Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Rzazade H., Güzel F.Ö., Ehtiyar R., "The Evaluatıon of the Current Sıtuatıon of Relıgıous Tourısm in Azerbaıjan: A Qualıtatıve Research", Journal Of Awareness, vol.3, pp.427-446, 2019
Yildirim B., Güzel F.Ö., "Seyahat Acentelerinin Turist Rehberi Seçim Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi ile Değerlendirilmesi ", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.Basımda, ss.1-15, 2019
Şahin İ., Güzel F.Ö., "Local Culture Experience and Novelty Seeking: A Comparison on Istanbul and Antalya Tourism Destinations", PEOPLE: International Journal of Social Sciences, vol.4, pp.313-329, 2018 (Link)
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yağmur Y. , Erdem Ö. , Karasakal S. , Ünal C. , "An Exploratory Study on Destination Personality and Image of Antalya - Antalya’nın Destinasyon Kişiliği ve İmajına İlişkin Keşfedici Bir Araştırma", Journal of Yasar University, vol.13, pp.125-139, 2018
Şahin İ., Güzel F.Ö., "Components of Destination Experience: A Comparative Research on Antalya and İstanbul Destinations - Destinasyon Deneyimi Bileşenleri: Antalya ve İstanbul Destinasyonları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.29, ss.0-0, 2018
Altintaş V., Güzel F.Ö., "The Application Sustainable Energy Programmes on Travel Enterprises in the Concept of Sustainability: The Case of Travelife", International Journal of Applied Engineering Research , vol.13, pp.1305-1312, 2018
Güzel F.Ö., Güzel B., "The Influence of Films on Destination Attributes (DAs)for Arabian Tourists in Turkey", The International Journal of Business and Information (IJBI), vol.12, pp.209-243, 2017
Güzel F.Ö., Dörtyol İ.T., "Exploring the Multi-Sensory Based Memorable Tourism Experiences: A Study of Adam&Eve Hotel in Turkey", Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets , vol.2, pp.28-39, 2016
Güdekli İ.A., Ehtiyar V.R., Güzel F.Ö., Ersoy A., "Turizme Yönelik Tanıtım Afişlerinde İmge Olarak Kadın: Göstergebilimsel Bir Analiz"", Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , pp.138-158, 2016
Güzel F.Ö., Köroğlu Ö., "Turlarda Turistlerin Sergiledikleri Davranış Kalıplarının Belirlenmesi: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi,, no.4, pp.1-1, 2015
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yetimoğlu S., "Düşünsel Deneyim Boyutu Kapsamında Kültür Bilinci Oluşturma Aracı Olarak Müze Ziyaretleri ve Ziyaret Sonrası Davranışlara Etkisi", Akademik Bakış, ss.562-580, 2015 (Link)
Güzel F.Ö., Köroğlu Ö., "Turist Rehberlerinin Mesleklerine Yönelik Pozitif ve Negatif Yönlü Algılarının İçerik Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.155-174, 2015
Güzel F.Ö., "Marka Itibarını Korumada Sikâyet Takibi: Çevrimiçi Seyahat 2.0 Bilgi Kanallarında Bir Uygulama.", Internet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, no.1, pp.5-19, 2014
Güzel F.Ö., "Deneyimsel Kritik Değer Sürücülerinin Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimle Seyahat 2.0 Bilgi Kanallarına Yansıması: Tripadvisor.Com Üzerinde Bir İçerik Analizi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.10, ss.193-210, 2014
Güzel F.Ö., Türker A., Özaltın Türker G., "Bir Pazarlama Enstrümanı Olarak Rekreasyon Faaliyetlerinin Otellerin Web Sitelerinde Kullanımı: Antalya Destinasyonunda Bir Araştırma", İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, no.2, pp.1-15, 2014
Güzel F.Ö., "Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Oteller", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.7, ss.01-16, 2014
Büyüker İşler D., Güzel F.Ö., "Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.125-138, 2014
Köroğlu Ö. , Güzel F.Ö., "Determination Of Tourism Guiding Students’ Attitudes Toward Reading Habit", The Journal of International Social Research, no.7, pp.643-652, 2014
Atilla Gök G., Güzel F.Ö., Büyüker İşler D., "Relationship Of Emotional Display Rules And Job Oriented Attitudes: A Research On Tourist Guides", The International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT), no.3, pp.291-296, 2014
Köroğlu Ö. , Güzel F.Ö., "Visitor Perceptions Of The Role Of Tour Guides In Natural Resource Management And Sustainable Tourism", International Journal of Advances in Management and Economics, no.5, pp.1-8, 2014
Türker A. , Güzel F.Ö., Özaltın Türker G. , Duman F. , "Destinasyon Yönetimi Projesi Kapsamında Dalaman Havzasında Yer Alan Suya Dayalı Rekreasyon Faaliyetlerinin Markalaştırılması Önerisi", International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue , pp.53-69, 2014
Güzel F.Ö., "The Dimensions Of Tour Experience, Emotional Arousal, And Post-Experience Behaviors: A Research On Pamukkale In Turkey", Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.521-530, 2014
Güzel F.Ö., Papatya N. , "Deneyim Pazarlaması Ve Satın Alma Davranısları Sonrası Egilimlere Etkisi: Konaklama Isletmeleri Üzerinde Bir Arastırma", Uluslararası Hakemli Pazarlama Dergisi, vol.-, no.-, pp.1-22, 2014 (Link)
Güzel F.Ö., "Turizmin Vitrin Yüzleri: Profesyonel Turist Rehberleri - Güncel Rehber İstatistik Verileri, Yönetmelik Ve Söz Konusu Değişiklikler", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, no.622, ss.53-60, 2014
Türker A., Özaltın Türker G. , Güzel F.Ö., "Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Dalyan Destinasyonunun Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi", International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue, pp.70-86, 2014
Güzel F.Ö., Türker A., Şahin İ., "Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, ss.173-190, 2014
Güzel F.Ö., Köroğlu Ö. , "Turist Rehberlerinin Liderlik Ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doga Turları Üzerine Bir Arastırma", Gaziantep University Journal of Social Sciences,, no.2, pp.939-960, 2014
Güzel F.Ö., "Sosyo-Kültürel Açıdan Paradoks Yaratıcı Bir Sektör Olarak Turizm: Dalyan Destinasyonunda Sosyolojik Bir Çözümleme", Uluslararası Insani Bilimler Dergisi, no.1, pp.780-794, 2013
Papatya N., Papatya G. , Güzel F.Ö., "Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört Ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, no.19, pp.87-105, 2013
Güzel F.Ö., Atilla Gök G., Büyüker İşler D. , "Duygusal Emek Ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, no.3, pp.107-123, 2013
Köroğlu Ö., Güzel F.Ö., "Kültürel Degerlerin Destinasyon Imajına Etkisi: Eskisehir 2013 Türk Dünyası Kültür Baskentine Yönelik Bir Arastırma", Isletme Arastırmaları Dergisi, pp.191-209, 2013
Güzel F.Ö., "Duyu Tabanlı Pozitif Yüklü Duygu Ve Hislerin Satın Alma Sonrası Eğilimlere Etkisi:Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.24, ss.226-236, 2013
Güzel F.Ö., "Türkiye’Deki Hıristiyan Pazarı Değerlerinin Analizi Ve İnanç Tabanlı Pazarlama Kapsamında İlgili Pazarlara İletilmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, no.2, pp.133-141, 2012
Güzel F.Ö., "Rekabet Aracı Olarak Tasarım Faktörünün Duygu Aracılığıyla Hatırlanabilirlik Yaratma Etkisine Yönelik Bir Araştırma", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, no.2, pp.6-16, 2012
Güzel F.Ö., Papatya N. , "Duygusal Arayısların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz", Isletme arastırmaları Dergisi, vol.4, pp.109-125, 2012
Güzel F.Ö., "Kaynak Tabanlı Turizm Kapsamında Dogal Kaynakların Korunmasına Yönelik Dalyan Destinasyonunda Örnek Olay Incelemesi: Caretta Carettalar", Turizm ve Arastırma Dergisi, cilt.1, ss.1-1, 2012 (Link)
Güzel F.Ö., "Deneyim Pazarlamasını Zorunlu Kılan Temel Faktörler ", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.50, ss.108-112, 2011
Güzel F.Ö., "Türkiye’De Iç Turizm Pazarı Analizi Ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.127-144, 2011
Güzel F.Ö., "Turistik Ürün Çesitliligi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: Inanç Turizmi", Vizyoner Dergisi, ss.87-100, 2010
Güzel F.Ö., "Pazarlama Arastırmalarında Büyüyen Trend: Gizli Müsteri", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.49, ss.101-105, 2010
Güzel F.Ö., "Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun Herzberg Teorisine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Yaşar Üniversitesi Dergisi, no.5, pp. 3415- 3429, 2010
Güzel F.Ö., "Ülke Imajının Önemi Ve Türkiye’Nin Batı’Daki İmajı Üzerine Ampirik Bir Arastırma", Gazi Üniversitesi, Turizm ve Ticaret Dergisi, ss.143-159, 2009
Köroğlu Ö., Güzel F.Ö., "Tarihi Han Ve Kervansarayların Turizme Açılması Ve Tanıtılmasında Profesyonel Turist Rehberlerinin Önemi", Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, ss.66-71, 2008
Ertan A. , Güzel F.Ö., "Tarım Turizmi Kavramı Ve Isparta'Nın Tarım Turizmi Açısından Degerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-1, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sezerel H., Güzel F.Ö., "Gendered Experiences: Exploring the Feminine and Masculine Characteristics of Bangkok", The 11th Tourism Outlook Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 2-5 Ekim 2018, pp.0-0
Rzazade H., Güzel F.Ö., Ehtiyar R., "The Evaluation of the Current Situation of Religious Tourism in Azerbaijan: A Qualitative Research ", INTERNATİONAL CONFERENCE ON CULTURAL PARADIGMS AND RENOVATED AZERBAIJAN, Bakü, AZERBAYCAN, 15-18 Kasım 2018, ss.0-0
Güzel F.Ö., Keser E. , "Spiritual Tourism versus Religious Tourism: An Attempt to Create a Contemporary Theme", Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Delhi, HINDISTAN, 24-28 Eylül 2018, pp.0-0
Güzel B. , Güzel F.Ö., Keser E. , "The Management Issues in Sacred Places: The Case of Virgin Mary House In Turkey", Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Delhi, HINDISTAN, 24-28 Eylül 2018, pp.0-0
Güzel F.Ö., Mamaddova A., "Bakü Destinasyonunu Oluşturan Unsurların Keşfi", TURKCESS 2018, Bakü, AZERBAYCAN, 29-30 Haziran 2018, pp.0-0
Güzel F.Ö., Önesen F., "Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme", 2. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongre, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2018, pp.0-0
Güzel F.Ö., Şahin İ., "Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Türkiye’de Yaşanan Olumsuz Güncel Gelişmelerin Mesleğe Etkileri ve Çözüm Önerileri ", I. Turizm Rehberliği Kongresi, BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2018, ss.0-0
Köroğlu Ö., Güzel F.Ö., Ünal C., "Turist Rehberlerinin Rollerine Dayanan Metaforik Turist Algısı ", I. Turizm Rehberliği Kongresi , BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2018, ss.0-0
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yağmur Y., Erdem Ö. , Karasakal S. , Ünal C., "Antalya Destinasyon Kişiliğinin Keşfi Üzerine Nitel Bir Araştırma ", Uluslararası Antalya Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mart 2018, pp.0-0
Güdekli İ.A., Ehtiyar V.R., Güzel F.Ö., "Destinasyonların Sahneye Yansıyan Yüzü Filmler: Inferno Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz ", International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, pp.0-0
Özer Ö., Duman F., Güzel F.Ö., "Emotional Connection, Cognitive Engagement and Post-Experience Behaviours in Religious Site Visits: A Search on Mawlana Museum in Konya, Turkey", INTERNATIONAL RELIGIOUS TOURISM AND PILGRIMAGE CONFERENCE, Armeno, ITALYA, 28 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.0-0
Güzel F.Ö., Güzel B., "What Does Customer Expect From Islamic Hotels? An Evaluation On Halalbookıng.Com", 1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2017, pp.260-274
Şahin İ., Güzel F.Ö., "Local Culture Experience And Novelty Seeking: A Comparison On Istanbul And Antalya Tourism Destinations", 14th International Conference on Social Science and Humanities, Bangkok, TAYLAND, 18-19 Temmuz 2017, pp.36-37
Güzel B., Güzel F.Ö., "Evaluating the Resort Hotel Attributes via Online Guest Reviews", International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prag, CEK CUM., 30-31 Aralık 2016, pp.0-0
Güzel F.Ö., Ehtiyar V.R., Güdekli İ.A., "Terör Olaylarının Medya Üzerinden Turizme Etkisi: BBC Sultanahmet Terör Saldırısı Haberi Eleştirel Söylem Analizi", 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2016, pp.0-0
Önesen F., Güzel F.Ö., Gülmez M., "Profesyonel Turist Rehberliği (Ptr) Öğrencilerinin Yurt İçi Uygulama Gezisi ve Tur Rehberlerine İlişkin Algılarını Ölçmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma ", 17. Ulusal Turizm Kongresi , MUĞLA, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2016, ss.1480-1488
Güzel B. , Güzel F.Ö., "Bölge Deneyim Ekonomisine Katkı Sağlayan Expo 2016’ya Yönelik Ziyaretçi Değerlendirmeleri", 3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2016, pp.0-0
Güzel F.Ö., Güzel B., "The Influence of the Films on Destination Attributes", 3rd International Conference on Business, Information, and Tourism (ICBIT), Kuala Lumpur, MALEZYA, 3-5 Ağustos 2016, pp.1-1
Güzel F.Ö., Gülmez M., Bahtiyar D., "Sürdürülebilir Turizm Literatür İncelemesi: Prensipler ve Teknikler Kapsamında Ele Alınan Temel Konular (1990-2016)", II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2016, ss.430-445
Güzel F.Ö., Dörtyol İ.T., "Exploring The Multi Sensory Based Memorable Tourism Experiences: A Search On Adam&Eva Hotel In Turkey", Annual Paris Business Research Conference, Paris, FRANSA, 13-14 Ağustos 2015, pp.1-1
Güdekli İ.A., Ehtiyar V.R., Güzel F.Ö., Ersoy A., "Turizme Yönelik Tanıtım Afişlerinde İmge Olarak KADIN: Göstergebilimsel Bir Analiz", 16.Ulusal Turizm Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 12-14 Kasım 2015, ss.1-1
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yetimoğlu S., "The Physical Environment Clues in Religious Tourism Site: Following the Hints in Mevlana Museum in Turkey ", INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURAL TOURIST ROUTES IN A CREATIVE AND INNOVATIVE SOCIETY, Jaca, ISPANYA, 26-29 Kasım 2015, pp.1-1
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yetimoğlu S., "Düşünsel Deneyim Boyutu Kapsamında Kültür Bilinci Oluşturma Aracı Olarak Müze Ziyaretleri Ve Ziyaret Sonrası Davranışlara Etkisi", Türkiye’de Müzecilik: Yeni Kavram ve Uygulamalar - Müzecilik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, ss.0-0
Gülmez M., Güzel F.Ö., Bideci Ç. , Bideci M. , "Destinasyonların Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi: Adrasan Üzerinde Bir Durum Çalışması", I.Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2015, ss.1-1
Güzel F.Ö., Altıntaş V., "Sürdürülebilirlik Kapsamında Seyahat İşletmelerine Yönelik Sertifika Programlarının Uygulanması: Travelife Örneği", Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizmz Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 13-17 Mayıs 2015, ss.0-0
Bideci Ç., Bideci M. , Güzel F.Ö., "Sürdürülebilirlik Bağlamında Turistik Ortamlar İçin Kuram Önerisi: Sosyal Alış-Veriş Kuramı", I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.0-0
Atilla Gök G. , Güzel F.Ö., Büyüker İşler D., "Relationship Of Emotional Display Rules And Job Oriented Attitudes: A Research On Tourist Guides", International Journal of Arts and Sciences(IJAS) Conference, PRAG, CEK CUM., 17-19 Nisan 2014, pp.1-1
Güzel F.Ö., Türker A. , Özaltın Türker G., "The Usage Of The Recreation Activities On The Hotels Web Sites As A Marketing Instrument: A Research In Antalya Destination", 1.International Sports Science Tourism and Recreation Students Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.0-0
Türker A., Güzel F.Ö., Özaltın Türker G., Duman F. , "A Proposal Of Branding Water-Based Recreational Activities Within The Destination Management Project In The Dalaman Basın", 1.International Sports Science Tourism and Recreation Students Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.0-0
Özaltın Türker G. , Türker A., Güzel F.Ö., "The Evaluation Of The Recreation Potential Of Dalyan Destination Within The Tourism Product Diversification", 1.International Sports Science Tourism and Recreation Students Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, pp.0-0
Güzel F.Ö., "The Dimensions Of Tour Experience, Emotional Arousal, And Postexperience Behaviors: A Research On Pamukkale In Turkey", 10thInternational Strategic Management Conference, Roma, ITALYA, 18-21 Haziran 2014, pp.1-1
Güzel F.Ö., Özer Ö., Büyüker İşler D. , "The Emotional Connection, Cognitive Engagement And Post-Experience Behaviors In Religious Site Visits: A Search On Mausoleum Of Khoja Ahmed Yasawi In Kazakhstan", Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference, Macaristan , MACARISTAN, 18-21 Haziran 2014, pp.1-1
Güzel F.Ö., Türker A., Şahin İ., " Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2014, ss.0-0
Güzel F.Ö., Özer Ö., "As A Conceptual Proposal For Spiritual Searching With Tourism Marketing Perspective: Mawlana Camps In Konya", The International Conference on ReligiousTourism and Tolerance, KONYA, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2014, pp.1-1
Köroğlu Ö., Güzel F.Ö., "Visitor Perceptions Of The Role Of Tour Guides In Natural Resource Management And Sustainable Tourism", International Conference Management, Leadershıp and Innovation Towards A Better Changing World, Bükreş, ROMANYA, 17 Eylül 2015 - 20 Eylül 2013, pp.0-0
Güzel F.Ö., Köroğlu Ö., "Turistlerin Milliyet Bazında Davranış Kalıplarının Ve Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma", 14. Ulusal Turizm Kongresi, Erciyes Üniversitesi,, KAYSERİ, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2013, ss.0-0
Güzel F.Ö., "Müşteri Yönetimli Marka İtibarını Koruma Yöneliminde Çevrimiçi Seyahat 2.0 Bilgi Kanallarında Şikayet Takibinin Önemi", 13. Ulusal Turizm Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2012, ss.0-0
Türker A. , Özaltın Türker G. , Güzel F.Ö., "Ağızdan Ağıza İletişimin Ülke İmajı Üzerindeki Etkisi", 13. Ulusal Turizm Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2012, ss.0-0
Türker A., Güzel F.Ö., Özaltın Türker G., "Turizm Aktörü Olarak Profesyonel Turist Rehberlerinin Türkiye’Deki Rehberlik Eğitim Sistemine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup Çalışması", Turizm Eğitimi Konferans/Workshop, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2012, ss.0-0
Köroğlu A., Güzel F.Ö., "Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolünü Belirlemeye Yönelik Alman Turistler Üzerinde Bir Araştırma", 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2007, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güzel F.Ö., Sariyildiz A. , "From Spiritualism to a New Paradigm in Tourism: Spiritual Tourism and Motivations", in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management, Yakuq M. Razaq R. , Eds., Yayın Aşamasında, Sheffield, pp.0-0, 2019
Güzel F.Ö., Şahin İ., Yetimoğlu S., "Managing the Physical Environment of the Sacred Tourist Destinations", in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management,, Yakuq M. Razaq R, Eds., Sheffield Academic Press , Sheffield, pp.0-0, 2019
Güdekli İ.A., Güzel F.Ö., Ehtiyar V.R., "Films as the Reflecting Face of the Destinations within the Context of Marketing: A Semiological Analysis on Inferno Film", in: Actual Communication Studies, Tüfekci, Ö. K. (ed.), Eds., Strategic Researches Academy (SRA) Academic Press Publishing, Vienna, pp.1-14, 2018
Güzel F.Ö., Şahin İ., "Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Türkiye’de Yaşanan Olumsuz Güncel Gelişmelerin Mesleğe Etkileri ve Çözüm Önerileri", Turist Rehberliğinde Güncel Araştırmalar , Hacıoğlu N. Avcıkurt C. Kılıç A. Ulusoy H. , Ed., Detay Yayıncılık , Ankara, ss.427-445, 2018
Güzel F.Ö., "Kuşakların Değişen Ruhu: Milenyum (Y) Kuşağı Turistlerini Anlamak ve Çözümlemek", Kus¸ak Kavramına Disiplinler Arası Bakıs¸ - 2, Özkoç H. Bayraktaroğlu F. , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.0-0, 2018
Şahin İ., Güzel F.Ö., "Turizmde Deneyimsel Pazarlamanın Çıktısı: Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri", Boş Zaman, Seyahat Ve Güncel Turizm Eğilimleri, Sezerel H. Akdu U., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.0-0, 2018
Güzel F.Ö., Sariyildiz A. , "İnanç Turizminden Seküler Olarak Spiritüalizme Yöneliş: Spiritüel Turizm Üzerine Bir İnceleme", Boş Zaman, Seyahat Ve Güncel Turizm Eğilimleri, Sezerel H. Akdu U., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.0-0, 2018
Köroğlu Ö., Güzel F.Ö., Ünal C., "Turist Rehberlerinin Rollerine Dayanan Metaforik Turist Algısı", Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar , Hacıoğlu N. Avcıkurt C. Kılıç A. Ulusoy H. , Ed., Detay Yayıncılık , Ankara , ss.307-326, 2018
Güzel F.Ö., Sezerel H., "Intercultural Competence of Tour Guides: An Evaluation of the Process Model of Intercultural Competence", in: Developments in Social Sciences, Efe R, Penkova R, Wendt J, Saparov K, Berdenov J, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.433-446, 2017
Şahin İ., Güzel F.Ö., "Turist Rehberliğinde Duygusal Zeka", Turist Rehberliği Araştırmaları: Öngörüler ve Uygulamalar, Güzel Ö. Altıntaş V. Sahin İ., Ed., Detay Yayıncılık , Ankara, ss.215-235, 2017
Güzel F.Ö., Altintaş V. , Şahin İ., Ed., "Turist Rehberliği Araştırmaları: Öngörüler ve Uygulamalar", Detay Yayıncılık, ANKARA, 2017
Güzel F.Ö., Güzel B., "Etkinlik Pazarlaması", Kongre ve Etkinlik Yönetimi , Özel, Ç. H. ve Sezerel, H. , Ed., Anadolu Üniversitesi Açık Akademi Yayınları, Eşkişehir, ss.0-0, 2017
Güzel F.Ö., "Experience-Based Service Design", in: THE HANDBOOK OF MANAGING AND MARKETING TOURISM EXPERIENCES, Sotiriadis, M. Gürsoy, D. , Eds., Emrald Group Publishing, ABD, pp.1-15, 2016
Güzel F.Ö., Gromova E., "Wine Tourism ", in: Global Issues and Trends in Tourism , Avcıkurt, C. Dinu, M. Hacıoğlu, N. Efe, R. Soykan, A. Tetik, N. , Eds., St. Kliment Ohridski University Press , Sofia, pp.383-395, 2016
DİĞER YAYINLAR
Aybar D.H., Çizel B., Çizel R., Aksoy B., Koçanci M., Gülmez M., et al.,"Ortadoğu'dan Göçün Türkiye Üzerindeki Etkileri Raporu", Diger, ss.8-87, 2018 (Link)
Aksu A. , Gülmez M. , Güzel F.Ö., "TUROFED Turizm Raporu", Teknik Rapor, ss.1-120, 2017
Aksu A., Gülmez M., Güzel F.Ö., "Turofed Turizm Raporu 2", Teknik Rapor, ss.1-90, 2016
Aksu A., Gülmez M. , Güzel F.Ö., "TUROFED Turizm Raporu 1", Teknik Rapor, ss.1-90, 2016
Aksu A., Gülmez M., Güzel F.Ö., "TÜROFED Turizm Raporu 1", Teknik Rapor, ss.1-90, 2015
Aksu A., Gülmez M. , Güzel F.Ö., "TUROFED Turizm Raporu 2", Teknik Rapor, ss.1-90, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi