Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sönmez N., Özcan B., "Türkiye’de İlkokulda Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel İncelemesi", Yaşadıkça Eğitim Dergisi, cilt.34, no.1, ss.1-27, 2020 (Link) (Özet)
Sönmez N., Koçyiğit Özyiğit M., Gürel Selimoğlu Ö., "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin Özel Eğitimde Öz-Yeterlik Algıları", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.484-505, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Alptekin S., "Teaching a Student with Poor Performance in Mathematics to Recall of Multiplication Facts Using Simultaneous Prompting with Systematic Review and Corrective Feedback", World Journal of Education, vol.10, no.3, pp.33-33, 2020 (Link)
Sönmez N., Alptekin S., Biçak B., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yeterliliklerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programının Etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.439-456, 2019 (Link)
Sönmez N., Alptekin S., Biçak B., "Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde öz-yeterlik algıları ve hizmetiçi eğitim gereksinimleri: Bir karma yöntem çalışması.", Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesi EÄŸitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.2270-2297, 2018 (Link)
Oğuz H., Sönmez N., "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Anne- Çocuk ve Baba-Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi ", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.19, pp.55-77, 2018 (Link)
Sönmez N., Biçak B., "Özel Gereksinimli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması", International Online Journal of Educational Sciences , vol.9, pp.156-173, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Akinci Z., Sönmez N., "Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizm Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.97-113, 2015 (Link)
Sönmez N., "Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuklara Geleneksel Yöntemle Tuvalet Kontrolü Kazandırma", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.10-11, 2014
Sönmez N., Aykut Ç., "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bir Çocuğa Annesi Tarafından Bağımsız Tuvalet Yapma Becerisinin Eş Zamanlı İpucu İle Kazandırılması", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.8, pp.1151-1171, 2011 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N. , "Annelere Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretme Becerilerinin Kazandırılması ", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.8, ss.159-178, 2009 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N. , "Eve Dayalı Aile Eğitimi Programı’Nın Zihinsel Engelli Çocukların Gündüz Tuvalet Kontrolünü Kazanmasına Ve Sürdürmelerine Etkisi", Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.7, ss.139-155, 2008 (Link) (Özet) (Abstract)
Sönmez N., Varol N., "Resim-İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri Ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.117-132, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akhan N.E. , Sönmez N., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik Özel Alan Yeterlilikleri", I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi I. International Congress of Human and Social Sciences Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 23 Kasım - 25 Aralık 2018, pp.832-849 (Link)
Gürel Selimoğlu Ö., Sönmez N., "Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Çocukların Sosyal Etkileşim-İletişim Becerilerine Yönelik Kanıta-Dayalı Erken Müdahalelerde Değişen Yaklaşımlara Genel Bir Bakış", 5th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1286-1287 (Link)
Sönmez N., Koçyiğit M., "Özel Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Dersinin Psikolojik Danışman Adaylarının Özel Eğitimde Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi", 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018), SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-1
Özcan B., Sönmez N., "TÜRKİYE’DE İLKOKUL DÖNEMİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ", 6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017 6'ıncı Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi- WCEIS 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.35-35 (Link)
Sönmez N., Alptekin S., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yeterliliklerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programı'nın Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitiminde Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi", Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2017, ss.192-192
Alptekin S., Sönmez N., "Matematik Performansı Düşük Bir Öğrenciye Çarpım Tablosunu Ezbere Söyleme Becerisinin Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (ICES/UEBK-2017) , ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.2917-2919 (Link)
Sönmez N., "Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Sorunlara İlişkin Görüşleri: Odak Grup Çalışması", Özel Eğitimde Öğretmen Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Spor” (ELMİS 2016), KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Mayıs 2016, pp.137-138 (Link) (Özet) (Abstract)
Alptekin S., Sönmez N., "Sınıfta oluşan problem davranışların azaltılmasında sosyal öykü ve uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesinin birlikte kullanımı: bir vaka çalışması", 25. ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.582-583
Oğuz H., Sönmez N., "Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Anne-Çocuk ve Baba- Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi", 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2016, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link) (Özet)
Sönmez N., Biçak B., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi", 2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.377-380 (Link)
Başpınar S., Sönmez N., " "Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanmış Okul Öncesi Eğitim Programlarında(1952-2013) Engelliler ve Engellilik Unsurlarına Yer Verilme Düzeyi ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulandığı Pilot Okullarda Farkındalık Çalışmaları"", 4. Uluslararasi Okul Oncesi Egitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, pp.279-279
Sönmez N., Biçak B., "Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması.", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Haziran 2014, ss.110-110
Sönmez N., "Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı (Bahip) Ve Geliştirilmesi", ULUSLARARASI KATILIMLI 1. ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN MÜDAHALE KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Şubat 2012, ss.1-1 (Özet)
Başpınar S., Sönmez N., "Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıflarında Karşılaştıkları Davranış Problemlerine Karşı Uyguladıkları Yöntem Ve Tekniklerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kumluca Örneği", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.63-63 (Özet)
Sönmez N., "Erken Müdahalede Değerlendirme Ekip Yaklaşımları ", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.206-206 (Özet)
Alptekin S., Sönmez N., "Otistik Çocuklar Eğitim Programinin Program Öğeleri Bakimindan Uygunluğunun Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2012, ss.124-124 (Özet)
Sönmez N., Kara Kaya S. , "Hafif Düzey Zihinsel Engelli Çocuklara Abaküs Kullanarak Zihinden Hesap Yapma Becerilerinin Öğretimi", 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-22 Ekim 2011, ss.118-118 (Özet)
Sönmez N., "Kaynaştırma Kavramı Kaynaştırma Uygulamaları ve Etkili Kaynaştırma İçin Yapılması Gerekenler", VIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 1998, ss.157-162
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sönmez N., "DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİ İLE MATEMATİK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ", Özel Eğitimde Matematik, Alptekin, S., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.333-380, 2019 (Link)
Sönmez N., "YANLIŞSIZ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İLE MATEMATİK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ", Özel Eğitimde Matematik, Alptekin, S., Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.421-456, 2019 (Link)
Sönmez N., "Toplumsal Uyum Becerilerinin Kazandırılmasında Kullanılan Öğretim Yöntemleri", Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi, "Avcıoğlu H.", Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.49-89, 2018 (Link)
Sönmez N., "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler", Özel Eğitim, Cavkaytar, A., Ed., Vize Yayıncılık, Ankara, ss.127-145, 2017 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Sönmez N., "Görme Engellilerde Tuvalet Eğitimi", Diger, ss.14-15, 2015
Sönmez N., "Görme Yetersizliği ve Otizmi Olan Çocuklar", Diger, ss.15-18, 2014
Çizel B., Sönmez N., Akinci Z., "ANTALYA’DA ENGELLİ TURİZMİNİN GELİŞİMİ İÇİN ARZ VE TALEP ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Diger, ss.87, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi