Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yerli İspenç Tavuğunda Genetik Polimorfizmin SSR Markerler ile Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-4824, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazı Bal Arısı Irklarında Tımar Davranışı ile ilgili Aday Genlerin RTPCR Yöntemiyle Kantitasyonu ", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4245, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya Habitatında Bulunan Bombus terrestris dalmatinus Arılarında Sıcak Şok Proteinleri (Hsp60, Hsp70 ve Hsp90) Bakımından Genetik Potansiyelinin Araştırılması", BAP Diğer, FKA-2019-4461, Yönetici, Devam Ediyor
"Afyonkarahisar Yöresi Ticari Yumurtacı Tavuk İşletmelerinde ALV Hastalığının ve Tümör Baskılayıcı Gen Metilasyonlarıyla İlişkisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3614, Yönetici, 2020
"Genetic changes in growth curve parameters in Japanese quail lines divergently selected for body weight", BAP Diğer, FYD-2018-3713, Yönetici, Devam Ediyor
"Hijyenik Davranış Bakımından Islah Edilmiş Muğla Bal Arısında Bazı Patojen Virüslerin RTPCR ile Tespiti ve Varroa Yükü ile İlişkilerin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP-FYL- 2017-2448, Yönetici, Devam Ediyor
"Antalya İlinde Yetiştirilen Kıl Keçisi Populasyonlarında Genetik Varyasyonun Mikrosatellit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017- 2334, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye Ticari Tavuk Hatlarındaki Genetik Çeşitliliğin Marek Hastalığı ile Alakalı Mikrosatelit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017- 2415, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antalya Yöresi Ticari Bombus Kolonilerinde İsrail Akut Paralisis Virüsünün (IAPV) Moleküler Markır İle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 2209, Danışman, 2017
"Antalya Yöresi Doğal ve Ticari Bombus Arısı (Bombus Terrestris L.) Kolonilerinde Parazit Varlığı ve Yayılımının Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyon İle Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-1165, Yönetici, 2016
"Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonunda Bulunan Yumurtacı Saf Hatlarda Yumurta Verimi ve Kalitesiyle İlgili Bazı Genlerdeki Polimorfizmin PCRRFLP Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, fba-2015-756, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üç Japon Bıldırcını Genotipinde Prolaktin (Prl), Büyüme Hormonu (Gh), Ghrelin (Ghrl) Reseptör, Leptin (Lep) Reseptör Ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (Igf-1) Genlerinin Ekson Sekanslarının Belirlenmesi Ve SNP Haplotipleri Oluştrularak Verimler Ile İlişkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114O047, Yönetici, 2015
"Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Hattın Islah Edilmesi ve Yetiştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 19, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Canlı Ağırlık Bakımından Seleksiyon Yapılmış Japon Bıldırcını Genotiplerinde Obezite Gen (Leptin) cDNA Sekansının Tanımlanması ve Olası Tek Nükleotid Polimorfizimlerin (SNP) Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.01.0104.002, Yönetici, 2015
"Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Embriyonun Erken ve Geç Gelişim Dönemlerinde Yapılan Yüksek Isıl Uygulamaların Çeşitli Verim Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2009.01.0140.001, Araştırmacı, 2011
"Antalya Yöresi Holstein Süt Sığırlarında Kalıtsal DUMPS, BLAD, citiullinaemia ve Factor XI Hastalıkların PCR-RFLP Kullanılarak Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2008.01.0104.002, Araştırmacı, 2011
"Canlı Ağırlık ve Yumurta Verim Yönünde Selekte Edilmiş Japon Bıldırcınlarında Hat içi ve Hatlar arası Genetik Varyasyonun Mikrosatellite Markerler ile Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, TOVAG-105 O 431, Araştırmacı, 2008
"Farklı Mevsimlerin Değişik Yönlerde Selekjsiyon Uygulanmış JaponBıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Büyüme ve Yumurta Verim Özelliklerine Etkileri ", BAP Arastırma Projesi, 2005.01.0104.007, Araştırmacı, 2006
"Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında DNA Parmak izinin RAPD-PCR Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.01.0104.001, Araştırmacı, 2006
"Farklı Verim Yönlerinde Seleksiyon Uygulanmış Japon Bıldırcınlarında Genotipik Varyasyonun RAPD-PCR Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Doktora, 2003.03.121.004 , Araştırmacı, 2008
"Antalya Yöresi Kıl Keçilerinde Biyokimyasal Polimorfizim", BAP Y.Lisans, 99.01.0121.03, Araştırmacı, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi