Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karadağ E., Cin F.M., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Cognitive Structures of Teachers in Relation to ’xxIdeal School’xx", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.197, pp.261-274, 2019
Çiftçi Ş.K., Cin F.M., "What matters for rural teachers and communities? Educational challenges in rural Turkey", Compare:COMPARE-A JOURNAL OF COMPARATİVE AND INTERNATİONAL EDUCATİON, vol.47, pp.1-16, 2017 (Link)
Çiftçi Ş.K., Danişman Ş., Yalçin M., Tosuntaş Ş.B., Ay Y., Sölpük N., et al.,"Map of Scientific Publication in the field of Educational Sciences and Teacher Education in Turkey: A Bibliometric Study", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.16, pp.1077-1123, 2016
Çiftçi Ş.K., "Effects of Secondary School Students' Perceptions of Mathematics Education Quality on Mathematics Anxiety and Achievement", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.15, pp.1487-1501, 2015 (Link)
Çiftçi Ş.K., Karadag E., Akdal P., "INSTRUCTION OF STATISTICS VIA COMPUTER-BASED TOOLS: EFFECTS ON STATISTICS' ANXIETY, ATTITUDE, AND ACHIEVEMENT", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, vol.50, pp.119-133, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çiftçi Karadağ Ş.K., Karadağ E., "Analysis of mathematics teachers’ beliefs on mathematics instruction and teaching self-efficiencies within the scope of flow theory", Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia, vol.11, pp.73-87, 2019
Yildiz P., Çiftçi Karadağ Ş.K., Yetkin Özdemir İ.E., "Mathematics self-efficacy beliefs and sources of self-efficacy: A Descriptive Study with two Elementary School Students", International Journal of Progressive Education, vol.15, no.3, pp.194-206, 2019 (Link)
Çiftçi Karadağ Ş.K., "The Effect of Mathematics Teacher Candidates’ Locus of Control on Math Anxiety: Structural Equation Modeling", European Journal of Education Studies, vol.5, pp.148-161, 2019 (Link)
Çiftçi Karadağ Ş.K., Yetkin Özdemir İ.E., "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Alan Ölçme Konusundaki Anlamalarının İncelenmesi", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.24-45, 2019 (Link)
Çiftçi Karadağ Ş.K., Yildiz P., "The Effect of Self-Confidence on Mathematics Achievement: The Meta-Analysis of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)", International Journal of Instruction, vol.12, pp.683-694, 2019 (Link)
Çiftçi Karadağ Ş.K., Yildiz P., "The Effect of Gender on Algebra Achievement: The Meta-Analysis of Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, no.3, pp.617-627, 2019
Karadag E., Yalçin M., Çiftçi Ş.K., Sölpük N., Danişman Ş., Tosuntaş Ş.B., et al., "Türkiye’de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Bilimsel Yayınların Atıf Analizleri", BİLGİ DÜNYASI, vol.18, pp.9-28, 2017 (Link)
Çiftçi Ş.K., Cin F.M., "Exploring Classroom Inequalities in a Mathematics Class through a Capabilities-Based Social Justice Framework", Hacettepe University Journal of Education, vol.31, pp.228-244, 2017
Danişman Ş., Çiftçi Ş.K., Karadag E., Tosuntaş Ş.B., "Benlik Saygısının Öğretmenlerin Mesleki Motivasyonuna Etkisi: Öz-Yeterlilik Aracılığının Yapısal Eşitlik Modeliyle Test Edilmesi", Studies In Psychology, cilt.36, no.40, ss.21-40, 2016 (Link)
Danişman Ş., Yalçin M., Çiftçi Ş.K., Tosuntaş Ş.B., Sölpük N., Ay Y., et al., "Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yayımlanan Dergilerin Bilimsel Yayın Haritası: Dergi Etki Faktörleri Üzerine Bir İnceleme", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.22, pp.483-506, 2016
Çiftçi Ş.K., Karadag E., "DEVELOPING A MATHEMATICS EDUCATION QUALITY SCALE", AFRICA EDUCATION REVIEW, vol.13, pp.211-234, 2016 (Link)
Çiftçi Ş.K., Yildiz P., Bozkurt E. , "Ortaokul matematik öğretmenlerinin materyal kullanımına ilişkin görüşleri", Eğitimde Politika Analizi, cilt.4, ss.79-89, 2015
Yildiz P., Çiftçi Ş.K., Şengl_Akar Ş., Sezer E., "Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifadeleri ve değişkenleri yorumlama sürecinde yaptıkları hatalar", . Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research, cilt.1, ss.18-31, 2015
Yenilmez K., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Lise Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Kavramlarına İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.5, no.10, ss.23-35, 2014 (Link)
Acat M.B., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Kırsal Bölgelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematiğe İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, cilt.1, ss.3-16, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çiftçi Karadağ Ş.K., Yilmaz N., Şengil Akar Ş., "Sınıf Öğretmenlerinin Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişiminde Uygulama Dökümlerinin Rolü", VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, , , pp.997-1006
Yildiz P., Çiftçi Karadağ Ş.K., Atay A., Şengil Akar Ş., "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel İfade Kavramına İlişkin Tanımları", 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, , , pp.694-697
Çiftçi Karadağ Ş.K., Can D., "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçmeye İlişkin Alan Bilgilerinin Gelişiminde Mesleki Gelişim Çalışmasının Rolü", 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, ,
Çiftçi Karadağ Ş.K., Yetkin Özdemir İ.E., Atay A., Yildiz P., "Sınıf Öğretmenlerinin Alan Ölçme Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Durumsal Yaklaşım Temelli Bir Mesleki Gelişim Çalışması Bağlamında İncelenmesi", Uluslararası Türk Bilgisayar veMatematik Eğitimi Sempozyumu-4, ,
Şengil Akar Ş., Çiftçi Karadağ Ş.K., Yildiz P., "Farklılaştırma Olarak Matematiksel Modelleme", 16. Eğitimde İyi ÖrneklerKonferansı, ,
Yildiz P., Çiftçi Karadağ Ş.K., Atay A., Şengil Akar Ş., "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Denklem Kavramına İlişkin Tanımları", VI. International Eurasian Educational Research Congress, ,
Şengil Akar Ş., Atay A., Çiftçi Karadağ Ş.K., Yildiz P., "Sınıf Öğretmenlerinin Alan Ölçme Süreçlerinin İncelenmesi", 28.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ,
Çiftçi Karadağ Ş.K., Atay A., Yildiz P., "Sınıf Öğretmenlerinin Alan Ölçme Birimlerine İlişkin Anlamalarının İncelenmesi", 18.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ,
Yildiz P., Atay A., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel İfade ve Denklem Kavramlarının Farkına İlişkin Kavrayışları", 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, ,
Çiftçi Karadağ Ş.K., Atay A., Yildiz P., Şengil Akar Ş., Çankaya A., "Sınıf Öğretmenlerinin Cetvele İlişkin Anlayışlarının İncelenmesi", VI. International Eurasian Educational Research Congress, ,
Çiftçi Karadağ Ş.K., Cin F.M., Çiftçi Ş.S., Karadağ E., "Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin TematikAçıdan İncelemesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, , , pp.217-217
Çiftçi Ş.K., Karadağ E., "PISA ve TIMSS 2015 verileri bağlamında sosyo-ekonomik statünün matematik başarısına etkisi: eğitim kademelerinin moderatörlüğünün test edilmesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, , , pp.217-218
Çiftçi Ş.K., Karadağ E., "TIMSS ve PISA 2015 matematik yeterliğini etkileyen faktörlerin lojistik regresyon analiziyle incelenmesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, , , pp.357-358
Çiftçi Ş.K., Çiftçi Ş.S., Karadağ E., "Matematik eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin tematik açıdan incelemesi", 16th International Primary Teacher Education Symposium, , , pp.217-218
Çiftçi Karadağ Ş.K., Karadağ E., Cin F.M., Çiftçi Ş.S., "Cinsiyet eşitliği bağlamında matematik yeterliğini PISA ve TIMSS verileri bağlamında bir lojistik regresyon analizi", 15th International Primary Teacher Education Symposium, , , pp.260-260
Karadağ E., Çiftçi Ş.K., "İdeal öğrenci öğretmenlerin bilişsel kurguların incelenmesi", 15th International Primary Teacher Education Symposium, ,
Acat M.B., Ev Çimen E., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Türk dünyasında somut olmayan kültürel mirasın matematik öğretiminde kullanılması", I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, , , pp.239-239
Karadağ E., Bektaş F., Çiftçi Karadağ Ş.K., Danişman Ş., Sölpük N., Ay Y., et al., "An evaluation of the Turkish journals of educational sciences indexed in Social Sciences Citation Index", Global Academic Network International Conferences, RİO DE JENARİO, BREZILYA,
Karadağ E., Bektaş F., Çiftçi Karadağ Ş.K., Danişman Ş., Sölpük N., Ay Y., et al., "The change of knowledge in educational studies in time a research on the citation index", Global Academic Network International Conferences, RİO DE JENARİO, BREZILYA,
Danişman Ş., Çiftçi Karadağ Ş.K., Sölpük N., Karadağ E., "Matematik Yeterliğini Etkileyen Faktörler PISA 2012 ve TIMSS 2011 Verilerinin Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongre, TÜRKIYE, , ss.1146-1146
Karadağ E., Çiftçi Ş.K., "The examination of the educational researches in Turkey through the social network analysis", Conf. on Advances In Economics, Social Science and Human Behavior Study, HONGKONG, , pp.94-95
Karadağ E., Bektaş F., Çiftçi Karadağ Ş.K., Danişman Ş., Sölpük N., Ay Y., et al., "A research related to the publication and citation performances of educational sciences in Turkey", Conf. on Advances In Economics, Social Science and Human Behavior Study, HONGKONG, , pp.95-96
Karadağ E., Bektaş F., Çiftçi Karadağ Ş.K., Tosuntaş Ş.B., Danişman Ş., "The effect of self esteem on teachers professional motivation testing the mediation role of self efficacy by structural equation modelling", 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, TÜRKIYE, , ss.164-165
Çiftçi Karadağ Ş.K., Akdal P., Bozkurt E., "İlköğretim matematik öğretmenlerinin materyal ve materyal kullanımına ilişkin algıları", The 5th International Congress of Educational Research, ,
Şengil Akar Ş., Akdal P., Çiftçi Karadağ Ş.K., "İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kesirler konusunda ilişkin pedagojik alan bilgileri", 10. Matematik Sempozyumu, TÜRKIYE, , ss.54-55
Sezer E., Çiftçi Karadağ Ş.K., Akdal P., Şengil Akar Ş., "İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin cebirsel ifade yazma ve yorumlamada karşılaştırkları zorluklar", The 3rd International Conference on Educational Sciences, , , pp.43-44
Karademir E., Çiftçi Karadağ Ş.K., Mutlu Süral T., "Öğretmen adaylarının yanlızlık ve algılanan sosyal destek düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE, , ss.330-331
Çiftçi Karadağ Ş.K., Demiray P., Gündoğan A., Türkmen L., "Sınıf öğretmenliği yüksek lisans programına farklı alanlardan kabul edilen öğrencilerin adaptasyon sorunları ve alana katkıları", 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çiftçi Karadağ Ş.K., Acat M.B., "Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe yönelik algılarının belirlenmesi", 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE, , ss.262-263
Acat M.B., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Kırsal matematik eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi", 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKIYE, , ss.197-197
Acat M.B., Çiftçi Karadağ Ş.K., "Yerleşik ve taşımalı ilköğretim öğrencilerinin matematik okuryazarlık düzeylerinin karşılaştırılması", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKIYE, , ss.272-272
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çiftçi Karadağ Ş.K., Cin F.M., "The Effect of Socioeconomic Status on Students’ Achievement", in: The Factors Effecting Student Achievement: meta-analysis of empirical studies, Karadağ, Engin, Eds., Springer, pp.171-181, 2017
Çiftçi Ş.K., "Discussion, Limitations and Suggestions", in: Leadership and organizational outcomes meta analysis of empirical studies, Karadağ, Engin, Eds., Springer, pp.255-267, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi