Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akhan N.E., Kaymak B., "Ortaokul Ögrencilerinin Sosyal Bilgiler Laboratuvari Olarak Sosyal Bilgiler Ögrenme Ortamlarina Yonelik Gorüşleri", HAYEF, vol.17, no.1, 2020
Akhan N.E., Subaşi E., Açil F.B., "Öğretmen Adaylarının Kök Değerlere İlişkin Görüşleri", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.2, pp.115-134, 2020
Çiçek S., Akhan N.E., "iyi Vatndaşlık Algıi Ölcegi Gecerlik ve Guvenirlik Calışması", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.33, pp.342-358, 2020
Akhan N.E., Kaymak B., "A COMMON ANXIETY IN THE FINAL STAGE OF GRADUATION: THE REALITY OF PANDEMIC", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.110, pp.95-108, 2020
Kaymak B., Akhan N.E., "Social Studies Student Teachers’ Views on “School Experience Course”", International Journal of Education Literacy Studies, vol.8, no.3, pp.37-47, 2020
Akhan N.E., Kaymak B., "The Internship Practicum and Guidebooks in Teacher Training: A Social Studies Teaching Model", The European Journal of Educational Sciences (EJES, vol.7, no.3, pp.90-108, 2020
Akkan M., Akhan N.E., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜNCEL OLAYLARIARGÜMANTASYON TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRMELERİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.21, pp.118-139, 2020
Karamik G., Akhan N.E., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Tutumlarının Yaratıcı Drama Yöntemi ile Geliştirilmesi", Sakarya University Journal of Education, vol.10, no.1, pp.1-28, 2020
Akhan N.E., Demir K., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTEYE UYUM SÜREÇLERİNİN YARATICI DRAMA İLE DESTEKLENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.53, pp.266-292, 2020
Akhan N.E., Demirezen S., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları İçin Farklı Bir Deneyim: Araştırmacı Öğretmen Modeli", SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.1, pp.1-15, 2020 (Link)
Akhan N.E., Kaymak B., "Ben Sosyal Bilgiler Öğretmeni Olsaydım…: Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri", Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), vol.4, no.3, pp.264-277, 2020
Dolmaci A., Akhan N.E., "Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.99, pp.3050-3071, 2020
Akhan N.E., Mert H., Acar H., "Yaratıcı Drama Yöntemi ile Değerler Eğitimine Bir Örnek: TürkTarihinden Yükselen Evrensel Mesajlar", Yaratıcı Drama Dergisi, pp.1-24, 2020
Akhan N.E., Çiçek S., "Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler Öğretimine Bir Örnek: Türk ve Rus Ortaokul Öğrencilerinin “İyi Vatandaşlık Algıları”", Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.27, pp.177-195, 2019
Yalçın A., Akhan N.E., "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi ", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.12, no.3, pp.842-873, 2019
Akhan N.E., Çiçek S., Mert H., "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı ", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.9-19, 2019
Akhan N.E., Ateş R.C. , "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ", Turkish Studies Educational Sciences, no.3, pp.215-232, 2019
Akhan N.E., Kaymak B., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ", Tarih Okulu Dergisi, no. XLIII, pp.1503-1534, 2019
Akhan N.E., Karamik G., "Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumlarının Yaratıcı Drama İle Sağlanması", Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.141-152, 2019
Akhan N.E. , Acar H., Güngör B., "EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUM PROGRAMI ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ METAFORLARI", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.V, pp.174-194, 2018
Demirezen S., Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin “Araştırmacı Öğretmen Modeli” Hakkındaki Görüşleri", E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.16-33, 2017
Demirezen S., Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.1206-1223, 2016
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ekonomi Konularini Öğretmede Öz-Yeterlik İnançlari", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) , pp.28-43, 2015
Akhan N.E. , Şimşek Çetin Ö. , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitimine Yönelik Ilgilerinin Ve Görüşlerinin Belirlenmesi", EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA, vol.11, pp.551-588, 2015
Akhan N.E. , "Economic Literacy Levels Of Social Studies Teacher Candidates", World Journal of Education, vol.5, pp.25-39, 2015
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarinin Sosyal Bilgiler Lisans Programi Üzerine Düşünceleri", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.267-289, 2015
Şimşek Çetin Ö. , Akhan N.E. , "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilimler Hakkındaki Görüşleri", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, pp.816-828, 2015
Gedik H., Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.IV, pp.113-130, 2014
Akhan N.E. , Altıkulaç A., "An Example Of Creative Drama Implementation In Values Education: Mevlana'S Global Messages "Love-Respect-Tolerance"", International Journal of Progressive Education, vol.10, pp.14-31, 2014
Hayta N., Akhan N.E. , "Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Örnek Bir Uygulama: “Bir Devrin Analizi: Nutuk”", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, pp.1049-1076, 2014
Akhan N.E. , "The Use Of Art Activities In Social Studies Classes", Educational Research and Reviews, vol.9, pp.954-966, 2014
Kılıçoğlu G., Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Kavramlarını Anlama Düzeyleri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.209-225, 2014
Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., "Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Ekonomi Kavramlarını Anlama Düzeyleri", Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.24-47, 2014
Akhan N.E. , "). Sosyal Bilgiler Derslerinde Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimi", International Online Journal of Educational Sciences, vol.6, pp.722-736, 2014
Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., Gedik H., "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ve Sosyal Bilimlere Yönelik Metaforları", . Turkish Studies, vol.9, pp.73-90, 2014
Akhan N.E. , Altıkulaç A., "Social Studies Teaching Department Freshmen'S Views On Social Studies Teaching", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.2903-2908, 2014
Akhan N.E. , Hayta N., "İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Ekonomi Okuryazarlığının Geliştirilmesi ", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.18, pp.205-230, 2014
Akhan N.E. , "Examining the attitudes of pre-service social studies teachers towards economics courses", International Journal of Academic Research, vol.6, pp.340-348, 2014
Akhan N.E. , "Adım Adım Ekonomi Okuryazarlığı: Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Alternatif Yollar", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.1-36, 2013
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat Algıları Ve Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.14, pp.146-162, 2013
Demirezen S., Akhan N.E. , "İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, pp.169-183, 2013
Akhan N.E. , Demirezen S., "İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Gördükleri Meslek Seçimi Konularındaki Değerleri Kazanma Düzeyleri", Turkish Studies, vol.8, pp.1-15, 2013
Demirezen S., Altıkulaç A., Akhan N.E. , "Children’S Rights” Accordıng To Prımary School Students.", The International Journal of Educational Researchers, vol.4, pp.38-52, 2013
Demirezen S. , Akhan N.E. , "İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabındaki Görsel Ögelerin Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.45-68, 2011
Yılmaz D., Akhan N.E. , "İlk Dönem Halkevlerinin Eğitim Faaliyetleri “Konya Halkevi Örneği", ”. Karam (Karadeniz Araştırmaları Merkezi) Dergisi, pp.59-95, 2011
Güven S., Akhan N.E. , "İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Açıklamak İçin Kullandıkları Metaforlar Üzerine Bir Araştırma", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, pp.135-172, 2010
Altıkulaç A. , Akhan N.E. , "8. Sınıf İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi'Nde Yaratıcı Drama Yöntemi Ve Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Kullanılmasının Öğrenci Başarı Ve Tutumlarına Etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.225-247, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akhan N.E., Acar H., Mert H., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN YARATICI DRAMA YÖNTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ", 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 24-27 Ekim 2019, pp.171-183
Akhan N.E., Kaymak B., "Temel Eğitimde Sosyal Bilgiler Eğitiminin Yeri", 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.1325-1340
Akhan N.E., Çiçek S., Akpınar S.G., "Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeylerinin İncelenmesi", 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu USEAS2019, MUĞLA, TÜRKIYE, 24 Nisan - 27 Aralık 2019, pp.455-465
Yıldırım G., Akhan N.E., Adalar H., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ekonomi Konularının Öğretilmesine Yönelik Görüşleri", 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp.361-375
Akhan N.E., Mert H., Acar H., "YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİNE BİR ÖRNEK: TÜRK TARİHİNDEN YÜKSELEN EVRENSEL MESAJLAR", 30. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, ADANA, TÜRKIYE, 24 Ekim - 27 Aralık 2019, pp.105-106
Akhan N.E., Acar H., "2017 Sosyal Bilgiler Programına Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri ", 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu USEAS2019, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2019, pp.466-476
Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri ", III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 5-8 Eylül 2018, pp.296-307
Dolmacı A. , Akhan N.E. , "DEVELOPING A SCALE OF COMPUTATIONAL THINKING SKILL", Mediterranean International Conference on Social Sciences MECAS III, Budapeşte, MACARISTAN, 19-22 Haziran 2018, pp.43-43
Akhan N.E. , Sönmez N., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Özel Alan Yeterlilikleri", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi I. International Congress of Human and Social Sciences Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 23 Kasım - 25 Aralık 2018, pp.832-849 (Link)
Akhan N.E. , Çiçek S., Mert H., "Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değişen “İyi Vatandaşlık” Algısı", Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi , AFYON, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2018, pp.651-651
Akhan N.E. , Demirezen S., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM: “ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN OLUYORUM”", USBES VII 2018, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.519-520
Akhan N.E. , Çiçek S., "KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNE BİR ÖRNEK: TÜRK VE RUS ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “İYİ VATANDAŞLIK ALGILARI” ", USBES VI 2017, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.136-137
Demirezen S., Akhan N.E. , "Öğretmenlerin ''Araştırmacı Öğretmen Modeli Hakkındaki Görüşleri''", Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2015, pp.58-58
Demirezen S., Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Görüşleri", USBES-2015 Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 23 Nisan - 25 Ekim 2015, pp.152-152
Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., Gedik H., "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimlere Yönelik Metaforları.", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu III (USBES III), ANKARA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2014, pp.205-206
Akhan N.E. , Altıkulaç A. , "Social Studies Teaching Department Freshmen’s Views on Social Studies Teaching", 5thWorld Conference on Educational Sciences, Roma, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, pp.2903-2903
Gedik H., Akhan N.E. , Kılıçoğlu G., "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu II (USBES II), AKSARAY, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, pp.160-161
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri", Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2012, pp.77-77
Akhan N.E. , Altıkulaç A. , Demirezen S., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri", 1. Kıbrıs Uluslararası EğitimAraştırmaları Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, pp.588-605
Akhan N.E. , Altıkulaç A. , "Değerler Eğitimindeki Uygulamalara Bir Örnek: Mevlâna’nın Evrensel Öğütleri “Sevgi- Saygı- Hoşgörü Değerleri”", Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.195-196
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi.", 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2011, pp.110-123
Akhan N.E. , Demirezen S., "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Gördükleri Meslek Seçimi Konularındaki Değerlere Bakışları", Değerler Eğitimi Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.194-194
Akhan N.E. , "A Creative Drama Practice In Museum: Let’S Invent Money", Fifth International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, ABD, 17-20 Mart 2009, pp.145-463
Güven S., Bulut P., Calp Ş. , Akhan N.E. , "Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Karakter Eğitimi Konusundaki Yetkinlik İnançları.", VII. UlusalSınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2008, ss.532-535
Akhan N.E. , Çelikcan Ş., " İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Kendi Ekonomi Dünyaları Üzerine Bir Araştırma", III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2007, ss.235-245
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akhan N.E., Demirezen S., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatf Konular", Nobel, Ankara, 2020
Mert H., Akhan N.E., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Birleştirici Unsurların Gücü:Hafıza Mekânları", in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Alternatif Konular, Nadire Emel Akhan, Serpil Demirezen, Eds., Nobel, Ankara, pp.91-114, 2020
Akhan N.E., Kaymak B., "An Effective for Social Studies Teaching: Social Studies Laboratories", in: New Horizons in Social Studies Education, TurhanÇetin, Bahadır Kılcan, Yusuf İnel, Osman Çepni, Eds., SRA Academic Publishing, pp.151-170, 2020
Akhan N.E., Mert H., "FİNANSAL OKURYAZARLIK BECERİSİ VE ÖĞRETİMİ", in: KONU VE BECERİ TEMELLİSOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - II, Tekin Çelikkaya, Hamza Yakar, Eds., Nobel, Ankara, pp.83-127, 2020
Akhan N.E. , Mert H., "THE USE OF SITES OF MEMORY IN SOCIAL STUDIES TEACHING", in: CURRENT TRENDS IN SOCIAL STUDIES EDUCATION, Çetin T,Mulalıc A,Kaymakçı S., Eds., Lap Lambert Academic Publishing Press, RİGA, pp.194-216, 2018
Akhan N.E. , Demirezen S., "ARAŞTIRMA İNCELEME YOLUYLA ÖĞRENME/ÖĞRETME STRATEJİSİ", SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, Dönmez C., Yazıcı K., Ed., PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.145-174, 2015
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Öğretiminde “Sanat Ve Estetik”", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–2, Turan R., Sünbül M., Akdağ H., Ed., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, ss.112-122, 2014
Akhan N.E. , "Tarih Derslerinde Ekonomi Konularının Öğretilmesi", Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Safran M., Ed., YENİ İNSAN, istanbul, ss.391-399, 2014
Akhan N.E. , "Ekonomik Durum: Eğitimde Bir Zorluk", Günümüzde Eğitim, Ata B., Öztürk T., Ed., Pegem Akademi, ANKARA, ss.172-178, 2014
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgilerde Ekonomi Konularının Öğretimi", Sosyal Bilgiler Öğretimi, Safran M., Ed., Pegem Akademi, ANKARA, ss.165-180, 2014
Akhan N.E. , "Yaratıcı Dramanın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılması", Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar–1, Turan R., Sünbül M., Akdağ H., Ed., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, ss.359-385, 2014
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgilerin Doğası", in: Sosyal Bilgilerin Doğası, Dönmez C., Akhan N. E., Yeşilbursa C.C, Sabancı O,. Ay. E., Eds., Pegem akademi, ANKARA, pp.1-152, 2013
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ekonomi Okuryazarlığı", Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar, Gençtürk E., Karatekin K., Ed., Pegem Akademi, ANKARA, ss.78-112, 2013
Akhan N.E. , "Sosyal Bilgiler Ve Ekonomi", Sosyal Bilgilerin Temelleri, Turan R.,Ulusoy K., Ed., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, ss.390-405, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi