Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karataş S., "Teachers Views Multıcultural Education Sample of Antalya", ANTHROPOLOGIST, vol.19, pp.373-380, 2015
Ünal E., Uzun A.M., Karataş S., "An Examination of School Administrators' Technology Leadership Self-Efficacy", CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.17, pp.195-215, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şekerci R., Yörük T., Karataş S., "Evaluation of the Turkish education system in the context of learning organisations according to the opinion of the candidate teachers ", African Educational Research Journal, vol.8, no.2, pp.360-365, 2020 (Link)
Şekerci R., Karataş S., "ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCISI USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.53, pp.317-335, 2020 (Link)
Karataş S., Şekerci R., Yörük T., ""Mobbing” According to Administrators and Teachers Working at Non-Formal Education Institutions", EKEV Akademi Dergisi/ EKEV Academy Journal Sosyal ve Eğitim Bilimleri/ Social and Educational Science, vol.24, no.83, pp.601-613, 2020 (Link)
Solak Y., Karataş S., "2023 EĞİTİM VİZYONU HAKKINDA EĞİTİM YÖNETİCİLERİ GÖRÜŞLERİ", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, no.2, ss.1-18, 2020 (Link)
Düzgünçinar T., Karataş S., Günbayi İ., "Application of a Competency Based Training Program in a Strict Hierarchical Organization", Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.92-103, 2020 (Link)
Sünter E., Şekerci R., Yörük T., Karataş S., "Reflection of Education Administrators’ Ethical Values on Organizational Culture: Case of Plato and Kant", World Journal of Education, vol.10, no.5, pp.89-97, 2020
Şekerci R., Karataş S., "ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMININ YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI USTA ÖĞRETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK BECERİLERİNE ETKİSİ", Turkish Studies - Educational Sciences, vol.14, no.3, pp.845-864, 2019 (Link)
Şekerci R., Karataş S., "Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Yaygın Eğitim Kurumlarında Ön Uygulama Sonuçları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.759-769, 2019 (Link)
Karataş S., Kahya S., Bilgin T., "Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-147) Üzerinden Yapılan Başvuruların Bildirim Durumları Açısından Değerlendirilmesi ", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.321-346, 2019
Karataş S., Caner M., Kahyaoğlu B., Kahya S., "Öğretmen Adaylarının Gözünden Etik Öğretmen ve Öğretmenlik Meslek Etiği Dersi", Journal of Qualitative Research in Education, vol.7, pp.29-49, 2019
Karataş S., "The School Prıncıpals’ Opınıons On Workıng As Enquırers: A Case Study", European Journal of Education Studies, vol.5, pp.131-144, 2019
Şekerci R., Karataş S., "Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Usta Öğretici ve Kadrolu Öğretmenlerin Öğretmen Liderliğine ilişkin Bakış Açıları", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.4, no.2, pp.426-435, 2019 (Link)
Şekerci R., Karataş S., "Öğretmen Liderliği Eğitim Programına Katılan Yaygın Eğitim Kurumları Usta Öğretici ve Öğretmenlerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.75, pp.103-120, 2019 (Link)
Karataş S., Varlık S., "VELİLERİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINI TERCİH ETMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI", Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, vol.8, no.1, pp.1-15, 2019 (Link)
Korkut G., Karataş S., "Orta öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Disiplin Stratejileri", Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.92-105, 2019 (Link)
Kahyaoğlu B., Karataş S., "MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.426-435, 2019
Şekerci R., Karataş S., "Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Yaygın Eğitim Kurumlarında Ön Uygulama Sonuçları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.759-769, 2019
Şekerci R., Karataş S., "Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Kurumsal Gelişime Etkileri veKatkıları Hakkında Kadrolu Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Görüşleri", Akdeniz Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, vol.5, pp.123-132, 2019 (Link)
Karataş S., Sünter E., "Aday Öğretmenlik Eğitimi Uygulaması Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması", Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.55-70, 2018
Karataş S., Kahyaoğlu R.B., Kahya S., Kahya S., "Teachers’ Opınıons On Unethıcal Conducts of Educatıon Admınıstrators", European Journal of Education Studies, vol.4, pp.48-65, 2018
Kahyaoğlu B., Karataş S., "Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.3, pp.585-626, 2018 (Link)
Karataş S., Taş A., "İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Narsistik Kişilik Eğilimleri İle Örgütsel Özdeşleşme Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.92-121, 2017 (Link)
Karataş S., Başyayla Y.E. , Taş A., Topçu B., "Okul Yöneticilerinin Eğitimle İlgili Kararlara Katılmada Karar Mercileri ve Yerinden Yönetim Anlayışına İlişkin Görüşleri", The Journal of Theoretical Educational Science (JTES), vol.10, no.1, pp.73-94, 2017 (Link)
Karataş S., Kahya S., "Denetmenlerin kurum teftiş raporlarının sorunlar ve çözüm önerileri Açısından incelenmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nin (Journal of Research in Education and Teaching), vol.6, no.29, pp.338-351, 2017
Karataş S., Korkut G., Kulaksız S., Tonbak Z., Sarıoğlu S., "Eğitim Yöneticilerinin Okul Merkezli Yönetim Anlayışının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşlerine Nitel Bir Bakış", Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.29, pp.311-326, 2017
Biçak B., Karataş S., Sünter E., Ünver A., Korkut G., Gökalp H., et al., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, no.4, pp.401-422, 2016
Karataş S., "STAKEHOLDERS’ OPINIONS ON “LET THE SCHOOLS BECOME LIFE” PROJECT IN SCOPE OF LIFELONG LEARNING ACTIVITIES", Educational Research and Reviews, vol.10, no.4, pp.372-377, 2015 (Link)
Karataş S., "Mesleki Örgütlenmeler Hakkında Eğitim Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşleri", Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, cilt.6, no.11, ss.3-22, 2015
Karataş S., Gök R. , Özçetin S., "Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları", e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.1, ss.167-185, 2015 (Link)
Karataş S., "Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri: Bir durum çalışması ", Journal of Educational Sciennes, cilt.2, no.1, ss.33-45, 2014
Karataş S., Atici M., "Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Okullarının Pansiyonunda Kalan Öğrencilerin Pansiyonla İlgili Görüşleri", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.4, no.2, ss.167-177, 2014 (Link)
Ünal E., Uzun A.M., Karataş S., ". Using Facebook as a Supplementary Tool in Education: Its’ Effectiveness in Comparison to Traditional Instruction", World Journal on Educational Technology, cilt.6, ss.99-106, 2014
Karataş S., "The Effect of Working on Academic Success and Social Lives of University Students", International Journal of Social Sciences and Education, vol.5, no.1, pp.147-160, 2014 (Link)
Aypay A., Karataş S., Güleş H., "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Güdülenmelerinin ve Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi", Eğitimde Politika Analizi Dergisi, cilt.3, no.2, ss.32-49, 2014
Özen H. , Karataş S., "An Aplication Of Chaos Theory To Educational Administrator’s Behavior: Overwhelming The Cheating Crisis On An Exam", İnternational Journal of Academic Research Part B, no.3, pp.130-135, 2013
Karataş S., Güleş H., "Öğretmen Atamalarında Esas Alınan Merkezi Sınavın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, ss.102-119, 2013 (Link)
Karataş S., "Yükseköğretim Öğrencilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmet Kalitesi ve Yurtlardan Memnuniyeti Üzerine Görüşleri(Afyonkarahisar Tınaztepe Yurdu Örneği)", The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.185-200, 2012
Karataş S., "Türkiye de Özel Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Finansmanı", Maliye Dergisi, ss.57-70, 2011
Söyler İ., Karataş S., "Türkiye'de Özel Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Finansmanı", Maliye Dergisi, no.160, pp.57-70, 2011
Karataş S., Tabak N., "İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeni Öğretim Programına İlişkin Görüşleri", Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.3, no.1, ss.56-65, 2010
Karataş S., Güleş H. , "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.74-88, 2010
Karataş S., "Avrupa Birliği Ülkelerinde Yüksek Öğretim Finansman Politikalarına Genel Bir Bakış", Üniversite ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce, cilt.9, ss.45-56, 2009
Karataş S., Tabak N., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Atılganlık Düzeylerinin Bazı Sosyo-demografik Özellikler Açısından İncelenmesi", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.143-159, 2009
Karataş S., "Yükseköğretimde Finansman Politikaları ve Kurum Başarısına Etkisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.1-29, 2007
Karataş S., "Afyonkarahisar İli Merkez İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Kurum İçi Çatışmaları Yönetim Biçemine İlişkin Görüşleri", Üniversite ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, cilt.7, ss.26-40, 2007
Karataş S., Yapıcı M. , "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersi ve Uygulama Örnekleri", Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, ss.312-326, 2006
Karataş S., "Okulda Performans Değerlendirme Yönetimi Hakkında Fen Bilimleri Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.27-40, 2005
Karataş S., "Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.14-22, 2004
Karataş S., "Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.231-242, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gülşen G.E., Karataş S., "EGITIM YÖNETICILERININ YÖNETICILIK BECERILERININ ÖGRETMEN MOTIVASYONUNA ETKISI.", V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.15-25
Demir M., Karataş S., "MÜDAHALECİ VELİLER VE OKUL YÖNETİMİ", EYFOR X ,10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANTALYA, , , pp.257-270
Şekerci R., Karataş S., "Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Yaygın Eğitim Kurumları Usta Öğretici ve Öğretmenlerinin Liderlik Becerilerine Etkisi: İç İçe Geçmiş Karma Yöntem Araştırması", The 14th International Congress on Educational Administration, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2019, vol.1, pp.15-25
Şekerci R., Karataş S., "YAYGIN EGITIM KURUMLARI USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ BAZI DEMOGRAFIK DEGISKENLERE GÖRE INCELENMESI.", 10th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2019, pp.15-25
Şekerci R., Karataş S., "ÖGRETMEN LIDERLIGI EGITIM PROGRAMININ USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ LIDERLIK BECERILERINE ETKISI", 10th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2019, pp.15-25
Şekerci R., Karataş S., "ÖGRETMEN LIDERLIGI EGITIM PROGRAMINA ILISKIN USTA ÖGRETICI VE ÖGRETMENLERININ PROGRAM HAKKINDAKI GÖRÜSLERI", 10th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2019, pp.15-25
Er N., Karataş S., "FINANSAL KAYNAK YETERSIZLIGINE ILISKIN EGITIM YÖNETICISI GÖRÜSLERI: ALANYA ÖRNEGI.", V INES HUMAN AND CIVILIZATION CONGRESS FROM PAST TO FUTURE, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.15-25
Küpeli B., Karataş S., "2023 EĞİTİM VİZYONU BELGESİ NSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ", EYFORX,10. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANTALYA, , , pp.36-78
Kahyaoğlu R.B., Karataş S., "MESLEKİ GELİŞİM SEMİNER ÇALIŞMALARINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9), ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, pp.0-0
Kahyaoğlu R.B., Karataş S., "EĞİTİM YÖNETİCİLERİN ETİK VE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ", 2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA), ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.22-23
Karataş S., Kahya S., "Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (Mebim-147) Üzerinden Yapılan Başvuruların Hesapverebilirlik Ve İç Kontrol Bağlamında Değerlendirilmesi", III. INES International Education and Social Science Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.00-00
Karataş S., "Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi", International Conference on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2018, vol.1, no.1, pp.15-25
Karahan B.T. , Karataş S., Sünter E., "Değerler Eğitimi Etkinlikleri: Devlet Okulu ve Özel Okul Karşılaştırması", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.135-137
Karataş S., Caner M. , Kahya S., Kahyaoğlu R.B., "Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarına göre etik öğretmen kimdir?", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.414-416
Arslan M., Karataş S., "Öğretmenlik Meslek Etiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Nisan - 22 Mart 2018, pp.1099-1101
Karataş S., Kahyaoğlu R.B., Kahya S., "Eğitim Yöneticilerinin Etik Dışı Davranışlarının İncelenmesi", V th International Eurasian Educational Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.401-404
Erot B., Karataş S., "ANTALYA DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN KADIN YÖNETİCİLERİN CAM TAVAN HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA", 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, SİVAS, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, pp.11-18
Karataş S., Korkut G. , Kulaksız S. , Tonbak Z. , Sarıoğlu S. , "Eğitim Yöneticilerinin Okul Merkezli Yönetim Anlayışının Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşlerine Nitel Bir Bakış", 8th International Congress on New Trends in Education- 8'inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.11-11
Akcan N. , Karataş S., "Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz Yeterliliklerinin Değerler Eğitimi Çerçevesinde İncelenmesi", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Nisan - 23 Mart 2017, pp.1-1
Kahya S., Karataş S., "Denetmenlerin Kurum Teftiş Raporlarının Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Açısından İncelenmesi", 8th International Congress on New Trends in Education - ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 18 Mayıs - 20 Mart 2017, pp.1-1
Biçak B., Karataş S., Sünter E. , Ünver A., Korkut G., Gökalp H., et al., "Ortaöğretim Öğrencilerinin Okullarda Yürütülen Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.1, no.1, pp.12-20
Karataş S., Korkut G., Gökalp H., Tüzün F., "Değerler Eğitimi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması", Yaşam Boyu Egitim Dünya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2016, vol.1, no.1, pp.1-13
Karataş S., Su A., "Feminizm Perspektifinden Türk Eğitim Sisteminde Kadın Yöneticiler Ve Eğitim Yönetimi", 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20 Mayıs - 24 Nisan 2016, ss.1-15
Günbayi İ., Yörük T., Karataş S., "Teachers’ Perceptions on Classroom Management: A Qualitative Study with Metaphorical Analysis", Uluslararası Multidisipliner Konferans, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.749-760 (Link)
Karataş S., Özyildirim G., Su A., "Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitimin Ekonomi Üzerindeki Etkisine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Nisan 2016, ss.1-10
Karataş S., Sünter E., "Aday Öğretmenlik Eğitimi Uygulaması Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması.", Egitim Yönetimi Formu (EYFOR) VII, Kıbrıs, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2016, vol.1, no.1, pp.1-13
Karataş S., "Özel Sektörden Eğitime Transfer Edilebilir İyi Örnekler", 6th International Congress on New Trends in Education , ANTALYA, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2015, pp.120-125 (Link)
Biçak B., Karataş S., Ayvalli M., "High School Teachers’ Scientific Research Literacy Habits In Terms Of Their Professional Development", 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, vol.1, no.1, pp.36-41 (Link)
Karataş S., "Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetime İlişkin Görüşleri", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.110-112 (Link)
Karataş S., "Öğretmenlerin Çokkültürlülük Eğitimine İlişkin Tutumlari: Antalya İli Örneği ", V.Eğitim Yönetimi Forumu, KONYA, TÜRKIYE, 11-13 Eylül 2014, ss.12-40
Karataş S., Güleş H., Aypay A., "Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye Yönelik Güdülenme Durumları Ile Kullandıkları Öğrenme Stratejileri", Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, cilt.8, no.3, ss.31-45 (Link)
Söyler İ., Karataş S., "Türkiye’De Özel Üniversitelerin Kuruluşu Ve Finansmanı", Uluslararası Yükseköğretimde Sorunlar ve Yeni Yönelişler, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2011, vol.1, pp.1-15
Karataş S., Özsüer S., "Roles and Qualifications of Teachers in Knowledge Society", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-11 Ocak 2010, vol.2, pp.23-34 (Link)
Karataş S., "Drama Dersi Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Drama Ya İlişkin Görüşleri", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 1 Ocak - 31 Aralık 2010, cilt.1, no.3, ss.23-29 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karataş S., Şekerci R., "Eğitimde Maliyeti Düşürmede Alternatif Yaklaşımlar", in: Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Doç. Dr. Mahmut SAĞIR - Doç. Dr. Ramazan YİRCİ, Eds., PEGEM AKADEMİ, ANKARA, pp.251-273, 2020
Karataş S., Eryilmaz R., "Eğitim Öğretimde Etik", in: Meslek Etiği ve Öğretmenlik, SÜLEYMAN KARATAŞ, Eds., EĞİTİM YAYINEVİ, KONYA, pp.8-49, 2020
Gülşen G.E., Karataş S., "EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK BECERİLERİNİN ÖĞRETMENMOTİVASYONUNA ETKİSİ", in: V Human and Civilization Congress From Past To Future, Mahmut Arlı, Eds., Çizgi Kitabevi, pp.1110-1117, 2019
Er N., Karataş S., "FİNANSAL KAYNAK YETERSİZLİĞİNE İLİŞKİN EĞİTİM YÖNETİCİSİ GÖRÜŞLERİ: ALANYA ÖRNEĞİ", in: V Human and Civilization Congress From Past To Future, Mahmut Arlı, Eds., ÇİZGİ YAYINEVİ, pp.1163-1171, 2019
Teker N., Tuncel H., Çelikten Y., İnandi Y., Karataş S., Yildirim B., et al., "Eğitim, Örgüt ve Liderlik", EĞİTİM, KONYA, 2018
Günbayi İ., Baloğlu N., Özgan H., Özbaş M., Akbaba A., Durukan H., et al., "Sınıf Yönetimi", Lisans, İSTANBUL, 2017
Karataş S., Su A., "Eğitim Yönetimi Araştırmaları", Pegem Akademi, Ankara, 2016
Karataş S., "Eğitimde Yönetimi", Lisans Yayıncılık, 2014
Karataş S., "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi- Eğitim Ekonomisi", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Karataş S., Özsüer S., "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı", Lisans Yayıncılık, 2010
Karataş S., "Türk Eğitim Tarihi- II. Abdülhamit Dönemi Eğitim Hareketleri", Lisans Yayıncılık, İSTANBUL, 2008
DİĞER YAYINLAR
Karataş S., "EĞİTİM ŞAŞIR(T)MAKTIR!", Diger, ss.6, 2019 (Link)
Karataş S., "Eğitim Paydaşları", Diger, ss.5, 2019 (Link)
Karataş S., "MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM SEMİNERLERİ ÜZERİNE", Diger, ss.1, 2019 (Link)
Karataş S., "Üniversiteye Adımlarken", Diger, ss.3, 2018 (Link)
Karataş S., "EĞİTİM=YAŞAMA YAKINLIK", Diger, ss.1, 2018 (Link)
Karataş S., "SORUM(N)LU KİM?", Diger, ss.2, 2018 (Link)
Karataş S., "EĞİTİM TALEBİ AÇISINDAN ÖZEL OKUL MU, DEVLET OKULU MU?", Diger, ss.4, 2018 (Link)
Karataş S., "Sınıf Yönetiminde Etkili İletişim Becerileri Ve Motivasyon", Diger, ss.16-28, 2012
Karataş S., "Başarıyı Etkileyen Faktörler", Diger, ss.26-42, 2010
Karataş S., "Çocuklarda Özsaygı", Diger, ss.34-49, 2006
Karataş S., "Örgütlerde İş Doyumu", Diger, ss.13-21, 2004
Karataş S., "Çocukla İletişim Kurma Yolları Ve Sorumluluk Verme", Diger, ss.25-46, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi