Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğru M., Çelik M., "Analysis of Pre-service Science and Classroom Teachers' Attitudes and Opinions Concerning Renewable Energy Sources in Terms of Various Variables", INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, no.4, pp.1761-1771, 2019
Doğru M., Şeker F., "The Effect Of Science Activities On Concept Acquisition Of Age 5-6 Children Groups", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.12, pp.3011-3024, 2012
Gencosman T., Doğru M., "Effect Of Student Teams-Achievement Divisions Technique Used In Science And Technology Education On Self-Efficacy, Test Anxiety And Academic Achievement", Journal of Baltic Science Education, vol.11, pp.43-54, 2012
Güzeller C.O., Doğru M., "Development Of Science Anxiety Scale For Primary School Students", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.109, pp.189-202, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik M., Doğru M., "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.1, ss.1791-1813, 2019 (Link)
Doğru M., Güzeller C.O., Çelik M., "A Bibliometric Analysis in the field of Sustainable Development and Education from Past to Present", Adiyaman University Journal of Educational Sciences, vol.9, no.1, pp.42-68, 2019
Doğru M., "Development of a Self-Efficacy Scale of Technology Usage in Education", EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, vol.13, pp.1785-1798, 2017 (Link)
Doğru M., Güzeller C.O., Gencosman T., Saka D., "Development of Scale of Attitude Toward Social Sustainable Development Awareness ", European Journal of Sustainable Development, vol.4, pp.23-32, 2015 (Link)
Pirpiroğlu İ., Doğru M., "Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.313-329, 2015
Doğru M., Selvi M., Köklükaya A.N., Güven Yıldırım E., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bir Ölçme Değerlendirme Aracı Olarak V-Diyagramına İlişkin Görüşleri ", Turkish Studies, cilt.10, ss.299-312, 2015 (Link)
Arslan A., Doğru M., "Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Anlama, Hatırda Tutma, Yaratıcılık Düzeyleri ile Zihinsel Modelleri Üzerine Etkisi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.1-17, 2014 (Link)
Doğru M., "The Effects Of Peer Instruction On The Success, Motivation And Decision-Making Styles Of Primary Seventh Grade Students", International Journal of Academic Research, vol.5, pp.299-304, 2013
Doğru M., Saraç E., "Metaphors Of Primary School Students Relating To The Concept Of Global Warming", Educational Research and Reviews, vol.8, pp.2071-2082, 2013
Doğru M., Ünlü S., "Science And Technology Teachers And Teacher Traınees’ Views About Science Science And Technology Teachers And Teacher Traınees’ Views About Science", International Journal of Multidisciplinary Thought, vol.2, pp.375-384, 2012
Doğru M., Şeker F., "İlköğretim Altıncı, Yedinci Ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Konularına İlişkin Görüşleri", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.63-80, 2012
Doğru M., Ünlü S., "Jigsaw Iv Tekniği Kullanımının Fen Öğretiminde Öğrencilerin Motivasyon, Fen Kaygısı Ve Akademik Başarılarına Etkisi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.57-66, 2012
Doğru M., Şeker F., "The Effect Of Use Of Webquest In Science Education On Persistency And Attitude Levels For Science And Technology Lesson ", Çukurova University Faculty of Education Journal, cilt.41, ss.95-104, 2012
Güzeller C.O., Doğru M., "The Effect Of Computer Use In Science And Technology Lesson", Journal of Social Sciences , vol.7, pp.498-503, 2011
Doğru M., Şeker F., Gencosman T., "The Effect Of Use Of Webquest In Science Education On Success, Self Efficacy And Web-Based Education Attitudes Of Primary School Students", Practice and Theory in Systems of Education, cilt.6, ss.403-414, 2011
Doğru M., Gencosman T., Ataalkın A.N., "Examination Of Natural Science Laboratory Perception Levels Of Students At Primary Education Grade 6 And Their Attitudes Towards Laboratory Practices Of Natural Science Course ", The International Journal of Educational Researchers, cilt.2, ss.17-27, 2011
Doğru M., Tümtürk Yılmaz T., Kalay A., Gencosman T., "Effect Of Creative Drama Method In Science And Technology Course On The Attıtudes Of Prımary School Fifth Grade Students Towards The Course And On Their Achievements", Practice and Theory in Systems of Education, vol.5, pp.133-144, 2010
Arıkan F., Aydoğdu M., Doğru M., Uşak M., "Bilgisayar Destekli Biyoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi", Milli Eğitim Dergisi, cilt.171, ss.177-187, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik M., Doğru M., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranışları Üzerine İnceleme Çalışması", Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12 Nisan 2019 - 14 Nisan 2020, pp.172-173
Doğru M., Satar C., Çelik M., "ASTRONOMİ EĞİTİMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ", ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Mart - 29 Nisan 2019, pp.327-343
Doğru M., Çelik M., Satar C., "Pedagojik Alan Bilgisi Konusundaki Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Profili", 5th Eurasian Conference on Language and Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.69-70
Çelik M. , Doğru M., "Eğitim Fakültesinde Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Özerk Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.2495-2502
Çelik M., Demir E., Doğru M., "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI ALANINDAKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ"", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, pp.1-1
Doğru M., Çelik M., Shuinshina S.M., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi", X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2018, pp.1130-1140
Yüce M., Doğru M., Güzeller C.O., "Eko-okul ve Klasik Okuldaki Öğrencilerin Biyoçeşitlilik Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması ", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.1456-1457
Selvi M. , Doğru M., Gencosman T., Saka D., "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ETKİNLİK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ ", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.6-6 (Link)
Değirmenci A., Doğru M., "TÜRKİYE’DE SOSYOBİLİMSEL KONULARLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI", 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TRABZON, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2016, ss.121-121 (Link)
Doğru M., Şeker F., Gencosman T., "The Opinions Of Elementary Students From Different Cultures About The Nature Of Science", 2. International Conference on Economics and Social Sceinces, BANGKOK, TAYLAND, 1-2 Şubat 2014, pp.136-143
Doğru M., Çamloğlu N., "Misconception Of Science Teacher Candidates Regarding Basic Concepts Of Astronomy : The Case Of Turkey", 5.International Conference for Theory and Practice in Education, Miskolc, MACARISTAN, 14-16 Haziran 2012, ss.37-37
Doğru M., Arslan A., Şeker F., "Okul Öncesinde Uygulanan Fen Etkinliklerinin 5-6 Yaş Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisi", 291-316 Pp.,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2011", III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi konferansı, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, ss.291-316
Doğru M., Tümtürk Yilmaz T., "“Fen Eğitimde Drama Yönteminin Öğrenci Tutumlarına Etkisi”", 3rd International Conference for Theory and Practice in Education „Intercultural Communication, Multicultural Education, Bekescsaba, MACARISTAN, 27-29 Mayıs 2010, vol.5, no.2 2010, pp.133-133
Doğru M., Keleş Ö., Arslan A., "Use Of Concept Cartoons With 5e Learning Model In Science And Technology Course", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, ss.903-908
Doğru M., Nasircilar A.G., Güzeller C.O., Mirici S., "What University Students Think About Global Warming?", WCCI 13th World Conference in Education. , ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Eylül 2008, pp.804-815
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğru M., "Yerkabuğu Nelerden Oluşur ? ", Genel Kimya , BAğ H., Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.217-235-, 2014
Göksu V., Doğru M., " Bölgesel Ve Yerel Çevre Sorunları: Su, Toprak, Hava, Radyoaktif Kirlilik Ve Diğer Kirlilik Kaynakları ", Fen Eğitiminde Çevre, Aydoğdu M., Ed., Ankara, Pozitif Matbaacılık, Ankara, ss.57-76-, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi