Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek PAS Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi", BAP Diğer, FDK-2018-3025, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüksek Basınç ve Sıcaklık Ön Arıtma Prosesinin Mikroalgden Metan Üretim Potansiyelinin Geliştirilmesi İçin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3427, Yönetici, Devam Ediyor
"Süt Endüstrisi Atıksularından Katma Değeri Yüksek PAS Proteini ve Süksinik Asit Üretimi ile Enerji ve Su Kazanımı için Entegre Proses Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 118Y824-826-827, Yönetici, Devam Ediyor
"Termal Alkali Hidrojen Peroksit Ön Arıtıma Prosesi İle Muz Atıklarından Biyogaz Üretimi ve Proses Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2700, Yönetici, Devam Ediyor
"Lignoselülozik Biyokütleden Ön Arıtımla Kombine Biyoetanol ve Metan Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi ", BAP Doktora, FDK-2017-2347, Yönetici, Devam Ediyor
"ORGANİK ASİT ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN ANAEROBİK MEMBRAN BİYOREAKTÖR AnMBR İLE ARITILMASININ İNCELENMESİ", BAP Doktora, FDK-2017-2681, Yönetici, Devam Ediyor
"Dallı Darı Bitkisinden Hidrojen Peroksit Asetik Asit Önarıtma Yöntemi ile Biyoyakıt Üretim Prosesinin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2348, Yönetici, 2018
"Tarımsal Atıklardan Yüksek Verimle Biyometan Eldesi için Alkali Hidrojen Peroksit ve Enzimatik Hidroliz Ön Arıtım Proseslerinin Optimizasyonu", BAP Diğer, FDK-2015-1076, Yönetici, 2017
"Ülkemiz Su ve Topraklarından İzole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtma Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 115Y334, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sera Atıkları ve Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretim Prosesinin Optimizasyonu ve Modellemesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2015-579, Araştırmacı, 2016
"Alkali Hidrojen Peroksit AHP Ön Arıtım Prosesinin Dallı Darıdan Etanol ve Biyogaz Üretim Verimine Etkisinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-711, Yönetici, 2018
"Sera Atıklarından Metan Üretim Veriminin Artırılması için Alkali Hidrojen Peroksit AHP Ön Arıtım Prosesinin Optimizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2015-623, Yönetici, 2016
"Sera Atıklarından Biyogaz Üretim Potansiyeline Hidrodinamik Kavitasyon Destekli NaOH Ön Arıtım ve Enzimatik Hidroliz Proseslerinin Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2015-624, Yönetici, 2017
"Dallı Darının Adaptasyonu Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması Mekanizasyon Karakteristiklerinin Enerji Bilançolarının Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi", BAP Diğer, FDK-2015-1083, Araştırmacı, 2017
"Tarımsal Atıklardan Yüksek Verimle Biyometan Eldesi Için Alkali Hidrojen Peroksit Ve Enzimatik Hidroliz Ön Arıtım Proseslerinin Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 114Y258, Yönetici, 2016
"Arıtma Çamuru İşleyen Gerçek Ölçekli Anaerobik Parçalanma Prosesinin ADM1 ile Modellenmesi", BAP Y.Lisans, BAP-2014.02.0121.012, Yönetici, 2015
"Lignoselülozik Atıklardan Biyogaz Üretiminin Arttırılması için Kavitasyon Destekli NaOH ile Delignifikasyon ve Enzimatik Hidroliz Kombine Ön Arıtma Proseslerinin Optimize Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP2014.01.0102.012, Yönetici, 2017
"Dallı Darının Adaptasyonu, Adaptasyon Haritalarının Oluşturulması, Mekanizasyon Karakteristiklerinin, Enerji Bilançosunun Belirlenmesi ve Biyoetanol Atıklarından Biyogaz Üretimi", TÜBITAK Projesi, Tübitak 114O475, Araştırmacı, 2018
"Antalya İli Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Arıtma Çamurlarından Üretilebilecek Biyogaz Ve Elektrik Enerjisi Miktarının Belirlenmesi Ve Merkezi Anaerobik Çamur Parçalanma Tesisi İçin Yer Önerisi Yapılması", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2241, Danışman, 2014
"Biyogaz Üretim Verimini Arttırmak Amacıyla Lignoselülozik Atıklara Uygulanan Ultrasonik Ön Arıtımın Optimizasyonu", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2241 , Danışman, 2014
"Sera Atıklarından Biyometan Üretim Veriminin Artırılması Amacıyla Mekanik Parçalama, Ultrases ve Enzimatik Ön Arıtım Proseslerinin Optimizasyonu ve Modellenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2218 , Danışman, 2014
"Tohum Üretimi Aşamasında Oluşan Bitki ve Meyve Atıklarından Aerobik Koşullarda Kompost Üretimi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209 , Danışman, 2013
"Nanopartiküllerin Evsel Arıtma Çamurlarının Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, BAP2012.02.0121.027, Yönetici, 2013
"Arıtma Çamurlarından Biyogaz Üretiminde Yüksek Sıcaklık- NaOH Ön Arıtım Prosesinin Optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, BAP2012.01.0102.016, Yönetici, 2013
"Akdeniz Bölgesinde Pamuk ve Yerfıstığı Üretiminden Kaynaklanan Lignoselülozik Atıkların Biyokimyasal Metan Potansiyellerinin Tespit Edilmesi ve Bu Atıkların Aktif Çamurla Birlikte Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 2209, Danışman, 2012
"Metal Oksit Nanopartiküllerin Suda Yaşayan Organizmalar üzerindeki Ekotoksik Etkilerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, Tübitak 110Y136, Araştırmacı, 2013
"Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları ile Termokimyasal Ön Arıtım Uygulanmış Lignoselülozik Atıkların Birlikte Anaerobik Parçalanabilirliğinin Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, BAP 2010.02.0121.018, Yönetici, 2011
"Birleştirilmiş Alkali ve Termal Ön Arıtım Yöntemlerinin Lignoselülozik Atıkların Anaerobik Parçalanabilirliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, BAP2009.02.0121.021, Yönetici, 2010
"Antalya Atıksu Arıtma Tesislerinde Oluşan Arıtma Çamurlarında Poliklorür Bifenil (PCB) ve Lineer Alkil Sülfonat (LAS) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, BAP2009.01.0102.002, Yönetici, 2010
"Sera Atıklarına Uygulanan Kimyasal Ön Arıtım Yöntemlerinin Anaerobik Arıtılabilirlik Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, BAP2008.02.0121.024, Yönetici, 2010
"Valorization of Agricultural Residues from Greenhouses and Sewage Sludge into Biogas by Anaerobic Digestion Combined with Pre-treatments", TÜBITAK Projesi, Tübitak 107Y145, Yönetici, 2010
"Merkezi Gerçek Zamanlı Nehir İzleme ve Kirlilik Kontrol Sistemi ", TÜBITAK Projesi, tübitak, Araştırmacı, 2009
"Anaerobik Arıtma Sisteminde Etkin Olan Mikroorganizmaların Moleküler Bazda (FISH ve DGGE) Tanımlanması ve Sistem Performansının Değerlendirilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), DPT 2003K121020/9, Yönetici, 2009
"Isparta ve Çevresindeki Su Kaynaklarında Helicobacter pylori’nin Varlığının İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, Tübitak İçtag Ç111, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi