Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kasalak G., Aksu M., "The Relationship Between Perceived Organizational Support And Organizational Cynicism Of Research Assistants", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.125-133, 2014
Aksu M., "“Tqm Readiness Level Perceived By The Administrators Working For The Central Organization Of The Ministry Of National Education In Turkey”, Total Quality Management. ", TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.14, pp.591-604, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uçar Altun S., Aksu M., "A Study on Clustering High Schools According to Multiple Success Variables", VODENJE v vzgoji in izobrazevanju, vol.3, no.17, pp.3-24, 2019 (Link)
Polat S., Uğurlu C.T., Aksu M., "Okul Yöneticilerinin Kendi Mesleki Gelişimleri ve Okulu Geliştirmeye Yönelik Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri", Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, cilt.6, ss.205-224, 2018 (Link)
Kasalak G., Aksu M., "How Do Organizations Intoxicate? Faculty’s Perceptions on Organizational Toxicity at University", Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-19, 2016 (Link)
Lapointe C., Langlois L., Valois P., Aksu M., Arar K.H., Bezzina C., et al., "An International Cross Cultural Validation of the Ethical Leadership Questionnaire", International Studies in Educational Administration, vol.44, pp.55-76, 2016
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını’ Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi ", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.5, ss.148-155, 2015 (Link)
Aksu M., Aksu T., Polat S., "SCHOOL ADMINISTRATOR SELF ESTEEM AND ITS RELATIONSHIPTO TRUST IN TEACHERS", Studia paedagogica, vol.20, pp.33-51, 2015
Şenol Y., Aksu M., "A clinical supervision and peer consultation practice in Problem based learning process.", IOJET, cilt.2, ss.2-10, 2015
Aksu M., Aksu T., Apaydin Ç., Kasalak G., Şenol Y., Tan O., "Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Desteklenmesi ", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.21, ss.131-160, 2015 (Link)
Aksu M., Apaydin Ç., Kasalak G., "Novice teacher self-efficacy belief: A study of scale development", International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.1, pp.262-276, 2014
Şenol Y., Yildirim F.B., Sarikcioğlu L., Aksu M., "Clinical supervision and peer consultation for medical Faculty memebers", HEALTHMED, vol.7, pp.1114-1118, 2013
Apaydin Ç., Aksu M., "Öğretmenlerin Okul Ortamında Barış Eğitimine Ilişkin Görüşleri. ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.1-1, 2012
Kasalak G., Aksu M., "Organizational cynicism of the research assistants: A Case of Akdeniz University", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.4820-4825, 2010
Genç G., Aksu M., "Genel Lise Öğrencilerinin Zorba Kurban Davranıslarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.413-448, 2010 (Link)
Atılgan H., Demirtaş H., Aksu M., Silman F. , "İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması", Ege Eğitim Dergisi, cilt.11, ss.20-44, 2010 (Özet) (Abstract)
Aksu M., "Taşımalı Eğitim Uygulaması", Yeniden İmece, cilt.6, ss.41-45, 2009
Aksu M., Çivitçi A., Duy B., "Yükseköğretim Öğrencilerinin Ders Uygulamaları Ve Öğretim Elemanlarının Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, no.1, ss.17-42, 2008
Aksu M., Demirtaş H., "Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi II Dersine İlişkin Görüşleri İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, cilt.7, ss.3-21, 2006
Aksu M., Çağlar Ç., "The Effects Of Tqm Seminar On Teachers Towards Classroom Management", ”, International Journal of Educational Reform (IJER), vol.15, pp.1-15, 2006
Glover P., Mirici İ.H., Aksu M., "Preparing For The European Language Portfolio: Internet Connections", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.6, pp.1-15, 2005
Aksu M., "Attitudes Of Prospectıve Prımary School Teachers Towards Gender Equıty", International Journal of Educational Reform (IJER), vol.14, pp.370-375, 2005
İlter B., Aksu M., Yilmaz N., "Students’Views Of Distance Education Provision At One University", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.6, pp.1-15, 2005
Aksu M., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yöneticilik Eğilimleri: Malatya İli Örneği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, no.1, ss.3-16, 2004
Aksu M., "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı Taslağı Eğitim Sistemimizi Nasıl Etkileyecektir?", Öğretmen Dünyası, cilt.293, ss.7-12, 2004
Aksu M., "Türkiye’Nin Çağdaş Uygarlık Düzeyini Aşma Hedefi Nasıl Bir Temel Eğitim Öngörüyor? ", Atatürkçü Düşünce, cilt.7, ss.12-17, 2000
Aksu M., "Fırat Üniversitesi Akademik Personelinin İş Stresi, Gerilim Ve Başa Çıkma Düzeyleri / Job Stress, Strain And Coping Levels Of The Academic Personnel At Fırat University. ", Eğitim ve Bilim /Education and Science, cilt.22, ss.8-14, 1998
Aksu M., "21.Yüzyılda İlköğretim Yönetiminden Beklentiler", Eğitim ve Yaşam, cilt.2, ss.31-33, 1997
Aksu M., "Tunus’Ta Eğitim Yönetimi", Öğretmen Dünyası, cilt.18, ss.13-19, 1997
Aksu M., "İnsan İlişkilerinde Bir Boyut: Grup Davranışı", Eğitim Yönetimi, cilt.2, ss.315-328, 1996
Aksu M., "Takım Süreci Ve Özdeğerlendirme", Çağdaş Eğitim, cilt.21, no.1, ss.26-29, 1996
Aksu M., "Yükseköğretim Ve Emeklilik: İsrail Deneyimi", Yaşadıkça Eğitim, cilt.46, no.1, ss.15-16, 1996
Aksu M., "Hizmet İçi Öğretmen Eğitimi Ve Değerlendirme Sorunu", Eğitim Yönetimi, cilt.2, ss.183-188, 1996
Aksu M., "Mesleki Ve Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinde Yeni Eğilimler", Eğitim ve Bilim, cilt.19, ss.35-42, 1995
Aksu M., "Bir Çalışma Takımı Olarak Teknik Eğitim Fakültesi Akademik Personelinin Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, no.1, ss.15-25, 1995
Aksu M., "Toplam Kalite Yönetimi", Eğitim Yönetimi, cilt.1, ss.203-210, 1995
Aksu M., "Mesleki Ve Teknik Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimi", Eğitim Yönetimi, cilt.1, ss.329-332, 1995
Aksu M., "Takımla Sorun Çözme Süreci", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.48-58, 1994
Aksu M., "Stajyerlik Dosyası Üzerine", Öğretmen Dünyası, cilt.14, ss.23-24, 1993
Aksu M., "Okul Ve Yönetici Etkililiği Sorunu ", MPM Verimlilik Dergisi, cilt.4, ss.139-152, 1993
Aksu M., "İşbirliğinde Bir Boyut: Öğretmen – Ana Baba Görüşmesi ", Özgün Eğitim, cilt.2, ss.58-59, 1991
Aksu M., "Macaristan’Da Eğitim Yönetimi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.45, ss.69-86, 1991
Aksu M., "Ankara Merkez İlçelerindeki Ortaokullarda Okul Ile Ailenin İşbirliği Ve Sorunları", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.45, ss.89-116, 1991
Aksu M., "Demokrasi Ve İnsan Hakları Eğitimi", Özgün Eğitim, cilt.2, ss.32-33, 1991
Aksu M., "Duyarlık Eğitimi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.19-29, 1990
Aksu M., "İlkokullarda Ev Ödevi Sorunu", Özgün Eğitim, cilt.1, ss.24-25, 1990
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özçetin S., Aksu M., "Canlandırıcı Liderlik: Etmenleri,Göstergeleri ve Etkileri", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Özçetin S., Aksu M., "Öğretmen ve Yöneticilerin Canlandırıcı Liderliğe İlişkin Görüşleri", V. International Eurasian Educational Research Congress, ,
Esin M., Aksu M., "Kadın Öğretmenlerin iş-Aile Yaşam Dengeleri ile Denetmenlik Eğilimleri Arasındaki İlişki", IX. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, ,
Aksu M., Polat S., Uğurlu C.T., "Views of the principals on their own professional development needs", 26th ENİRDELM Conference, Krakow, POLONYA, , pp.25-25
Aksu M., Kasalak G., "Inequality against the Students: Some Observations of Pre-Service English Teachers at Middle Schools.", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Jurmala, LETONYA, 15-17 Eylül 2016, pp.24-24
Kasalak G., Aksu M., "Relationship with perception of effects of and coping strategies for organizational toxicity in higher education", ICLEL 2016, , , pp.79-88
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "Theory-practice relations: the views of school administrators", , , , vol.2, pp.72-95 (Link)
Hacifazlioğlu Ö., Aksu M., "LEADERSHIP FOR FUTURE S SCHOOLS", ENIRDELM 2015 CONFERENCE, Dublin-Malahide, ,
Özyildirim G., Aksu M., "Supervısors’ And Admınıstrators’ Understandıng And Teachers’ Expectatıons Of Supervısıon To Glıckman’S Developmental Model", WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.59-59
Apaydin Ç., Aksu M., Kasalak G., "Öğretim Üyelerinin Cinsiyetlerine Göre ”Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim kadını” Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi", 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE,
Aksu M., Apaydin Ç., Kasalak G., "Geçmişten Günümüze Akademisyen Yetiştirme Süreci: Bir Olgubilim Çalışması", 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE,
Aksu M., Aksu T., Özyildirim G., "How do educational administrators see the relation between theory and practice", Enirdelm 2013 22. Annual Conference, ,
Aksu M., Aksu T., Özyıldırım G., "How Do Educational Administrators See Theory And Practice Relations? A Phenomenological Study", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Portoroz, SLOVENYA, 19-21 Eylül 2013, pp.1-1
Aksu M., "Attitudes Of Prospective Primary School Teachers Towards Gender Equity", Conference Proceedings on Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace for Unesco Conference on International Education, Jyväskylä, FINLANDIYA, 15-18 Haziran 2013, pp.1-1
Aksu M., "EDUCATIONAL LEADERS AS CHANGE AGENTS MEETING AN UNCERTAIN FUTURE", 21st Annual Conference of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Antalya, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.1-3
Aksu M., Cantürk G., Akcan F., Sönmez M.A., Şahin A., "Change Vision In Schools: School Leaders’S Role Towards And Unknown Future", European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.1-1
Aksu M., "Eğiticilerin Eğitimi Gibi Bir Sorunumuz Var Mı?", Köy Enstitülerinden Günümüze Eğitim Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-18 Nisan 2012, ss.1-1
Aksu M., Kasalak G., "School Leaders’ Views And Appraisals Concerning Ethical Principles", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Reykjavik, IZLANDA, 22-23 Eylül 2011, pp.1-1
Aksu M., Özdemir İ., Kasalak G., "Çağdaş Denetim Anlayışına Sahip Eğitim Müfettişleri Nasıl Yetiştirilmelidir? (Bir Durum Çalışması)", Uluslararası Katılımlı III. Eğitim Denetimi Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 22-24 Haziran 2011, ss.1-1
Aksu M., "1940’Lardan Günümüze Eğitim Politikalarındaki Gelişmeler", Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 25-26 Şubat 2011, ss.1-1
Tan O., Aksu M., "Köy Enstitülerinde Demokrasi Eğitimi Ve Liderlik", Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Dönüşüm Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2010, ss.1-1
Aksu M., Kalağan G., "Eğitim Yöneticilerinin Takım Liderliğinde Yeterlik Düzeyleri", V. Ulusal Eğitim Yönetimi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.1-1
Aksu M., "Tonguç’Un Yönetim Anlayışı Ve Günümüzde Nitelik Arayışları", Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel'den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.1-1
Aksu M., "Educational Values And Priorities Of School Principals In Turkey", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Szeged, MACARISTAN, 16-18 Eylül 2010, pp.1-1
Kalağan G., Aksu M., "Organizational Cynicism Of The Research Assistants: A Case Of Akdeniz University", World Conference on Educational Science (WCES), İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, pp.4820-4825
Kasalak G., Aksu M., "Organizational cynicism of the research assistants: A case of Akdeniz University", Procedia - Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-5 Şubat 2009, vol.2, no.2, pp.4820-4825
Aksu M., "Aday Öğretmenlerin Özyeterlik Duyguları: Antalya İli Örneği", 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2009, ss.1-1
Aksu M., Mulla E., "İlköğretim Denetmenlerinin İnsan İlişkileri Yeterlikleri: Antalya İli Örneği", Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 22 Haziran - 23 Eylül 2009, ss.1-1
Kalağan G., Aksu M., "Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları: Akdeniz Üniversitesi Örneği", 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2009, ss.1-1
Genç G., Aksu M., "School Bullying From The Perspectives Of School Principals And Counselling Teachers", ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, Antwerp, BELÇIKA, 17-19 Eylül 2009, pp.1-1
Aksu M., "Mustafa Necati’Nin Eğitim Yönetimi Anlayışı", Ölümünün 80. Yılında Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-3 Ocak 2009, ss.1-1
Çetin N., Aksu M., "İlköğretim 4-8.Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme Profili", VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2008, ss.1-1
Aksu M., Güzeller C.O., "Devlet Memurları Gizli Sicil Raporları Üzerine Bir Çalışma", I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2008, ss.1-1
Şenol Y., Yildirim F.B., Sarikcioğlu L., Aksu M., "Clinical supervisor and peer consultation of faculty members a case study", ", XII. Ulusal Anatomi Kongresi, MERSİN, TÜRKIYE, 29 Ekim - 1 Kasım 2008, ss.52-52
Genç G., Aksu M., "The Role Of Family-School Relationship In Reducing Bullying And Making Schools Safer: A Cultural Perspective", World Conference on Education of the World Council for Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2008, pp.1-1
Aksu M., "Peace In Society During The Age ‘Turkish Enlightenment’", World Conference on Education of the World Council for Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-7 Eylül 2008, pp.1-1
Şenol Y., Yildirim F.B., Sarikcioğlu L., Aksu M., "Öğretim Üyeleri İçin Kliniksel Denetim Uygulamasına Örnek Bir Olgu", V. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2008, ss.25-25
Aksu M., Çivitçi A., Duy B., "Yükseköğretim Öğrencilerinin Ders Uygulamaları Ve Öğretim Elemanlarının Davranışlarına İlişkin Görüşleri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.1-1
Aksu M., Demirtaş H., Atılgan H., "Takım Algısı İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Temmuz 2005, ss.1-1
Aksu M., Demirtaş H., "Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Ii Dersini İlgili Boyutlar Açısından Değerlendirmeleri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Temmuz 2005, ss.1-1
Aksu M., "Fakülte-Okul İşbirliği Semineri Ve Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.1-1
Aksu M., "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yöneticilik Eğilimleri: Malatya İli Örneği", XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2003, ss.1-1
Aksu M., "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’Nın Ulusal Ve Uluslararası Boyutları :Eğitim Boyutu", Kamu Yönetimi I.Ulusal Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2003, ss.1-1
Aksu M., "Öğretmen Adaylarının Kendilerini Öğretmenlik Uygulaması Yeterlikleri Açısından Değerlendirmesi: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği ", Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2002, ss.1-1
Aksu M., "Okul Uygulama Öğretmenleri Ve Koordinatörlerinin Okul Deneyimi Dersine İlişkin Görüşleri (Malatya Örneği)", X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 7-9 Haziran 2001, ss.1-1
Aksu M., "Uygulamanın İkinci Yılında Okul Deneyimi I Dersinin Değerlendirilmesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)", IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2000, ss.1-1
Aksu M., "Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlardan Örnekler", Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Mart 1999, ss.1-1
Aksu M., "Türkiye’Nin Çağdaş Uygarlık Düzeyini Aşma Hedefi Nasıl Bir Temel Eğitim Öngörüyor?", 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 1999, ss.1-1
Aksu M., "Yükseköğretime Giriş Ve İkinci Öğretim", IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 1997, ss.1-1
Aksu M., "Elazığ İlinde Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Programına Katılan Öğretmenlerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 1996, ss.1-1
Aksu M., "Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterlikleri", Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 22-23 Haziran 1995, ss.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aksu M., "Meslekleştiremediğimiz Okul Yöneticiliği", Prof Dr Ziya Bursalıoğlu na Armağan, Ali Balcı, İnayet Aydın, Ed., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, ss.167-190, 2016
Aksu M., Ed., "Prof. Dr. Mustafa Aydın'a Armağan: Eğitim ve Toplum Yazıları", Gazi Kitabevi, ANKARA, 2015 (Link)
Aksu M., "Cumhuriyetin Kadınları nereye koşuyor?", Prof. Dr. Mustafa Aydın'a Armağan: Eğitim ve Toplum Yazıları, Bilgin-Aksu M., Şimşek H. , Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.39-55, 2015 (Link)
Aksu M., "ULUSAL EĞİTİMİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER", PROF DR İBRAHİM ETHEM BAŞARAN A ARMAĞAN Eğitimde 52 Yıl, İnayet AYDIN, Şakir ÇINKIR, Ed., Anı Yayınevi, ANKARA, ss.155-164, 2015
Aksu M., Kasalak G., "The Ethical Perspectives Of Turkish School Leaders", in: The Handbook of Ethical Educational Leadership, Christopher M. Branson,Steven Jay Gross, Eds., Routledge, London/New York , New York, pp.370-385, 2014 (Link)
Aksu M., "Stratejik Planlama Ve Toplam Kalite Yönetimi", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2002 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Aksu M., Mirici S., "Teaching Practice At Schools In Turkey And Viewpoints Of Prospective Classroom Teachers", Diger, pp.1-1, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi