Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Burak S., "Self-efficacy of pre-school and primary school pre-service teachers in musical ability and music teaching", International Journal Of Music Education, vol.37, pp.257-271, 2019
Özmenteş S., "Motivation for Instrument Education: A Study with the Perspectives of Expectancy-Value and Flow Theories", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.55, pp.123-136, 2014 (Link)
Özmenteş S., "The Relationships Between Home Musical Environments, Attitudes Towards Music Lessons and Personal Variables of Elementary School Students", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.53-66, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atabek O., Burak S., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.444-464, 2019 (Link)
Burak S., Atabek O., "Association of Career Satisfaction with Stress and Depression: The Case of Preservice Music Teachers", Journal of Education and Learning, vol.8, pp.125-135, 2019 (Link)
Burak S., Saka D., "Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Dersi Yüklemeleri ile OkulTükenmişlikleri Arasındaki İlişkiler", , 2018
Burak S., Erdoğan Ş., "Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri", İlköğretim Online, 2018
İnci U., Burak S., "MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ (ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ)", EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, pp.453-464, 2017
Burak S., Çelik M., "1-4. Sınıflar Öğretmen Klavuz Kitabındaki Konuların Ritimsel Etkinlikler Boyutunda İncelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.77-83, 2017
Saka D., Özmenteş S., "Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimindeki başarı ve başarısızlıklarına yönelik yüklemeleri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, no.3, ss.340-353, 2016 (Link)
Saka D., Burak S., "Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimindeki başarı ve başarısızlıklarına yönelik yüklemeleri", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016
Burak S., "Elementary School Students Opinions about Music Lessons and the Songs in the Music Books", Turkish Online Journal of Educational Technology, 2016
Özmenteş S., "Elementary School Students’ Opinions about Music Lessons and the Songs in the Music Books", The Turkish Online Journal of Educational Technology, pp.863-868, 2016 (Link)
Burak S., Özmenteş G., Seban D., "ORFF SCHULWERK UYGULAMALARININ OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.187-212, 2015
Özmenteş S., "Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretiminde etkili öğretmen özelliklerine yönelik algıları", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, no.1, pp.67-80, 2014 (Link)
Özmenteş S., "Çalgı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kullandıkları çalışma taktikleri", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.439-453, 2013 (Link)
Özmenteş S., "Çalgı Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu ve Performans", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.., no.2, ss.320-331, 2013 (Link)
Özmenteş S., "İlköğretim öğrencilerinin müzik derslerindeki başarı ve başarısızlıklarının nedenlerine yönelik inançlar", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.139-156, 2013 (Link)
Özmenteş S., "Çalgı Eğitiminde Güdü ve Performans İlişkisi", Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, no.2, pp.47-56, 2012 (Link)
Özmenteş S., "İlköğretim Müzik Eğitiminde Yükleme Kuramı Perspektifinde Nitel Bir İnceleme", International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, no.2, pp.91-101, 2012 (Link)
Özmenteş S., "Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, no.1, pp.30-36, 2011 (Link)
Özmenteş S., "Çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitimi yaklaşımlarının karşılaştırılması,", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, pp.451-467, 2011 (Link)
Özmenteş G., Burak S., "Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum Bireysel Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
Burak S., Özmenteş G., "Çalgı Eğitiminde Müzik Yeteneğine İlişkin Özyeterlik ve Kişisel Özellikler Arasındaki İlişkiler", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.92-100, 2008
Özmenteş S., "Çalgı Eğitimnde Özdüzenlemeli Öğrenme Taktikleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.157-175, 2008 (Link)
Özmenteş S., "Çalgı Çalışma Sürecinde Özdüzenlemeli Öğrenme", Milli Eğitim, cilt.37, no.., ss.124-138, 2008 (Link)
Özmenteş S., "B.E.F. Müzik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ve Yüksek Lisans Programı İle İlgili Görüşleri ", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, no.., ss.247-255, 2005 (Link)
Özmenteş S., Aydar Ç.A., "Anadolu Güzel sanatlar Liseleri Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri", Çağdaş Eğitim, cilt.30, no.., ss.17-22, 2005 (Link)
Özmenteş S., "Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencilerinin Çalgı Eğitimindeki Sorunları ve Kişisel Özellikleri Arasındaki İlişkiler", Milli Eğitim, cilt.33, no.., ss.134-142, 2005 (Link)
Özmenteş S., "Müzik Eğitiminin Boyutları ve Çalgı Eğitimi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.., pp.89-98, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Burak S., Atabek O., Orhon G., "Relationships between musical behaviors and psychological status of teacher candidates", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.2884-2886 (Link)
Orhon G., Atabek O., Burak S., "Relationships between pedagogical formation students’ humor styles, coping with humor and their stress, anxiety and depression", 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE, , vol.2018, pp.2303-2038
Atabek O., Orhon G., Burak S., "Psychological opportunities in pedagogical formation training", 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE, , vol.2018, pp.3370-3373
Burak S., Atasever C., "Orff Eğitiminin Çocuk Gelişimi Önlisans Öğrencilerinin Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Düzeylerine Etkisi", International EJERCongress 2018, Antalya, TÜRKIYE, , pp.919-922
Burak S., Atabek O., Orhon G., "Relationships between musical behaviors and psychological status of teacher candidates", 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, TÜRKIYE, , vol.2018, pp.199-205
Orhon G., Atabek O., Burak S., "Psychological Opportunities in Pedagocical Formation Training", 27th International Conference on Educational Sciences, ,
İnci U., Burak S., "Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri (Antalya İli Örneği)", 9th International Congress on New Trends in Education, ,
Burak S., "The Perceptions of Music Teacher Candidates about Effective Music Teacher Charecteristics", 9th World Conference of Educational Sciences, ,
Burak S., Çelik M., "1-4. Sınıflar Müzik Dersi Öğretmen Klavuz Kitabının Ritimsel Etkinlikler Boyutunda İncelenmesi", 7th World Congress on Educational and Instructional Studies, ,
Burak S., Varlik Özsoy E., "Müzisyenlerde Özdüzenlemeli Öğrenme, Prefrontal İşlevler ve Bilgece Farkindalik Düzeyi Ilişkiler", V. International Eurasian Educational Research Congress pp.127-133, , , pp.127-133
Adızel F., Özmenteş S., "Lisans öğrencilerinin çalgı derslerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi", International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Üsküp, MAKEDONYA, 1-5 Ekim 2016, pp.515-520
Özmenteş S., "Relationships between Daily Practice Time, Attributions and Performance Level in Instrument Education", World Conference on Educational Sciences, Roma, ITALYA, 4 Şubat 2012 - 6 Şubat 2016, no.46, pp.3141-3145 (Link)
Topoğlu O., Burak S., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri", Müzed Bölge Konferansı, ,
Topoğlu O., Özmenteş S., "Müzik öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri,", , Müzed Bölge Konferansı İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2014, ss.403-407
Özmenteş S., "Pre-School Teachers' Implications about the Rhythm Applications in MUsic Lessons", World Conference on Learning, Teaching and Administration, Kahire, MISIR, 9-11 Ekim 2010, no.9, pp.255-259 (Link)
Özmenteş S., "Preschool and Elementary SchoolPre-Service Teachers' Learning Outcomes for Music", World Conference on Learning, Teaching and Administiration, Kahire, MISIR, 9-11 Ekim 2010, no.9, pp.444-449 (Link)
Özmenteş S., "İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki MüZiksel Ortamları ve Müzik Dersine Yönelik Tutumları(Antalya İli Örneği)", 8th European Association for Music in Schools Congress, BOLU, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2010, vol.., no.3, pp.381-387 (Link)
Özmenteş S., "Effective Learning in Instrument Practice", The 1st International Conference of Living Theorists “Howard Gardner”, BURDUR, TÜRKIYE, 23-24 Mayıs 2009, pp.64-64
Özmenteş S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri", Eğitimde Yeni Yönelimler–5, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu,, ANKARA, TÜRKIYE, 4-4 Nisan 2009, ss.161-166
Özmenteş S., Özmenteş G., "Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi", Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Nisan 2009, cilt.., no.237, ss.727-740 (Link)
Özmenteş S., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri", Eğitimde Yeni Yönelimler-5, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 9-9 Nisan 2008, cilt.., no.., ss.161-165 (Link)
Özmenteş S., "The Relationships Between Self Regulated Learning in InstrumentPractice, Personal Variables and Performance.", International Conference on Educational Sciences, Gazi Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 18-20 Haziran 2008, no.3, pp.1536-1541 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atabek O., Burak S., "Sorunlu internet kullanımı, çalgı çalışma süresi ve çalgı başarısı", in: Eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar, Sönmez, A. K., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.89-110, 2020 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Burak S, "Koro Yönetimi ", Şeflik Performansı, Koro Konserinde Şeflik, Kasım-2007.
Burak S, "Koro Yönetimi ", Şeflik Performansı, Koro Konserinde Şeflik, Kasım-2006.
Burak S, "BEF Akademik Orkestrası Konseri ", Çalgı Performansı, Orkestra Eşliğinde Solistlik, Mayıs-2003.
Burak S, "İzmir Gençlik Oda Orkestrası konseri ", Çalgı Performansı, Orkestra Eşliğinde Solistlik, Mayıs-1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi