Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Agirdag O., Yazici Z., Sierens S., "Trends in pre-school enrolment in Turkey: unequal access and differential consequences", COMPARATIVE EDUCATION, vol.51, pp.537-554, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yüksel B., Yazici Z., "Öğretmen Adaylarının Çocuk Katılım Hakkına İlişkin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.457-457, 2019 (Link)
Yazici Z., İlter B., "Viewpoints of Foreign Language Teaching at Early Childhood Period (Antalya Case)", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, pp.438-453, 2018 (Link)
Yazici Z., Tekerci H., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mentor Öğretmen Algısı", Route Educational and Social Science Journal, vol.4, pp.156-166, 2017 (Link)
Çetintaş B.G., Yazici Z., "Erken Çocukluk Döneminde Anaokulu ve Anasınıflarında İki Dilli Eğitim Uygulamaları ve Deneyimleri Üzerine Öğretmen Görüşleri ", Mediterranean Journal of Humanities, vol.VI, pp.174-187, 2016 (Link)
Yazici Z., " SOCIAL LONELINESS IN YOUNG CHILDREN", ACED International Journal of Family, Child and Education, no.9, pp.14-26, 2016 (Link)
Taştepe T., Başbay M., Yazici Z., "Kent Merkezlerindeki Ekolojik Çocuk Oyun Alanlarının Mekansal Açıdan İncelenmesi: Ankara-Antalya Örneği", JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.85-95, 2016 (Link)
Yazici Z., "The Examination Of Pre-School Teachers' Towards Liking Of Children", Procedia - Social and Behavioral Sciences., vol.116, pp.172-176, 2014 (Link)
Yazici Z., "Family Interaction In Multicultural Environment:Turkish Immigrant Family Case”, ", International Journal of Academic Research Part B/ Social Sciences and Humanities,, vol.5, pp.420-423, 2013 (Link)
Yazici Z., Duyan V., Gelbal S., "Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği’nin 60-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması. ", Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.24, pp.45-58, 2013 (Link)
Yazici Z., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimlerinin İncelenmesi. ,/2, (2013), DOI: 10. ISSN: 2146-4812, e-ISSN: 2148-144X. ", Mediterranean Journal of Humanities(Akdeniz İnsan Bilimleri Dergisi), vol. III, no.13114/MJH/, pp.279-286 , 2013 (Link)
Yazici Z., "İki Dillilik Bağlamında Okul Öncesi Eğitimde Türkçenin Öğretimi” ", Eğitimci, Öğretmen Dergisi, , ss.29-39, 2013
Yazici Z., Sarıca E., "Ebeveynlerin Sosyal Sorun Çözme Becerileriyle Çocukların Benlik Algısı Arasındaki İlişki. ", ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi , vol.1, pp.91-103, 2013
Yazici Z., Aslan A., Taştepe T., "Pre-Service Teachers' Motivation toward the Environment ", IIB International Refereed Academic Social Science Journal,, vol.12, pp.113-126, 2013 (Link)
Yazici Z., Taştepe T., "Ebeveynlerin Aile Ortamı Algısı İle Çocukların Benlik Algısı Arasındaki İlişki. 10(2), 98-112 (2013). ISSN:1303-5134.", International Journal of Human Sciences,, vol.10, pp.98-112, 2013 (Link)
Yazici Z., Sarıca E., Aksu M. , Yeşilyurt Y. , "Okul Öncesi Eğitimde Türkçenin Öğretimi", Ukrayna Bilimsel Karadeniz Bölgesi Kültür Dergisi, vol.224, pp.92-94, 2012 (Link)
Yazici Z., Temel Z.F., "İki Dilli Ve Tek Dilli Çocuklarda Dil Gelişimi Okuma Olgunluğu İlişkisi", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.22, ss.145-158, 2011 (Link)
Yazici Z., Yüksel B., Can Yaşar M., "Acquisition Of Turkish Of Russian-Turkish Bilingual Children In Early Childhood", International Journal of Human Science, vol.7, pp.635-949, 2010
Gönen M., Ünüvar P., Bıçakcı M., Koçyiğit S., Yazici Z., Orçan M., et al., "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.19, ss.23-40, 2010
Yazici Z., Genç İlter B., Glover P., "How bilingual is bilingual? Mother tongue proficiency and learning through a second language ", International Journal of Early Years Education, vol.18, pp.259-268, 2010 (Link) (Abstract)
Yazici Z., Genç İlter B., "Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli/ Çok Dilli Çocukların Dil Kazanım Süreci", Dil Araştırmaları. Uluslararası Hakemli Dergi, vol.3, pp.47-61, 2008 (Link)
Yazici Z., Can Yaşar M., "Erken Çocukluk Döneminde Dil Kazanımı", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.126-138, 2006
Yazici Z., Yüksel B., Güzeller C.O., "Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri.", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.63-76, 2005
Yazici Z., Can Yaşar M., Sönmez E., "Çocuk Üniversitesi Uygulama Örneği", Mesleki Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.31-43, 2005
Temel Z.F., Yazici Z., "İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yetişen Çocuklar İçin Anadilinin Gerekliliği", Türk Dili, Dil ve Edebiyatı Dergisi,, cilt.622, ss.495-505, 2003
Yazici Z., "Ev Merkezli Aile Eğitim Modelleri: Hataf Ve Hippy Örneği", Mesleki Eğitim Dergisi,, cilt.4, ss.17-24, 2002
Yazici Z., "Okul Öncesi Eğitiminin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi.", Milli Eğitim Dergisi, cilt.155-156, ss.135-145, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özyürek A., Yazici Z., "Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarında Mesleki Tutum ve Öz Yeterlik Algısı", ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2020, pp.92-98
Yazici Z., Özyürek A., "Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları ", ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Mart 2020, pp.825-831
Yazici Z., Esen E., Kuyumcu R. , "Çift Dilli Çocukların Eğitimine Yönelik Öğretmen Yetiştirme: Bir Model Önerisi", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.799-815 (Link)
Yazici Z., Aslan A., "TEMEL EĞİTİMDE MENTOR ÖĞRETMENLİK ", 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-27 Ekim 2019, pp.00-00
Yazici Z., Akçan M.N. , Duymaz S., "Gençlerde Ebeveynlik Algısı ve Çocuk Sahibi Olma Motivasyonu", 10th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2019, pp.179-189 (Link)
Yazici Z., "Günümüz Türkiye'sinde Genç Yetişkinlerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonlarının İncelenmesi", International Conference on New Horizons in Education/INTE 2019, Prague, CEK CUM., 3-5 Temmuz 2019, pp.000-000
Taştepe T., Yazici Z., "Bireylerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışları ile Çevre Etiği Farkındalıkları", I. Ulusalararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Mart 2019, pp.144-150
Yazici Z., Yavuz E., "Aile Yaşam Kalitesi ve Çocuklarda Sosyal Yalnızlık", 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.0-00
Yazici Z., Aslan A., "Öğretmen Yetiştirmede Mentorluk", 2. Education Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress, AYDIN, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2018, pp.00-00
Yazici Z., Aykaç M., "Aile Yaşam Doyumu ile Çocuk Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki", 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.00-00
Yazici Z., Aslan A., "Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Mentor Öğretmenlik ", 9th International Congress on New Trends in Education/ICONTE-2018, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.00-00
Yazici Z., Esen E., Kuyumcu R., "Öğretmen Yetiştirmede Bir Model Önerisi: Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma", 2. Education Research and Teacher Education Congress / ERTE Congress, AYDIN, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2018, pp.00-00
Yazici Z., Tekerci H., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mentor Öğretmen Algısı", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.0-0
Yazici Z., "Role of Father in View of the Males in Todays Turkish Society", International Conference on New Horizons in Education- INTE 2017, Berlin, ALMANYA, 17-17 Temmuz 2017, pp.0-0
Yazici Z., Salikutluk Y.Z., "Ebeveynlerin Prososyal Davranışlarıyla Çocukların Prososyal Davranışları Arasındaki İlişki", 8th International Congress on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.00-00
Yazici Z., "Erken Çocukluk Çağında Çocuğu Olan Babaların Babalık Rolü Algıları Ve Çocuk Sevme Eğilimleri", EJER 2017, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.00-00
Yazici Z., Tekerci H., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mentor Öğretmen Algısı", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.00-00
Yazici Z., Salikutluk Y.Z., "Okul Öncesi Çocukların Toplum Yanlısı Davranışlarıyla Öğretmenin Çocuk Sevme Eğilimi Arasındaki İlişki", 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.00-00
Yazici Z., Aslan A., "The effect of environmental education on the motivation intended to environment ", INTE 2016 International Conference on New Horizons in Education, INTE2016, AVUSTURYA, 12-17 Temmuz 2016, pp.00-00
Yazici Z., Demirtaş U., "Çocuklarda Sosyal Uyum ve Benlik Algısı İlişkisi", International Multidisciplinary Congress of Eurasian 2015, SKOPJE, MAKEDONYA, 1-5 Ekim 2015, pp.239-247
Yazici Z., Nur İ., Atasever C., İşıker M., " 5-12 Yaş Çocuklarının Oyuncak Algıları", Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi., ERZURUM, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2015, pp.1297-1297
Öncel S., Özatalay E., Yazici Z., Karakaya D., Çabuk G. , Elitok Ö., "Bilgilen Güçlen Projesi", Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1, TRABZON, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2015, ss.0000-0000
Taştepe T., Başbay M., Yazici Z., "Spatial Analysis of Urban Ecology-Based Playgrounds in the Cities of Ankara&Antalya. ", 19th IPA World Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2014, pp.00-00
Yazici Z., Mol S., "Okul Öncesi Çocuklarda Yalnızlık Ve Sosyal Doyumsuzluk Düzeyinin İncelenmesi", 5 th International Conferanse on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2014, pp.00-00
Yazici Z., Mol S., "Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Sosyal Yalnızlık ve Sosyal Doyumsuzluğu Etkileyen Faktörler.", International Conference On New Horizons in Education , Paris, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, pp.00-00
Yazici Z., Taştepe T., "Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye yönelik motivasyonlarının incelenmesi. ", WCCI Turkish Chapter 1st International Conference on Education: The role and importance of teacher education on creating a global culture of peace and environmental awareness. , ANKARA, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2012, pp.0-0
Yazici Z., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Eğilimi ", III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi., ADANA, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2012, pp.0-0
Yazici Z., Temel Z.F., "Okul Öncesi Dönemdeki İki Dilli Çocuklara Türkçe Öğretimi.” ", II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2009, pp.00-00
Kandır A., Can Yaşar M., Yazici Z., "Living in a Harmony: Not Choose Violence ", Second South-European and Mediterranean Conference “Citizenship Identity & Culture: The Challenge for Education”, (2009), Citizenship Identity & Culture: The Challenge for Education, PATRAS, YUNANISTAN, 29-30 Eylül 2009, vol.1, pp.370-378
Kandır A., Can Yaşar M., Yazici Z., Başaran N., "Teaching Peace in Early Childhood: ‘Conflict Reasons’ and ‘Conflict Resolution.", Second South-European and Mediterranean Conference “Citizenship Identity & Culture: The Challenge for Education”, (2009), Citizenship Identity & Culture:, PATRAS, YUNANISTAN, 28-30 Eylül 2009, vol.1, pp.378-383
Yazici Z., "II. Internatıonal Congress Of European Turks (ICET2009)", IInd Internatıonal Congress Of European Turks (ICET2009), Antwerpen?, BELÇIKA, 23-25 Ekim 2009, pp.0-0
Yazici Z., Can Yaşar M., "Erken Çocukluk Dönemi Çocuk Kitaplarında Biçimsellik (Metin, Dil ve Resimleme)", Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi,, Bakü, AZERBAYCAN, 13-15 Kasım 2008, pp.936-940
Kandır A., Can Yaşar M., Yazici Z., "Investigation of Social Adaptation Characteristics of Turkish Origin Immigrant Children Living in Switzerland in Their Parents’ ", IV. International Scientific Conference “Modern Tendencies in Education, Ohrid, MAKEDONYA, 13-15 Haziran 2008, pp.455-464
Yazici Z., Can Yaşar M., "Erken Çocukluk Döneminde Oyuncak Kütüphanesi", Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu,, EDİRNE, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2008, pp.176-180
Yazici Z., Can Yaşar M., "Okul Öncesi Eğitimin Görsel Algı ve Psikomotor Eşgüdüm Becerisinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi", 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “Risk Altındaki Çocuklar”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2007, ss.245-252
Yazici Z., " Göçmen Türk Ailelerinin Dördüncü Kuşağında Anadil ve Kültürel Kimlik. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ", 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi "Geleceğin Çocuğuna Kimlik Biçmek"., İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006, pp.000-000
Yazici Z., "Öncesi Dönemdeki Yaratıcı Sanat Çalışmalarında Dilin Kullanımı.", Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Geleceğe Bakış. Ankara 02–03 Aralık, ANKARA, TÜRKIYE, 2-4 Aralık 2004, ss.000-000
Yazici Z., Can Yaşar M., " İlköğretime Hazırlıkta Ana Dil Gelişiminin Yeri. ", IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2003, ss.00-00
Yazici Z., Yüksel B., Özer D.S., "Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi ", OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, MUĞLA, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, pp.113-123
Yazici Z., "Yurt Dışında Yaşayan Okulöncesi Dönemdeki Göçmen Türk Çocuklarının Anadil Gelişim Düzeyleri ve Anadilini Kazanım Sorunları ", 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, , ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Mart 2003, ss.00-00
Yazici Z., "İki Dilli ve Çok Kültürlü Ortamda Yer Alan Okulöncesi Dönemdeki Göçmen Türk Çocuklarının Sorunları.", OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı , MUĞLA, TÜRKIYE, 5-11 Ekim 2003, pp.000-000
Yazici Z., "Dil Merkezli Okulöncesi Eğitim Programları", Erken Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Geleceğe Bakış Sempozyumu. , ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 2002, ss.00-00
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazici Z., "Erken Çocukluk Döneminde İki Dillilik ve İki Dilli Eğitim Uygulamaları", in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 2019-2, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNGER, Dr.Öğr.Üyesi Hacı YILDIZ, Eds., IVPE, Cetinje, pp.354-362, 2019
Yazici Z., Mamiyev D., "Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Sık Karşılaşılan Sağlık Problemleri", Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik , Prof. Dr. Arzu Özyürek, Ed., Çukurova Nobel Yayın Dağıtım, Antalya, ss.3-28, 2019
Yazici Z., "0-36 Aylık Çocuklarda Dil Gelişimi", in: Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, Ünüvar, P., Eds., Anı Yayıncılık, Ankara, pp.173-207, 2018
Yazici Z., "Role of The Father in View of Males in Todays' Turkish Society", in: Current Trends in Preschool Education , Ümit Deniz, Turhan Çetin, Vedat Bayraktar, Yakup Yıldırım, Eds., LAP LAMBERT Academic Press , Riga, pp.379-391, 2018
Yazici Z., Ed., "Erken Çocuklukta Oyun", PrinterOfset , ANTALYA, 2018
Yazici Z., Salikutluk Y.Z., "Ebeveynlerin Prososyal Davranışlarıyla Çocukların Pro-sosyal Davranışları Arasındaki İlişki", in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler'de Akademik Araştırmalar 3, KODAMAN, A. ve IŞIKLI, E. İ., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.411-430, 2018 (Link)
Taştepe T., Yazici Z., "Children and Nature", in: Current Trends in Preschool Education , Ümit Deniz, Turhan Çetin, Vedat Bayraktar, Yakup Yıldırım, Eds., LAP Lambert Academic Press , Riga, pp.347-360, 2018
Esen E., Yazici Z., Kuyumcu R., "Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için bir Lisan Programı Geliştirme ve Uygulama Önerisi", Bir Çocuk, İki Dil, Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim için Türk-Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi üzerine Tartışmalar, Esen, E., Engin, H., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.287-350, 2017
Yazici Z., "İsviçre'de Erken Çocukluk Eğitimi", in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, Prof. Dr. Yasemin Aydoğan, Eds., NOBEL, İstanbul, pp.247-254, 2017
Esen E., Yazici Z., Kuyumcu R. , "Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Vorschlag für die Konzeption und den Aufbau eines Bachelor-Studiengangs für bilinguale Frühbildung", Ein Kind, Zwei Sprachen, Doppelabschluss: Diskussionen zur Entwicklung deutsch-türkischer Studiengaenge für bilinguale Vorschulbildung, Esen, E., Engin, H., Ed., Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.313-386, 2017
Çabuk G., Yazici Z., Öncel S., "Erken Evlilik Sorunu, Bilgilen Güçlen Projesi Sonuç Raporu", Pozitif Matbaa, ANKARA, 2015 (Link)
Yazici Z., Dereobalı N., "Sözel Dil Becerilerisi ve Erken Okuryazarlık", Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim, Dil ve Erken Okuryazarlık , Z. Fulya Temel, Ed., Hedef CS Basın Yayın, Ankara, ss.6-64, 2015
Yazici Z., "Dil Gelişimi", Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Doç. Dr. Emel Arslan, Ed., Eğiten Kitap, Ankara, ss.32-60, 2015
Temel Z. , Şimşek H., Yazici Z., "Erken Çocuklukta Dil Edinimi", Vize Yayıncılık, ANKARA, 2014
Yazici Z., "Okul Öncesi Çocuklar İçin Türkçe Dil Eğitimi Ve Etkinlik Örnekleri", Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış Fikirler, Paylaşımlar, Dünyadan Yansımalar , Ebru Aktan Acar, Gülçin Karadeniz, Ed., Özgün Kök Yayıncılık, Ankara,, ss.172-184-, 2012
Kandir A., Can Yaşar M., İnal G., Yazici E. , Uyanik Ö., Yazici Z., "5-7 Yaş Çocukları İçin Etkinliklerle Bilim Eğitimi", Eflatun Yayınları, ANKARA, 2012
Kandir A., Can Yaşar M., İnal G., Yazici E. , Ceylan Yayla Ş. , Yazici Z., et al., "5-7 Yaş Çocukları İçin Dil Etkinlikleri", Eflatun (Efil), ANKARA, 2012
Yazici Z., "Okul Öncesi Çocuk Ve İki Dillilik", Okul Öncesi Çocuk ve..., Mücella Uluğ, Gülçin Karadeniz, Ed., Nobel Yayıncılık, Ankara,, ss. 215-226-, 2011
Yazici Z., "Okulöncesi Dönemdeki Göçmen Çocuklarının İki Dilli ve Çok kültürlü Ortamda Öğrenmeleri Üzerine", Onlar Bizim Hemşehrilerimiz: Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı, Erol Esen, Zeliha Yazıcı, Ed., Siyasal Kitapevi,, Ankara,, ss.75-83, 2011
Esen E., Yazici Z., Ed., "Uluslar arası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2011 (Link)
Yazici Z., "Animasyon’un Çocuk İçin Önemi", Animasyon, "Özer, Dilara S.", Ed., Kök Yayınevi, Ankara, , ss.7-13, 2007
Yazici Z., "Okul Öncesi Eğitimde Animasyon", Animasyon, Doç. Dr. Dilara Sevimay Özer, Ed., Kök Yayınevi, Ankara, ss.14-18, 2007
Yazici Z., "Çocuklarla Birlikte Çeşitli Animasyon Uygulamaları", Animasyon, Doç. Dr. Dilara Sevimay Özer, Ed., Kök Yayınevi, Ankara, ss.58-61, 2007
Yazici Z., Ömeroğlu E., Dere H., "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Ebeveynin Eğitime Katılımı", Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Muzeyyen Sevinç, Ed., Morpa Kültür Yayınları,, İstanbul, ss.440–446-, 2003
Yazici Z., "Çocuklarda Okuma Olgunluğu", Gazi Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ed., YA-PA Yayınları, İstanbul,, ss.405–414,-, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi