Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Filiz Ş., "İslamcılıktan "Yeni" Muhafazakarlığa: Gülen Örgütünden Işid'e Neo-Oryantalizmin Felsefi Öyküsü", 1923 Historia Tarih ve Kültür dergisi, cilt.3, no.2458-8121, ss.170-188, 2017 (Link)
Filiz Ş., "Sanat terapisinin Felsefi Boyutları", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.VI, ss.169-183, 2016 (Link)
Filiz Ş., "İslam Tarihinde Ve İslami Doktrinde Zalime Ve Baskıya Karşı İsyan", Teori, ss.47-62, 2011 (Link)
Filiz Ş., "Muslihu'D-Din El-Lari Ve Hareket Risalesi", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.69-81, 2007 (Link)
Filiz Ş., Uluç T., "1950 Sonrası Türk Düşüncesinin Kapsam Ve Sınırları", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.2006/1, no.1306-4223, pp.51-80, 2006 (Link)
Filiz Ş., "Tarih Felsefesi Açısından İslam Felsefesi Tarihi Ve Muntehab Sıvanu'L-Hıkme", Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.2006/2, no.1306-4223, pp.43-75, 2006 (Link)
Filiz Ş., "Mevlana’Da Şehirlilik, Mistisizm Ve Türklük", Türkiye Günlüğü Dergisi, ss.85-98, 2005
Filiz Ş., "Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi", Bilimname II, ss.119-131, 2003
Filiz Ş., "Kutadgu Bilig Etiğinde İnsan, Eleştirel Bir Yaklaşım", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.251-278, 2002
Filiz Ş., "Ihvan-I Safa(X. Yy)'Ya Göre İnsanın Biyolojik Ve Psikolojik Yapısı", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.101-125, 2001 (Link)
Filiz Ş., "Abu Hayyan Al-Tawhidi’S Philosophy Of “Nafs”", Tabula Rasa-Felsefe&Teoloji, ss.83-95, 2001
Filiz Ş., "A Fictive Separation: Sacred And Profane The Unity Of Spirituality And Materiality From Islamic Perspective.", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.141-155, 2000 (Link)
Filiz Ş., "İslam Felsefesinde Tanrı Anlayışı Karşısında Bireyin Konumu Problemi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.XL, ss.223-243, 1999
Filiz Ş., "Kelimelerle Dünya Arasındaki İlişkinin Felsefe Analizi", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.121-140, 1999
Filiz Ş., "Etiquette Of Life In Islam", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.351-358, 1997
Filiz Ş., "Al-Konawi’S Manuscript Named “Nusus” And His Doctrine Of Unification", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.223-233, 1996
Filiz Ş., " Yunus Emre Ve Tasavvuf Felsefesi", Diyanet İlmi Dergi, cilt.31, ss.53-70, 1995
Filiz Ş., "Hacı Bektaş-I Veli Ve Bektaşiliğin Mahiyeti", Diyanet İlmi Dergi, cilt.30, ss.57-76, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Filiz Ş., "Bilgi- İnanç Bağlamında Farabi’Nin Bilgi Felsefesi", Uluslararası Farabi Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.15-
Filiz Ş., "A. Humanist Muslim Philosopher Abu Hayyan Al-Tawhidi. ????? ? ??????????? : ?????????????? ??????????? ( K 140 ????? ???????????? ?????? )", Uluslar arası Kongre teblikleri. II Bölüm, KIRGIZISTAN, - , pp.110- (Link)
Filiz Ş., "Erol Güngör Ve Türk Düşüncesi", Milli Kültürler ve Küreselleşme. Erol Güngör’ün Hatırasına Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları 6. c. İlmi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , pp.145-
Filiz Ş., "Turkish Enlightment in the Context of Theory and Action: Akhi Evren and Reason (Akhilik)", "AVRASYA TARİHİ MİRASI: ANTİKLERDEN MODERN DÖNEME TARİHİ DEVAM" Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferansı Bildirileri MALZEMELERİN TOPLANMASI Uluslararası bilimsel-pratik konferans "AVRASYA TARİHİ MİRAS: TARİH SINIRLARI - KAYNAKLARDAN MODERNİTE", Nursultan, KAZAKISTAN, 18 Nisan 2019 - 20 Nisan 2020, pp.303-314 (Link)
Filiz Ş., "İslam Rönesans'ı ya da Farabicilik çağını Açan Türk Filozofu Farabi", ??-?????? ???????? I ??????????? ?????? ???????????» ???? ??????????? ?????????????? ??????????? ?????? – ???-??????: «Bilimórk?niet?» ?????? ???????????? ??????-??????? ????????», 2020 ?., Astana, KAZAKISTAN, 20-22 Şubat 2020, vol.1, no.154 ?. ???????, pp.39-74
Filiz Ş., "Hastalıktan "Sağlıklı Acı"ya: Çaağımızda Felsefi Sağaltımın Yeri", International Conference; The West of the East, The East of The West, Praha, CEK CUM., 4-6 Temmuz 2017, pp.150-160 (Link)
Filiz Ş., "Felsefi danışmanlık ve Rehberliğin Eğitimdeki Rolü", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, pp.1641-1652
Filiz Ş., "Ahlak ile sanatın Ayrımlaşması Sorununun Eğitime Etkisi", 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Arts and History of Science, MUĞLA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, pp.1652-1666
Filiz Ş., "Din Ve Özgürlük", Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Ocak 2012, vol.1, pp.238-252 (Link)
Filiz Ş., "Ziya Gökalp Ve 'Küçük Mecmua'Sı", Bir Fikir Hareketinin Yüzyılı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2012, pp.41-49
Filiz Ş., "Tesettür Sorunu Bağlamında Türkiye'De Kadının Dünü, Bugünü", Türkiye ve Azerbaycanda Demokratiye ve İkiterefli Münasibetler Haqqında Debatlar, Baku, AZERBAYCAN, 20-23 Nisan 2012, no.978-9952-26-341-1, pp.166-194
Filiz Ş., "İnanç Ve Sözlü Kültür Bağlamında Dilin Yetersizliği Sorunu", International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, İZMİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2012, pp.1619-1627
Filiz Ş., "Halk Masalları Ve Hikayelerinde İslam Öncesi Ve Sonrası Türk Kültürünün Temel Unsurları-"Ziya Gökalp'In Küçük Mecmuası Örneği"", 8th International Turkish Folklore Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2011, pp.12-24
Filiz Ş., "Metafizik Ve Ahlak Bağlamında Ebu Hayyan Et-Tevhidi'Nin İnsan Felsefesi", İslam Felsefesinin Özgünlüğü, ANKARA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2006, ss.87-99 (Link)
Filiz Ş., "Ülkemizde Dini Arayışlar", Uluslararası Avrupa Birliği Şurası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2000, vol.I, pp.362-381
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Filiz Ş., "Felsefi Sağaltım", Pales, İSTANBUL, 2018 (Link)
Filiz Ş., "Karl Jaspers’da Felsefi Sağaltımın Fenomenolojik Sınırları", in: Düşünce Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, M. Nesim Doru-Ömer Bozkurt, Eds., Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.137-157, 2017 (Link)
Filiz Ş., "Konuşma sanatı", Çeviri, Omega, İSTANBUL, 2017 (Link)
Filiz Ş., "Yaşar Nuri Usturası", Türkiye'nin Hocası Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk Anısına, Öztürk M.T., Ed., Yeni Boyut, İstanbul, ss.239-258, 2017 (Link)
Filiz Ş., "Analitik Felsefeye Giriş", Çeviri, Adres yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
Filiz Ş., "Tarikat, Cemaat, Kadın-Neo-Oryantalizmin Kadın Üzerinden Egemenlik Arayışı ve Siyasal İslamcılık", Say Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Filiz Ş., "İslam Ve Felsefe", Saykitap, İSTANBUL, 2014 (Link)
Filiz Ş., "İslam Felsefesi Tasavvuf Ve Kelamına Giriş", Çeviri, İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2014 (Link)
Filiz Ş., "Etkili Ve Güzel Konuşmanın İpuçları Konuşma Sanatı", Çeviri, Omega yayınları, İSTANBUL, 2014 (Link)
Filiz Ş., "On The Subject Of "Being Covered"- Women'S Past And Present In Turkey", in: Debates on Democratic Development and Biliteral Relations Azerbaijan and Turkey, Alieva Leila., Mehtiyev E., Eds., Qanun Naşriyyatı, Baku, pp.142-166-, 2012
Filiz Ş., "Din Ve Laiklik", Aydınlanma Yürüyüşünde Bahriye Üçok, Sarıhan Ş., Ed., Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ankara, ss.161-171-, 2010 (Link)
Filiz Ş., "Ziya Gökalp-Küçük Mecmua (I-Iii)", Çeviri, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, ANTALYA, 2009
Filiz Ş., "Başörtüsü Söyleminin Dinsel Temelsizliği Ve İslam Felsefesi Açısından Eleştirisi", Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, ANTALYA, 2008
Filiz Ş., Sünter E., "Sömürgeci Dincilik", Fel-Us, KONYA, 2008
Filiz Ş., Güz N. , Akgün B. , Arabacı C., Damlapınar Z., Işık M., Çakır H., "Ahlek Felsefesi Açısından Medya Ve Siyaset İlişkileri", Medya ve Siyaset, Damlapınar Z., Ed., Eğitim Kitabevi, Konya, ss.30-40-, 2008 (Link)
Filiz Ş., Yetkin Ç. , Şener C. , "Din Ve Laiklik", Atatürk, Din ve Laiklik, Yetkin Ç., Ed., Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 978-994402193-7, ss.25-55-, 2008
Filiz Ş., "Siyaset Ve Tarikat Gölgesinde Din Ve Kadın", Aydın Toplum yayınevi, ANKARA, 2008
Filiz Ş., "Muhasibi'Nin Ahlak Felsefesi", Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, Kaymakcan R., Uyanık M., Ed., DEM Yayınları, İstanbul, ss.189-213-, 2007 (Link)
Filiz Ş., "Between Slumber And Awekening", in: Contemporary Islamic Thought, Ibrahim M. Abu-Rabi', Eds., The Blackwell Publishing, New York, pp.328-338-, 2006 (Link)
Filiz Ş., "Contemporary Turkish Thought", in: Contemporary Islamic Thought, Ibrahim M. Abu-Rabi', Eds., The Blackwell Companion Publishing, New York, pp.23-39-, 2006 (Link)
Filiz Ş., "Yahya B. 'Adi (283/893-364/974)", Süryaniler ve Süryanilik I-IV, Taşğın A., Tanrıverdi E., Seyfeli C., Ed., Orient Yayınları, Ankara, ss.193-209-, 2005 (Link)
Filiz Ş., "Farabi", İnsan yayınları, İSTANBUL, 2005 (Link)
Filiz Ş., "Er-Riaye Li-Hukukillah", Klasik Tasavvuf Kaynakları I, Çınar A., Ed., Suf Yayınları, Ankara, ss.9-29-, 2003 (Link)
Filiz Ş., "İslam Felsefesi Kelamı Ve Tasavvufuna Giriş", Çeviri, İnsan Yayınları, İSTANBUL, 2002 (Link)
Filiz Ş., Harmancı M., "Felsefi Çözümlemelerde Yöntem", Çeviri, Kökler, KONYA, 2002 (Link)
Filiz Ş., "İlk İslam Hümanistleri", 11 Eylül ve Bilim ve Ütopya Kitaplığı, KONYA, 2002
Filiz Ş., "Ahlakın Akli Ve İnsani Temeli", Çizgi Kitabevi, KONYA, 1998
Filiz Ş., Küçük H., "Er-Riaye Haris El-Muhasibi", Çeviri, İnsan yayınları, İSTANBUL, 1998 (Link)
Filiz Ş., "İslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri", İnsan Yayınları ve Saykitap, İSTANBUL, 1995 (Link)
Filiz Ş., "Hint Ve İslam Felsefesi", Çeviri, Kamer Vakfı, ANKARA, 1993
DİĞER YAYINLAR
Filiz Ş., "", , ss.,
Filiz Ş., "Kuluçkadaki İhanet", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Ülkemizde Felsefeye Karşı Cahilane ve Kasıtlı Bir Tavır Var", Diger, ss.1-8, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Tüm Cemaatler Fetö Adayıdır", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Aydınlıkçı Türk Filozofu", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Ortak Hedefleri Cumhuriyet'i Yıkmak", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Varacağı Yer Cinayet Şebekesi", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Işid Arap Kabile Yapısının Yeniden Diriltilmesidir", Diger, ss.1-10, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Röportaj", Diger, ss.7, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Devletler Dinsiz Yaşar Ama İdeolojisiz Yaşayamaz", Diger, ss.1-7, 2016 (Link)
Filiz Ş., ""Kutlu Doğum" Fetö Kalpazanlığı", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "Bilime 'Cübbeli' Kin", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Filiz Ş., "İnsanlığa Düşmanlık", Diger, ss.1, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi