Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaştan Y., "Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Siyasal Partileşme Süreci", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.89-97, 2017
Kaştan Y., "Tarih Metodolojinde Labaratuar Yöntemi ve Safranbolu Örneği", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.72-88, 2017
Kaştan Y., "1913 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-i Muvakkati” İle Vilayet Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Kömür Ocaklarının İşletilmesi (1839-1918)", )”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.78-98, 2016
Kaştan Y., Bozan İ., "Yöneticiler Acısından Göçün Eğitim Üzerine Etkisi: Bir Durum Çalışması", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.105-129, 2016 (Link)
Kaştan Y., Uyanık N., "Birinci Dünya Savaşı'nın Seyrinde Rapor ve Mektupların Rolü", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.387-424, 2016 (Link)
Kaştan Y., "Osmanlı İmparatorluğu’nda Kömür Ocaklarının İşletilmesi (1839-1918", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.2-26, 2016
Kaştan Y., Kaştan Y., "Türkiye'de Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Kurumundan İlkokul ve Ortaokul Şeklinde 4+4+4 Uygulamasına Geçiş Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözümlerine İlişkin Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.130-155, 2016 (Link)
Kaştan Y., "Filistin Toprakalrında Yahudi Milliyetçiliğinin Oluşumunda "Chowewew Zion", "Bnei Brith" ve "Wsra" Cemiyetlerinin Rolü", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.475-502, 2016 (Link)
Kaştan Y., "II. Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı Devleti ile Almanya Arasında Askeri Alanadaki İşbirliği Sürecinin I. Dünya Savaşı'nda Müttefikliğe Gidişi ve Bu Müttefikliğin Çanakkale Savaşı'ndaki Rolü", Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.287-311, 2016 (Link)
Kaştan Y., "Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi İç Göç Hareketleri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.692-700, 2016 (Link)
Kaştan Y., "Cumhuriyetin Kuruluş Sürecinde Oluşturulan Türkiye Polonya İlişkilerine TBMM Tutanak Defterleri Işığında Analatik Bakış", Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.48-73, 2016
Kaştan Y., "Türkiye’de Göç Yaşamış Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaşılan Problemler", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.216-229, 2015
Kaştan Y., "II.Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri", Kocaeli Barosu Dergisi, ss.49-61, 2010
Kaştan Y., "Antalya Yöresi Yörüklerinde Av", ACTA TURCİCA- Çevrimiçi Tematik Turkoloji Dergisi, ss.413-433, 2009
Kaştan Y., "Atatürk Dönemi Türkiye Bulgaristan İlişkileri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.24, pp.669-689, 2008
Kaştan Y., "II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Irak İlişkileri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.327-341, 2008
Kaştan Y., "II.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye-Suriye Siyasi İlişkileri (1945-1990)", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, ss.1-13, 2007
Kaştan Y., "Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Partili Dönemden Çok Partili Döneme Geçişte CHP’nin Yönetim Anlayışındaki Gelişmeler (1938-1950)", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.123-138, 2006
Kaştan Y., "Türkiye’de Demokratikleşme Hareketleri İçinde Sivil Toplum Örgütleri (1945-1960)", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.73-90, 2006
Kaştan Y., "Cumhuriyet Döneminde Nüfus Hareketlerinin Fonksiyonu", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.65-77, 2006
Kaştan Y., "Köy Enstitülerinin Aydınlanmadaki Rolü ", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.22-31, 2004
Kaştan Y., "Yerel Yönetimlerde “Devlet Yatırımı” Kavramının Tarihi Gelişimi", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, ss.523-535, 2004
Kaştan Y., "Tanzimat’tan Cumhuriyete Demokratikleşme: Safranbolu Örneği", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, no.1, ss.271-281, 2004
Kaştan Y., "Devlet Yatırımı ve Sosyo Ekonomik Gelişmede Bölge Kavramlarının Cumhuriyet Sürecinde Tarihi Gelişimi", AKADEMIK ARASTIRMALAR DERGİSİ, pp.29-45, 2004
Kaştan Y., "Atatürk Dönemi’nde Sanayileşme ve Karabük Demir Çelik İşletmeleri”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi", Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.11, no.2, ss.487-497, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaştan Y., Alpaslan S., "Sosyal Bı·lgı·ler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyı·mı· Dersı·ne Yönelı·k Görüşlerı· (Akdenı·z Ünı·versı·tesı· Örneğı·)", ı·2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.40-
Kaştan Y., Alpaslan S., "Serik’te Turizmin Tarihi Gelişimi Ve Bugünkü Durumu ", ICCHT-2017, International Congress on Cultural Heritage And Tourism, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.11-11
Kaştan Y., "Geleneksel Ata Spro Güreşin Yörük Kültüründeki Yeri: Serik Örneği", Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Temmuz 2017, pp.45-46
Kaştan Y., "Cumhuriyet Dönemi Kastamonu’da Tarım Faaliyetlerinin Tarihi Gelişi", Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat, Araştırmaları Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2017, pp.25-25
Kaştan Y., "DP Hükümetlerinin Eğitim Politikaları ve TBMM’de Eğitim İle İlgili Görüşmeler (1950-1960) ", Innavation and Global Issues in Social Sciences 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.15-15
Kaştan Y., "I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Kafkaslardaki Askeri Planları", I.Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.40-40
Kaştan Y., "Taşınmaz Kültür Miraslarının Turizme Kazandırılmasında Safranbolu ", ICCHT-2017, International Congress on Cultural Heritage And Tourism, KONYA, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.5-5
Kaştan Y., Demirel N., "Türkiye’de Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Tarihi Gelişimine Analitik Bakış", Innavation and Global Issues in Social Sciences 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.12-12
Kaştan Y., Demirel N., "Gündoğmuş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’ndaki · Yöneticilerin Yaşadıkları Problemler: Bı·r Durum Çalışması", 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.43-43
Kaştan Y., Alpaslan S., "İngilizce Kaynaklara Göre I. Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’nde Gazze Muharebeleri", I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.13-13
Kaştan Y., Demirel N., "Osmanlı Devleti· ve Türkiye Cumhuriyeti ·’nde İlköğretimin Tarihi Gelişimi", 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.42-42
Kaştan Y., "Uluslaşma Sürecinde Tarih Bilimi", V. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Komrat, MOLDOVA, 13-16 Nisan 2016, pp.157-169
Kaştan Y., Alpaslan S., "Antalya’da Türk Kültürüne Ait Geleneksel Taşınmaz Kültür Mirasları", VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.623-634
Kaştan Y., "Alman Kaynaklarına Göre I. Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi", KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ’NİN 100. YILI MÜNASEBETİYLE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA IRAK CEPHESİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, MARDİN, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, pp.50-60
Kaştan Y., "DPT Sonrası Malatya'nın Soyo-Ekonomik Gelişimi", Geçmişten Günümüze Malatya Kent, Kültür ve Kimlik Uluslararası Sempozyumu, MALATYA, TÜRKIYE, 14-16 Nisan 2016, pp.40-50
Kaştan Y., "DPT Sonrası Yozgat'ın Sosyo- Ekonomik Gelişimi", I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, YOZGAT, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, vol.2, pp.424-450 (Link)
Kaştan Y., "I. Dünya Savaşı Öncesi Alman Kaynaklarında Suriye'nin Ekonomik ve Sosyal Yapısı", Uluslararası Suriye Politik Süreç ve İnsani Krizler 1914-2016 Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-4 Kasım 2016, pp.10-20
Kaştan Y., "Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Azerbaycanlı Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Bir Durum Çalışması", I. Milletlerarası Türkiye- Azarbaycan Münasebetleri Kongresi, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, no.1, pp.631-651 (Link)
Kaştan Y., "Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye Cumhuriyeti- Kuzey Afrika (Cezayir, Fas-Tunus) İlişkileri", Uluslararası Afrika’da Türkler Sempozyumu, Cibuti, CUBİTİ, 15 Kasım 2014 - 16 Kasım 2016, pp.40-41
Kaştan Y., "Alman Kaynaklarına Göre I. Dünya Savaşı’nda Kutü’l-Amare Savaşları", X. International Turkıc Culture, Art and Protectıon of Cultural Herıtage, Ulan Batur, MOĞOLİSTAN, 21-27 Eylül 2016, pp.187-196
Kaştan Y., "Arşiv Belgelerine Göre I. Dünya Savaşı’nda Almanya ile Osmanlı Devleti Arasındaki Ekonomik İlişki", 100.Yılında I. Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Budapeşte, MACARISTAN, 3 Kasım 2014 - 5 Kasım 2015, pp.749-785
Kaştan Y., "İç Göç Hareketleri ve Göçün Antalya’da Eğitim Üzerindeki Etkisi: Bir Durum Çalışması", I.Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 4-5 Mayıs 2015, pp.279-301
Kaştan Y., "DPT Sonrası Elazığ’ın Sosyo- Ekonomik Gelişimi", Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi,, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2014, pp.489-533
Kaştan Y., "Mahmut Goloğlu’nun TBMM’de 1950-1957 Arasında Eğitim İle İlgili Faaliyetleri", Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.561-588
Kaştan Y., "I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Sürecinde Doğu Anadolu’da Ermeni Meselesine Analitik Bakış", Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 24-25 Nisan 2014, pp.25-26
Kaştan Y., "DPT Sonrası Bayburt’un Sosyo-Ekonomik Gelişimi", XIX.Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, BAYBURT, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2014, pp.831-858
Kaştan Y., "Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı Cephelerinde Alman Müttefikliğinin Rolü", Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100.Yılı Sempozyumu, BİTLİS, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2014, pp.40-41
Kaştan Y., "Arşiv Belgeleri Işığında Hint Müslümanlarının Türkiye’de Dul ve Yetimlere Yardımları (1927-1930)", III.Uluslararası Türk Sanatları, Tarihi ve Folkloru Kongresi, Yeni Delhi, HINDISTAN, 20-26 Eylül 2014, pp.305-311
Kaştan Y., "Sevr Barış Antlaşması’ndan Lozan Barış Antlaşması’na İstanbul ve Çanakkale Boğazları Meselesine Analitik Bakış", 90.Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslar arası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2013, pp.103-137
Kaştan Y., Kaştan Y. , "Milli Mücadele’de Elviye-i Selase’nin Stratejik Önemi", 11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 10-16 Haziran 2013, pp.641-653
Kaştan Y., "Devletçilik Örneği Olarak Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Karabük’ün iktisadi Yapısındaki Yeri", VI.Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu, Milano, ITALYA, 17-21 Eylül 2012, pp.323-333
Kaştan Y., Demirci H.İ., "Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Karabük ve çevresinin Toplumsal Yapısına Etkisi", V.Uluslararası Türk Kültürü İle Sanatları Kongresi, Madrid, ISPANYA, 9-13 Mayıs 2011, pp.113-129
Kaştan Y., "Cumhuriyet Döneminde Van İli Demografik Göstergeleri", VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2010, pp.306-321
Kaştan Y., "Van’da Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2010, pp.346-360
Kaştan Y., "Uluslaşma Sürecinde Eğitimin Bir Kalkınma Modeli Olarak Uygulanışı ve Türkiye Örneği", 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren, KOSOVA, 29 Mayıs - 5 Haziran 2010, pp.859-876
Kaştan Y., "DPT Sonrası Van’ın Sosyo- Ekonomik Gelişimi", VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 9-11 Haziran 2010, pp.322-345
Kaştan Y., "Elmalı Kültür Miraslarının Turizme kazandırılması", I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Mayıs 2010, ss.1233-1250
Kaştan Y., "Turizm Sektöründeki Halıcılığın Antalya’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesindeki Yeri", II.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2009, pp.351-365
Kaştan Y., "Türkiye’de Sanayileşmenin İç Göç Hareketlerine Etkisi ve Karabük Örneği", IV.Uluslararası Türk Kültürü ile sanatları Kongresi, Kahire, MISIR, 2-7 Kasım 2009, pp.221-235
Kaştan Y., "Mersin’de Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", Mersin Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.2358-2376
Kaştan Y., "DPT Sonrası Mersin’in Sosyo - Ekonomik Gelişimi", Mersin Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.1695-1714
Kaştan Y., "Akşehir’de Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", I.Uluslararası Selçuklu’dan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, KONYA, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2008, pp.48-60
Kaştan Y., "Cumhuriyet Döneminde Mersin İli Demografik Göstergeleri", Mersin Sempozyumu, MERSİN, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2008, ss.1595-1605
Kaştan Y., Ekiz C., "Hac Hediyeleşmesi", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Hediye Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2007, pp.184-192
Kaştan Y., "Mondros’tan Lozan’a Türk Ermeni İlişkileri", II.Uluslararası Ermeni Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-13 Kasım 2007, pp.905-945
Kaştan Y., "Tarım Faaliyetlerinin Denizli’de Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2007, pp.670-678
Kaştan Y., "Atatürk Dönemi’nde Tarım Alanında Yapılan Reform Hareketleri", 38.ICANAS, ANKARA, TÜRKIYE, 11 Haziran - 15 Eylül 2007, pp.1763-1783
Kaştan Y., "Çorum’da Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2007, pp.129-147
Kaştan Y., "Antalya Yöresinde Döşemealtı Halılarının Dünü ve Bugünü", I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2007, pp.170-177
Kaştan Y., "Ulus Devlet Modeli İçinde Tarih Bilimi ve Tarih Eğitimin Yeri", V. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 11-13 Haziran 2007, pp.493-503
Kaştan Y., "DPT Sonrası Antalya’nın Sosyo- Ekonomik Gelişimi", 20.Yüzyılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2007, ss.713-740
Kaştan Y., "Çorum’da Eğitimin Cumhuriyet Dönemi Tarihi Gelişimi", Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2007, pp.129-147
Kaştan Y., "Enerji Kaynaklarının Türkiye’nin Siyasi Yapısına Etkisi", V. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KIRGIZISTAN, 11-13 Haziran 2007, pp.15-24
Kaştan Y., Demirci H.İ., "Ahi Teşkilatından Günümüze Safranbolu’da Yaygın Eğitim", Türkiye’de Yaygın Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2007, ss.59-72
Kaştan Y., "Türkiye Ortadoğu ilişkileri", 5.Eupra General Conference, SAKARYA, TÜRKIYE, 21-24 Ağustos 2007, pp.11-11
Kaştan Y., "The Use of the scientıfıc laboratory method investigad in Safranbolu wieth reference to historical modelling and medhodology", ”, Uluslar arası 4.HEIRNET CONFERENCE, History Education, Identity and Ctizenship in the 21. Century, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2007, pp.20-21
Kaştan Y., "Atatürk Dönemi Türkiye – İran Siyasi ve Ekonomik İlişkileri", 38.ICANAS, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, pp.1783-1797
Kaştan Y., "Sanayileşme ve İç Göç: Karabük Örneğ", IV.Kültür Araştırmaları Sempozyumu, İç/Dış/Göç ve Kültür, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-15 Eylül 2007, ss.15-15
Kaştan Y., "Orta Doğu’da Arap- İsrail Mücadeleleri ve Türkiye", 38.ICANAS, ANKARA, TÜRKIYE, 10-15 Eylül 2007, pp.1797-1817
Kaştan Y., "Eğitimin Bir Kalkınma Planı Olarak Uygulanışı", 15.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, ss.120-120
Kaştan Y., "Dilin Tarihle Olan İlişkisi İle Atatürk Dönemi İnkılapları", VI.Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2006, pp.534-541
Kaştan Y., Demirci H.İ., "Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Sorunu ve Çözüm Önerileri", I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2005, pp.129-135
Kaştan Y., "Tarihin Disiplin Olarak Gelişimi ve Sosyal Bilimlerle İlişkisi", III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad, KENYA, 5-9 Haziran 2005, pp.45-55
Kaştan Y., "DPT Sonrası Doğu Anadolu’da Sosyo Ekonomik Gelişme", I.Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), ELAZIĞ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2005, ss.10-10
Kaştan Y., "Kültür Miraslarının Turizme Kazandırılması", ZKÜ. Safranbolu M. Y. O. Batı Karadeniz Bölgesi Turizm Potansiyeli Sempozyumu, KARABÜK, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2004, ss.130-145
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kaştan Y., "Enerji Kaynaklarının Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Siyasi Yapısına Etkisi", Sonçağ, ANKARA, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi