirkaya H., "Perceptions Of The Local Community Towards Ecotourism In Egirdir(Isparta)", in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.271-282, 2014 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "The Use Of Yoruk Migration Routes In The West Of Antalya For Tourism Purposes", in: Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Efe R, and Öztürk N, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.325-339, 2014 (Link)
Tokcan H., Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Strateji, Yaklasım, Yöntem Ve Teknikler", Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa SAFRAN, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.435-471, 2014 (Link)
Demirkaya H., "Coğrafya Öğretiminde Tematik Öğrenme Yaklaşımı", Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi, Hüseyin KAYA, Akif KARATEPE ve Adem ÖZDER, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.283-300, 2014 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ders Kitabı", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.89-103, 2013 (Link)
Sari C., Demirkaya H., "October 9th, 2011 Flood Disaster In Haskızılören (Serik-Antalya)", in: Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey, InChristov I, Efe R, and Atasoy E, Eds., Paradigma, SOFIA, pp.188-200, 2012
Demirkaya H., Çakmak D., "İnsan Hakları Ve Demokrasinin Türkiye'De Tarihsel Gelişimi Ve Anayasal Süreçler", İnsan Hakları ve Demokrasi, Recep ERCAN, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.99-119, 2010 (Link)
Demirkaya H., "Üniversite Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlığı (Burdur Örneği)", Pegem Akademi, ANKARA, 2009
Ceylan S., Demirkaya H., "Research On Contributions Of Winter Tourism To Local Societies (In Terms Of Ecotourism): Çobanisa Village (Isparta)", in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Efe R, Cravins G, and Ozturk M, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.337-347, 2008 (Link)
Oruç Ş., Tokcan H., Demirkaya H., "Yapılandırmacı Yaklaşıma Bir Örnek: Osmanlı Dönemi Coğrafya Ve Coğrafya Öğretimi Kişiler,Eserler,Kitaplar,Makaleler,Ders Örnekleri)", Beyazkalem Yayıncılık, ANKARA, 2006 (Link)
Demirkaya H., "Hayat Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Programında İçerik Ve Kazandırılacak Beceriler", Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Abdurrahman TANRIÖĞEN, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.75-115, 2005 (Link)
Demirkaya H., "Sosyal Bilgilerde Veri Toplama Ve Değerlendirme Becerilerinin Geliştirilmesi", Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Sosyal Bilgiler, Cemalettin ŞAHİN, Ed., Gündüz Eğitim Yayıncılık, Ankara, ss.61-84, 2003